Klimaat

 

In 1992 werd tijdens de VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio, het VN-Kaderverdrag inzake Klimaatswijziging overeengekomen. Dit VN-klimaatverdrag bindt de strijd aan tegen de klimaatverandering die wordt veroorzaakt door het door de mens versterkte broeikaseffect. Het uiteindelijke doel van het Verdrag is de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op zo’n niveau dat er geen gevaarlijke wijzigingen in het klimaatsysteem optreden. België ratificeerde het Verdrag op 16 januari 1996. In 1997 werd het Kaderverdrag aangevuld met het Kyoto Protocol dat kwantitatieve reductiedoelstellingen bevat voor ontwikkelde landen.

Meer informatie over klimaatverandering en het VN-klimaatverdrag vindt u op de website van FOD Leefmilieu.

Een belangrijke mijlpaal voor dit verdrag is de aanname van het Akkoord van Parijs.

Alle partijen bij het verdrag hebben verplichtingen, zoals het uitwerken van nationale programma’s ter bestrijding van klimaatverandering, onderzoek doen naar nieuwe technologieën, samenwerken in de voorbereiding van aanpassingen aan de gevolgen van klimaatveranderingen, rapportering,…

Ontwikkelde landen, zoals België, hebben bovendien de verplichting om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het naleven van hun verplichtingen onder het klimaatverdrag.

Onder andere de Belgische ontwikkelingssamenwerking levert hiervoor inspanningen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking kan hiervoor ook rekenen op wetenschappelijke ondersteuning. De onderzoeksgroep KLIMOS bood jarenlang deze ondersteuning met vormingen en met de ontwikkeling van een toolkit voor de integratie van milieuaspecten binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Recent ging een nieuwe onderzoeksgroep van start die DGD zal ondersteunen voor het thema klimaat en veiligheid.

Klimaat is erg verbonden met andere leefmilieuthema’s zoals biodiversiteit en desertificatie. Dit samenspel van leefmilieuaspecten wordt duidelijk geïllustreerd bij bossen.