Subsidiëring Vredesopbouw

 

Financiering projecten ‘Vredesopbouw’ 2021

Er is geen deadline voor de indiening van voorstellen. Wel is het raadzaam dit in de loop van het eerste semester te doen zo men voor het einde van het jaar een beslissing zou wensen. Daarenboven geldt dat eenzelfde organisatie niet meer dan twee voorstellen kan indienen. Een organisatie met een lopende financiering kan geen nieuwe aanvraag indienen zolang de voorgaande niet definitief is afgesloten.

 

De Dienst Strategie en Communicatie - Vredesopbouw (S&C-CP) beheert de procedure voor het toekennen van financieringen aan projecten die in aanmerking komen voor het budget "Vredesopbouw" van de FOD Buitenlandse Zaken.


Algemeen beleid

De Belgische financieringen op het vlak van vredesopbouw ondersteunen het buitenlandbeleid van België, dat op zijn beurt past in de kaders goedgekeurd op het internationale niveau. Deze omvatten de "Algemene Strategie voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie", het "Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030" en de agenda "Opbouw en verduurzaming van de vrede" van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Via dit soort financiering wil België bijdragen tot de realisatie van duurzame vredessituaties. Het kan gaan om het aanpakken van oorzaken van instabiliteit, het bijdragen tot preventie, bemiddeling en oplossing aangaande geschillen, het verhelpen aan de gevolgen van conflicten, of het ondersteunen van inspanningen ter vermijding van mogelijk terugval in crisistoestanden.


Prioriteiten van België voor 2021 op het vlak van vredesopbouw

In 2021 zal voorrang worden gegeven aan projecten die aansluiten bij de volgende prioriteiten. Ze zijn van thematische en geografische aard, en moeten cumulatief worden begrepen, dat wil zeggen dat de projecten idealiter tegelijkertijd beantwoorden aan de twee volgorden van prioriteit.
 

1. Thematische prioriteiten:

 • Preventie van conflicten via promotie van geschikte acties, in het bijzonder acties waarbij de nadruk wordt gelegd op bemiddeling en op de rol van vrouwen in vrede en veiligheid.
 • Bescherming van de burgers, in het bijzonder van de kinderen, die centraal moeten staan in elke inspanning op het vlak van opbouw en verduurzaming van vrede.
 • Eliminatie van tegen personen gerichte landmijnen en illegale stromen van lichte en klein kaliber wapens, alsook, in het algemeen, campagnes tegen het gebruik van wapens met buitenproportionele gevolgen die indruisen tegen het humanitaire recht, en pro-ontwapening campagnes.
 • Bevordering van de rechten van de mens, in het bijzonder wat betreft vrouwen en kinderen, en ondersteuning van het invoeren van de beginselen van de rechtsstaat.
 • Strijd tegen straffeloosheid, in het bijzonder in gevallen van massawreedheden, met bijzondere aandacht voor het noodlot van de slachtoffers.
 • Ondersteuning van inspanningen in antwoord op de gevolgen van klimaatverandering op de veiligheidssituatie van mensen, in het bijzonder van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen.
   

2. Geografische prioriteiten:

De projecten waarvoor financiering wordt aangevraagd, krijgen voorrang naargelang de regio's waarin ze zullen worden uitgevoerd.

 • Zullen meer in het bijzonder worden aangemoedigd, projecten in de regio's waarin de Belgische regering conform haar beslissing van 20 juli 2017 een "Globale Aanpak" heeft geïmplementeerd.  Momenteel omvatten deze geografische doelregio's de G5 van de Sahel alsook de landen Irak en Syrië.
 • Projecten die relevant zijn voor het gebied van de Grote Meren, dat de 12 lidstaten van de Internationale Conferentie van de Regio van de Grote Meren omvat, blijven een prioriteit.
 • Ook projecten die uit te voeren zijn in buurregio's van de hierboven genoemde gebieden en die er een bijzonder belang voor kunnen hebben, kunnen desgevallend in beschouwing worden genomen.
 • Uitzonderlijk kunnen projecten in andere regio's van de wereld in overweging worden genomen voor zover er beschikbare middelen zijn, de betreffende projecten kaderen in de thematische prioriteiten, en de motivering voor het verkrijgen van steun stevig gefundeerd is.
   

Concreet moeten de projectvoorstellen in 2021 aansluiten bij deze thematische en geografische prioriteiten om in aanmerking te kunnen komen.

We nodigen u uit om de richtlijnen te lezen en toe te passen (zie afzonderlijk document) evenals de bijlagen ervan (deze bevatten het verplichte model voor de indiening van een projectvoorstel, de modellen voor de tussentijdse- en eindrapporteringen alsook een model van schuldvordering). Deze richtlijnen bevatten ook meer informatie omtrent gehanteerde begrippen en procedures.

Als "uniek loket" is S&C-CP als enige bevoegd om projectvoorstellen in ontvangst te nemen en te behandelen. Alle projectvoorstellen die ofwel door de posten, door de diensten van de administratie of door de Beleid cel Buitenlandse Zaken worden ingezameld, moeten aan S&C-CP worden doorgegeven (via het e-mailadres peacebuilding@diplobel.fed.be) om in overweging te kunnen worden genomen. S&C-CP is eveneens het enige contactpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het verdere verloop van de procedure.

Voor 2021 zijn de volgende modaliteiten vastgelegd:

 • De gefinancierde projecten zullen idealiter een waarde van ongeveer 350.000 euro  hebben. Het betreft een richtwaarde. In casu wordt streng aanbevolen dat de voorgestelde projecten een waarde van minimum 250.000 euro hebben. Ook wordt gevraagd om in geen geval de maximumwaarde van 500.000 euro te overschrijden
 • Gefinancierde projecten kunnen een ideale looptijd hebben van 24 maanden en maximaal 36 maanden.
 • De aanvragen kunnen ten allen tijde worden ingediend.  Als een beslissing tegen eind 2021 wordt gewenst, is het raadzaam de aanvraag in de loop van het eerste semester te doen. Dit maakt het mogelijk het onderzoek en het overleg te voeren zoals bepaald in de richtlijnen en tijdig een beslissing te treffen.

Meer info: Peacebuilding@diplobel.fed.be