Civiel crisisbeheer

 

Civiel crisisbeheer is het stabiliseren en/of niet verder laten escaleren van een conflict of crisissituatie door middel van niet-militaire acties. Civiel crisisbeheer kan plaatsvinden doorheen de hele cyclus van een crisis of conflict, zowel preventief als in latere fases. Het is vooral de Europese Unie die sinds 1999 dit concept uitwerkte en  verder operationaliseerde via civiele GVDB (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)-missies op het terrein. Het mandaat van deze missies beoogt hoofdzakelijk de versterking van de Rechtsstaat en het op democratische wijze terugwinnen van de controle over en stabiliseren van het grondgebied, met eerbiediging van de mensenrechten.

De Belgische visie en prioriteiten inzake civiel crisisbeheer zijn vastgelegd in de  Belgische Strategie Civiel Crisisbeheer (PDF, 367.24 KB) die werd goedgekeurd op de Ministerraad van 18 mei 2017.

De Belgische voorkeur gaat uit naar een geïntegreerde aanpak van crisissen, bij voorkeur in multilateraal verband, aangezien hierdoor de impact en de mogelijkheid tot synergieën groter is. België beschouwt de EU als eerste veiligheidsvoorziener, waarbij de implementatie van civiele aspecten van de Globale Strategie voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU en de bijdrage aan de uitvoering van de Civiele Compact, centraal staan. Wanneer andere internationale organisaties beter geschikt zijn of aanvullend werken bij de aanpak van een crisis of wanneer België een specifieke expertise kan leveren, is een inzet in het kader van de VN, OVSE of NAVO ook mogelijk.

De Ministerraad keurt de jaarlijkse indicatieve planning, waarin de prioriteiten inzake Civiel Crisisbeheer bepaald zijn evenals een inschatting van het aantal experten die hiervoor  ingezet kunnen worden, goed. Voor de uitvoering is er een provisioneel krediet voorzien in de Algemene Uitgavenbegroting teneinde de onkosten verbonden aan de secondering van experten, te dekken.

De experten die in het kader van Civiel Crisisbeheer in de missies ontplooid worden, komen hoofdzakelijk uit de relevante overheidsdiensten (Federale Politie, Justitie, Buitenlandse Zaken, Financiën). Daarnaast kan de FOD Buitenlandse Zaken ook externe experten met een contract van beperkte duur uitsturen, mits zij geslaagd zijn voor een specifieke test georganiseerd door de selectiedienst van de overheid (SELOR). Alle experten moeten ook een 10-daagse basisvorming inzake civiel crisisbeheer gevolgd hebben vooraleer hun kandidatuur voor een missie gesteund kan worden.

Op deze wijze slaagt België erin om jaarlijks gemiddeld zo’n 20 tot 30 experten te ontplooien in verschillende missies.

 
Nuttige links:

Meer info over de civiele GVDB-missies vindt u hier.

Meer info over de Speciale Monitoringsmissie van de OVSE in Oekraïne vindt u hier.

Meer info over de basisvorming civiel crisisbeheer vindt u hier.