Exportcontrole van strategische goederen

 

De export van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik is onderworpen aan controle om de internationale veiligheid te waarborgen. Exportcontrole beoogt te voorkomen dat deze strategische goederen gebruikt worden voor ongewenste militaire doeleinden of voor de verspreiding van massavernietigingswapens. Daarom moeten bedrijven die actief zijn in de handel van deze goederen strenge regels volgen.

Sinds de bijzondere wet van 12 augustus 2003 zijn de drie Gewesten in België bevoegd voor de afgifte van de vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, defensie-gerelateerde producten en goederen voor tweeërlei gebruik, met uitzondering van de vergunningen aangevraagd door het Belgische Leger of de Federale Politie.

De relevante contactpunten voor bedrijven zijn, afhankelijk van hun locatie:

Bij invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, defensie-gerelateerde producten en goederen voor tweeërlei gebruik van of naar het Belgische leger of de Federale Politie, is de bevoegde instantie de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen.

De export van nucleaire goederen is onderworpen aan de voorafgaande machtiging door de federale Minister van Energie, op basis van de aanbeveling van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

 
Multilaterale exportcontrole

Sommige staten hebben op vrijwillige basis multilaterale exportcontroleregimes opgericht. Deze staten proberen hun exportcontroles te harmoniseren en de internationale samenwerking te verbeteren met het doel om de plannen van proliferatoren en malafide eindgebruikers te dwarsbomen. De exportcontroleregimes zijn:

  • Nuclear Suppliers Group (nucleaire wapens)
  • Missile Technology Control Regime (rakettechnologie)
  • Australia Group (chemische en biologische wapens)
  • Wassenaar Arrangement (conventionele wapens)

België is lid van alle exportcontroleregimes. Alle relevante federale en regionale overheden, zoals de vergunningsautoriteiten en de douane, nemen deel aan de activiteiten van deze regimes. De FOD Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de coördinatie.