Energie

 

Inhoudelijk zijn vooral de politieke aspecten van energievoorzieningszekerheid en de strategie tot optimalisering daarvan voor de dienst prioritair. In dat verband wordt bijzondere aandacht besteed aan de aardgasvoorziening van België en de EU.

De dienst M4 (DGM) observeert de multilaterale diplomatie in internationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor energie, hetzij hoofdzakelijk (IEA, Energieforum, Energiecharter, IRENA), hetzij op aanvullende basis (VN, OVSE, NAVO, IAEA) (wat betreft burgerlijke consumptie). De coördinatie van de EU ligt bij de dienst E3 (DGE).

Op binnenlands vlak nemen de diensten deel aan de coördinatie met de federaal en regionaal bevoegde instanties ter bepaling van het Belgisch standpunt en strategie (overleggroep ENOVER/CONCERE).


Internationaal Energie Agentschap (Parijs)

Het IEA werd opgericht na de olieboycot van 1973 als zusterorganisatie van de OESO ter bescherming van de belangen van de consument-landen van aardolie. Het IEA verplicht zijn leden een stock aan te leggen, gelijkwaardig aan het gemiddelde nationale gebruik gedurende 90 dagen, die in geval van crisis kan aangewend worden. De organisatie maakt ook studies van het energiebeleid van de leden.

Het IEA publiceert jaarlijks zijn “World Energy Outlook” waarbij het zijn visies over de ontwikkeling van de energiemarkt (in het bijzonder aardolie en aardgas) publiceert. Om de twee jaar wordt een ministeriële vergadering gehouden waarbij de grote lijnen van het beleid bepaald worden.

De FOD Buitenlandse Zaken draagt er zorg voor dat het Belgische extern energiebeleid kadert in het algemeen buitenlands beleid. Zo worden in het bijzonder de commissies belast met externe betrekkingen van het IEA (bv. met de V.R. China, India en Rusland) door het departement opgevolgd.


Verdrag van het Energiehandvest (Brussel)

Dit Verdrag heeft vooral de regels van transit en handel enerzijds en buitenlandse investeringen in de energiesector anderzijds vastgelegd. Er is ook een geschillenregeling voorzien. Het Lidmaatschap is Euraziatisch. Door het ontbreken van een ratificering door Rusland, boet het verdrag ietwat in aan relevantie.


Internationaal Energieforum (Riyadh)

Internationaal platform voor overleg en dialoog op hoog niveau via een tweejaarlijkse ministeriële vergadering. Het Secretariaat brengt het “Joint Oil Data Initiative” uit waarbij het gegevens van de aardoliesector publiceert en aldus bijdraagt tot meer transparantie van de Markt.


IRENA International Renewable Energy Agency (Abu Dhabi)

IRENA, een Duits initiatief, gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, werd officieel gesticht in Bonn op 26 januari 2009. Het agentschap wil zich inzetten voor de promotie van een snelle overgang naar duurzaam gebruik van hernieuwbare energie op wereldvlak. Daartoe wenst het de bestaande wetenschap ter zake in kaart te brengen, beleidsadviezen te geven, overdracht van technologie te bevorderen en capaciteits- en onderzoeksversterking te stimuleren. België werd in januari 2014 lid van het IRENA (Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie).


VN-Instellingen

Het VN-initiatief 'Sustainable Energy for All' (Hernieuwbare Energie voor Iedereen, afgekort SE4ALL) wordt door de dienst M4 opgevolgd.


Links

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.