Energie

 

Inhoudelijk zijn vooral de politieke aspecten van energievoorzieningszekerheid en de strategie tot optimalisering daarvan prioritair voor de dienst. In dat verband wordt bijzondere aandacht besteed aan de aardgasvoorziening van België en de EU.

De FOD Buitenlandse Zaken volgt de multilaterale diplomatie in internationale organisaties die bevoegd zijn voor energie, hetzij hoofdzakelijk (IEA, Energieforum, Energiecharter, IRENA), hetzij op aanvullende basis (VN, OVSE, NAVO en IAEAvoor burgerlijke consumptie). De coördinatie op Europees niveau ligt bij de directie-generaal Europese Zaken.

Op nationaal niveau neemt de FOD  deel aan de coördinatie met de federale en regionale instanties die bevoegd zijn voor de bepaling van het Belgisch standpunt en de Belgische strategie (overleggroep ENOVER/CONCERE).


Internationaal Energie Agentschap (Parijs)

Het IEA werd na de olieboycot van 1973 opgericht als zusterorganisatie van de OESO ter bescherming van de belangen van de olieconsumerende landen. Het IEA verplicht zijn leden een voorraad aan te leggen die overeenkomt met het gemiddelde nationale gebruik gedurende 90 dagen en die in geval van crisis kan worden aangesproken. De organisatie verricht ook studies naar het energiebeleid van de leden.

Het IEA publiceert jaarlijks zijn “World Energy Outlook” met beschouwingen over de ontwikkeling van de energiemarkt (in het bijzonder aardolie en aardgas). Om de twee jaar wordt een ministeriële vergadering gehouden waarbij de grote lijnen van het beleid worden vastgelegd.

De FOD Buitenlandse Zaken ziet erop toe dat het Belgische extern energiebeleid afgestemd is op het algemeen buitenlands beleid. Zo volgt het departement  de commissies die belast zijn met de externe betrekkingen van het IEA (bv. met China en India).


Verdrag van het Energiehandvest (Brussel)

Dit Verdrag bevat vooral de regels inzake doorvoer en handel enerzijds en buitenlandse investeringen in de energiesector anderzijds. Er is ook voorzien in een geschillenregeling. Doordat Rusland het verdrag niet heeft geratificeerd, boet het ietwat in aan relevantie.


Internationaal Energieforum (Riyadh)

Het Internationaal Energieforum (IEF in het Engels) is een platform voor overleg en dialoog op hoog niveau. Het IEF houdt tweejaarlijks een ministeriële vergadering. Het Secretariaat brengt het “Joint Oil Data Initiative” uit waarbij het gegevens van de aardoliesector publiceert en aldus bijdraagt tot meer transparantie van de markt.


IRENA - International Renewable Energy Agency (Abu Dhabi)

IRENA, een Duits initiatief dat de steun krijgt van de Verenigde Arabische Emiraten, werd officieel opgericht in Bonn op 26 januari 2009. Het agentschap wil zich inzetten voor de promotie van een snelle omschakeling naar hernieuwbare energie op wereldvlak. Daartoe wil het de bestaande kennis in kaart brengen, beleidsadviezen geven, de overdracht van technologie bevorderen en capaciteits- en onderzoeksversterking stimuleren. België werd in januari 2014 lid van het IRENA (Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie).


Verenigde Naties

Het VN-initiatief 'Sustainable Energy for All' (Hernieuwbare Energie voor Iedereen, afgekort SE4ALL) zet zich in voor een universele toegang tot energie en wil vooral  de bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden toegang tot energie geven. Het bijzondere aan dit initiatief is dat de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen om een nieuwe breuklijn op milieugebied (na de breuklijn op industrieel gebied) te voorkomen. De ontwikkelingslanden zouden kunnen geneigd zijn de industriële achterstand op een milieu-onvriendelijke manier bij te benen, daar waar de geïndustrialiseerde landen zich ertoe verbinden de overstap te maken naar een koolstofarme samenleving). 


Links