Subsidiëring Vredesopbouw

 

Vanwege de Belgische overheidssituatie, zullen geen nieuwe projectvoorstellen verwerkt worden voor de installatie van de volgende regering.

 
De Dienst S0.1 "Policy Planning en Vredesopbouw" beheert de procedure voor het toekennen van financieringen aan projecten die in aanmerking komen voor het budget "Vredesopbouw" van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Algemeen beleid

De Belgische financieringen op het vlak van vredesopbouw ondersteunen het buitenlandbeleid van België, dat op zijn beurt past in de kaders goedgekeurd op het internationale niveau. Deze omvatten de "Algemene Strategie voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie", het "Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030" en de agenda "Opbouw en verduurzaming van de vrede" van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Via dit soort financiering wil België bijdragen tot de realisatie van duurzame vredessituaties. Het kan gaan om het aanpakken van oorzaken van instabiliteit, het bijdragen tot preventie, bemiddeling en oplossing aangaande geschillen, het verhelpen aan de gevolgen van conflicten, of het ondersteunen van inspanningen ter vermijding van mogelijk terugval in crisistoestanden.

 
Prioriteiten van België voor 2019 op het vlak van vredesopbouw

In 2019 zal voorrang worden gegeven aan projecten die aansluiten bij de volgende prioriteiten. Ze zijn van thematische en geografische aard, en moeten cumulatief worden begrepen, dat wil zeggen dat de projecten idealiter beantwoorden tegelijkertijd aan de twee volgorden van prioriteit.

1. Thematische prioriteiten:

De aandacht dient bij voorkeur uit te gaan naar projecten die overeenstemmen met de themaprioriteiten aangekondigd in de loop van de campagne voor een zetel in de Veiligheidsraad.

Deze omvatten:

 • Preventie van conflicten via promotie van geschikte acties, in het bijzonder acties waarbij de nadruk wordt gelegd op bemiddeling en op de rol van vrouwen in vrede en veiligheid.
 • Bescherming van de burgers, in het bijzonder van de kinderen, die centraal moeten staan in elke inspanning op het vlak van opbouw en verduurzaming van vrede.
 • Eliminatie van tegen personen gerichte landmijnen en illegale stromen van lichte en kleinkaliberwapens, alsook, in het algemeen, campagnes tegen het gebruik van wapens met buitenproportionele gevolgen die indruisen tegen het humanitaire recht, en pro ontwapening campagnes.
 • Bevordering van de rechten van de mens, in het bijzonder wat betreft vrouwen en kinderen, en ondersteuning van het invoeren van de beginselen van de rechtsstaat.
 • Strijd tegen straffeloosheid, in het bijzonder in gevallen van massawreedheden, met bijzondere aandacht voor het noodlot van de slachtoffers.
 • Strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme, met inbegrip van acties gericht op het bestrijden van de grondoorzaken ervan.
 • Ondersteuning van inspanningen in antwoord op de gevolgen van klimaatverandering op de veiligheidsituatie van mensen, in het bijzonder van kwetsbaarste bevolkingsgroepen.

2. Geografische prioriteiten:

De projecten waarvoor financiering wordt aangevraagd, krijgen voorrang naargelang de regio's waarin ze zullen worden uitgevoerd.

 • Zullen meer in het bijzonder worden aangemoedigd, projecten in de regio's waarin de Belgische regering conform haar beslissing van 20 juli 2017 een "Globale Aanpak" heeft geïmplementeerd.  Momenteel omvatten deze geografische doelregio's de Sahel in de ruime zin alsook de landen Irak, Syrië en Tunesië.
 • Projecten relevant voor het gebied van de Grote Meren, dat de 12 lidstaten van de Internationale Conferentie van de Regio van de Grote Meren omvat, blijven een prioriteit.
 • Ook projecten die uit te voeren zijn in buurregio's van de hierboven genoemde gebieden en die er een bijzonder belang voor kunnen hebben, kunnen desgevallend in beschouwing worden genomen.
 • Uitzonderlijk kunnen projecten uitgevoerd in andere regio's van de wereld in overweging worden genomen voor zover er beschikbare middelen zijn, de betreffende projecten kaderen in de thematische prioriteiten, en de motivering voor het verkrijgen van steun stevig gefundeerd is.

Concreet moeten de projectvoorstellen in 2019 aansluiten bij deze thematische en geografische prioriteiten om in aanmerking te kunnen komen.

We nodigen u uit om de richtlijnen te lezen en toe te passen (zie afzonderlijk document), evenals de bijlagen ervan (dezen bevatten het verplichte model voor de indiening van een projectvoorstel, de modellen voor de tussentijdse en eindrapporteringen, alsook een model van aangifte van schuldvordering). Deze richtlijnen bevatten ook meer informatie omtrent gehanteerde begrippen en procedures.

Als "uniek loket" is de dienst S0.1 als enige bevoegd om projectvoorstellen in ontvangst te nemen en te behandelen. Alle projectvoorstellen die ofwel door de posten, door de diensten van de administratie of door de Beleidscel Buitenlandse Zaken worden ingezameld, moeten aan S0.1 worden doorgegeven (via het e-mailadres Peacebuilding@diplobel.fed.be (link sends e-mail)) om in overweging te kunnen worden genomen. Analoog is de Dienst S0.1 het enige contactpunt voor eenieder die geïnteresseerd is in het verdere verloop van de procedure.

Voor 2019 zijn de volgende modaliteiten vastgelegd:

 • De gefinancierde projecten zullen idealiter een waarde van ongeveer 300.000 euro inhouden. Het betreft een richtwaarde. In casu wordt streng aanbevolen dat de voorgestelde projecten een waarde van minstens 150.000 euro in acht zouden nemen. Ook wordt gevraagd om in geen geval de maximumwaarde van 450.000 euro te overschrijden.
 • De gefinancierde projecten moeten worden uitgevoerd over een periode van maximaal 36 maanden.
 • In 2019 vinden er parlementsverkiezingen plaats en is er dus een budgettair moratorium omstreeks de regeringswissel. Daarom nodigt S0.1 u uit om voorstellen in te dienen voor 4 februari 2019. Deze termijn is nodig om tijdig het onderzoek en de raadplegingen overeenkomstig de in de richtlijnen vastgelegde regels te kunnen afwerken en tot besluiten te kunnen komen.

Voor alle aanvullende informatie: Peacebuilding@diplobel.fed.be.