Ontwapening & non-proliferatie

 

Voor België is internationale veiligheid één en ondeelbaar. België is voorstander van een globale aanpak en een evenwichtige vooruitgang op vlak van ontwapening en non-proliferatie, met aandacht voor zowel conventionele wapens als massavernietigingswapens.

Kort gezegd bedoelt men met proliferatie de verspreiding van wapens, en met ontwapening de effectieve eliminatie ervan. Preventie en controle op vlak van bewapening zijn belangrijk, om antwoord te bieden op uiteenlopende actuele dreigingen, zoals:

  • de ontwikkeling van nucleaire programma’s voor militaire doeleinden
  • het gebruik van chemische wapens in bepaalde conflictzones
  • de humanitaire impact van het gebruik van conventionele wapens

De export van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik is onderworpen aan controle. Hiermee tracht men te vermijden dat civiele goederen aangewend worden voor wapenproductie of dat wapens ingezet worden om de mensenrechten te overtreden.

Het onderstaande schema geeft een bondige voorstelling van de dimensies van ontwapening en non-proliferatie. Voor meer informatie en duiding over de Belgische aanpak, kan u doorklikken op de volgende links:

 
Grafiek
 Grotere afbeelding (PDF, 36.97 KB)
 

De rol van de Europese Unie

Regionale instabiliteit en conflictsituaties liggen vaak aan de basis van bewapeningsprogramma’s. De EU kan een belangrijke rol spelen in de beperking hiervan door de inzet van haar instrumenten van conflictpreventie en -beheer. Actie van de EU verhoogt bovendien de impact en zichtbaarheid van onze nationale inspanningen. 

Recent nam de EU een nieuwe strategie aan inzake illegale vuurwapens, handvuurwapens en lichte wapens. De EU heeft tevens een strategie inzake massavernietigingswapens, aangenomen in 2003.  

In elk gemengd verdrag tussen de EU en een derde land moet de “non-proliferatie clausule opgenomen worden. Deze clausule maant de ondertekenende partijen ertoe aan om hun verplichtingen inzake non-proliferatie na te komen.

De EU onderneemt regelmatig gerichte demarches in verband met ontwapening en non-proliferatie, bijvoorbeeld om derde landen te overtuigen toe te treden tot de belangrijke wapenbeheersingsakkoorden zoals het Kernproefstopverdrag en het Chemische Wapenverdrag.