Hybride dreigingen

 

In de afgelopen jaren werden België evenals de EU en de NAVO geconfronteerd met een reeks nieuwe uitdagingen, de zogenaamde "hybride dreigingen" zowel intern als in naburige regio’s. Hybride dreigingen zijn onder meer cyberaanvallen, inmenging in verkiezingsprocessen, desinformatie, gebruik van chemische wapens (bv. Salisbury), terrorisme, het uitoefenen van economische/financiële druk.

In het kader van een algehele veiligheidsbenadering levert België inspanningen zowel op het nationale en Europese niveau alsook in NAVO-verband en hanteert het een strategische, gecoördineerde en coherente werkwijze in alle relevante actiedomeinen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, worden de EU-lidstaten aangemoedigd zich toe te spitsen op de paraatheid van de civiele sector teneinde de nationale weerbaarheid te verhogen.

De Directie politico-militaire dossiers en hybride dreigingen M1, die deze thematiek behandelt, zorgt voor de coördinatie van het Belgische standpunt binnen de verschillende werkgroepen van België, Europa en de NAVO. De directie M1 is ook betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden van de horizontale werkgroep hybride dreigingen van de Raad van de EU en bij de EU- en NAVO-oefeningen ter bestrijding van hybride dreigingen en ter versterking van de weerbaarheid. De directie M1 doet ook de follow-up van de verbintenissen die de Unie en België op het gebied van de strijd tegen desinformatie zijn aangegaan, een van de hybride dreigingen. In dit verband heeft België een officieel contactpunt aangewezen (crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken) voor het "rapid alert system" tegen desinformatie. Hierbij gaat het om een platform waarop gegevens en informatie over aanvallen en desinformatiecampagnes worden gedeeld en dat werd ingericht in het kader van het Europees plan ter bestrijding van desinformatie.

In dit domein neemt België actief deel aan twee horizontale werkgroepen van de Raad van de EU: 1) werkgroep verbetering van de weerbaarheid en  bestrijding van hybride dreigingen en de 2) werkgroep cybervraagstukken.

Naast de inspanningen die de lidstaten leveren is er de nauwe en constructieve samenwerking waartoe de EU en de NAVO zich hebben verbonden. In 2017 hebben de EU en de NAVO gezamenlijk het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Europees excellentiecentrum ter bestrijding van hybride dreigingen) opgericht dat tot doel heeft de Staten en deelnemende instellingen te helpen inzicht te krijgen in en zich te verdedigen tegen hybride dreigingen. Sinds de zomer van 2018 werkt de NAVO ook met ondersteuningsteams in de strijd tegen hybride activiteiten die op vraag van de bondgenoten gerichte en afgestemde bijstand leveren om de paraatheid tegen en de respons op hybride dreigingen te verbeteren.

 
Cyberdiplomatie