Verkiezingen: waarnemingsmissies

 

Onder auspiciën van de OVSE neemt België deel aan verkiezingswaarnemingsmissies die  het Bureau voor democratische instellingen en  mensenrechten van de OVSE, hierna ODIHR/OVSE opzet en waarbij waarnemers op korte termijn worden uitgezonden. Het ODIHR/OVSE voert verkiezingswaarnemingsmissies uit in lidstaten van de OVSE teneinde te beoordelen in welke mate de fundamentele vrijheden bij de verkiezingen in acht worden genomen en of de verkiezingen worden gekenmerkt door gelijkheid, universaliteit, politiek pluralisme, vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid. De verkiezingswaarnemingsmissies zijn samengesteld uit:

 • een leidinggevend team van verkiezingsdeskundigen
 • waarnemers die voor een lange termijn van zes weken worden ingezet
 • waarnemers die voor een korte termijn van een tiental dagen worden ingezet

Verkiezingswaarnemingsmissies vinden binnen een multilateraal kader plaats en daarbij worden de volgende beginselen gehanteerd:

 • de verkiezingswaarneming wordt uitgevoerd met inachtneming van de nationale soevereiniteit en alleen op uitnodiging van het land in kwestie
 • de verkiezingswaarneming heeft geen uitstaans technische verkiezingsbijstand De waarnemer grijpt niet in in het verkiezingsproces;
 • de aanbevelingen die de Conferentie inzake veiligheid en samenwerking in Europa in 1990 in Kopenhagen heeft aangenomen, zijn de fundamentele criteria voor verkiezingswaarnemingsmissies en zijn vervat in het volgende document (https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf).

Verkiezingswaarnemingsmissies worden uitgevoerd door personen met de meest uiteenlopende achtergrond die vanuit hun beroepsbezigheden belangstelling hebben voor deze materie en deze missies naast hun gewone werk en onbezoldigd (zij het kostendekkend) doen.

 
Procedure voor het indienen van een kandidaatstelling

De FOD Buitenlandse Zaken heeft de taak kandidaten te selecteren op grond van objectieve beoordelingspunten inzake kwalificatie en motivatie. De indieningsprocedure gaat als volgt:

 • Een kandidaat moet zich inschrijven in de database door middel van een  standaardformulier (DOC, 45.5 KB). De inschrijving betekent niet dat u kandidaat bent voor een bepaalde missie. Het is gewoon een verplichte eenmalige stap die aan elke kandidatuur voorafgaat en die dus niet moet worden herhaald. Wel staat het een kandidaat vrij zijn CV te wijzigen of bij te werken.
   
 • Een kandidaat moet de volgende e-learningcursus volgen: https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex. De cursus bevat meerdere modules. Het is mogelijk de e-learning op elk ogenblik te onderbreken, op te slaan en te hervatten. Zend het e-learningattest naar: observers.osce@diplobel.fed.be.
   
 • Wie belangstelling heeft voor een bepaalde missie, kan zich kandidaat stellen via een mail aan observers.osce@diplobel.fed.be. De kandidaatstelling moet uiterlijk zes weken voorafgaand aan de desbetreffende verkiezingen gebeuren.
   
 • De FOD Buitenlandse Zaken kan bij de selectie geen rekening houden met kandidaatstellingen die niet binnen de termijn werden ingediend.
   
 • De FOD Buitenlandse Zaken hanteert bij de selectie van de belangstellende kandidaten de volgende criteria:
   
  • het beschikbare budget van de FOD Buitenlandse Zaken
  • de competenties en de expertise van de kandidaat (bv: vroegere ervaringen in de regio en/of het land, vroegere ervaringen op het gebied van verkiezingswaarneming en opleidingen op dat gebied, talenkennis, werkervaring in crisissituaties en in sterk fluctuerende veiligheidssituaties, enz.)
  • taalevenwicht (NL/FR)
  • genderevenwicht
  • evenwicht tussen interne en externe kandidaten van de FOD Buitenlandse Zaken
    
 • De kalender van de waarnemingsmissies staat op de site van de OVSE.
   
 • Deze procedure moet worden doorlopen voor elke missie waarvoor de kandidaat wil inschrijven.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.