Sanctieregime ten aanzien van Rusland

 

Van bij het begin van de diepe crisis die Oekraïne sinds eind 2013 treft, speelde de Russische Federatie een weinig opbouwende rol, met name vanwege de onrechtmatige annexatie van de Krim en haar rol bij de destabilisatie van Oost-Oekraïne waar ze politieke en materiële steun verleent aan verschillende gewapende onafhankelijkheidsgroeperingen.

Bij tal van gelegenheden hebben de Europese Unie en haar partners van de G7 de acties veroordeeld waarmee Rusland de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnt.  

Teneinde Rusland ertoe te bewegen een andere houding aan te nemen en het land ervan te overtuigen op actieve en ondubbelzinnige wijze te helpen zoeken naar een politieke en duurzame oplossing voor de crisis in Oekraïne, besliste de Europese Unie op 17 maart 2014 een eerste reeks sancties op te leggen. Een tweede reeks sancties volgde op 16 juli 2014.

Op 17 juli 2014 betekende de tragedie met vlucht MH17, die naar alle waarschijnlijkheid is neergehaald door separatisten die door Rusland worden ondersteund en bewapend, opnieuw een keerpunt in de Oekraïense crisis. Meer dan ooit is het hoog tijd dat Rusland ophoudt steun te verlenen aan de separatistische groeperingen en dat het de grens met Oekraïne beveiligt om de wapenstromen en het verloop van strijders tussen beide landen een halt toe te roepen.

Op 31 juli 2014 kondigde de Europese Unie een derde reeks sectorale beperkende maatregelen tegen Rusland aan, nu ook met economische sancties.

Tegelijk heeft de EU handelsbeperkingen en beperkingen op investeringen afgekondigd ten aanzien van de Krim en Sebastopol, overeenkomstig het beleid van niet-erkenning door de EU van de onrechtmatige annexatie van dit gebied door Rusland.

Ook heel wat partners van de EU, meer bepaald de leden van de G7, hebben sancties getroffen tegen Rusland en kunnen zich vinden in de manier waarop de EU dit dossier aanpakt.

Het ultieme doel van de EU bestaat erin een duurzame politieke oplossing uit te werken voor de crisis in Oekraïne, zodat dit land zich kan toeleggen op zijn ontwikkeling en wederopbouw op basis van de Akkoorden van Minsk. De Europese Unie blijft haar dialoog met Rusland dus voortzetten om te verzekeren dat Rusland bijdraagt tot de inspanningen van de internationale gemeenschap met als doel vrede in Oekraïne te bewerkstelligen.

Momenteel zijn er dus drie sanctieregelingen van de EU ten aanzien van Rusland van kracht:

  1. Handelsbeperkingen en beperkingen ten aanzien van de Krim en Sebastopol. Deze beperkingen betreffen onder meer het verbod op nieuwe investeringen in de Krim en Sebastopol in: infrastructuurprojecten in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie; en ontginning van olie, gas en ertsen. 
  2. Reisbeperkingen en bevriezing van tegoeden ten aanzien van personen en entiteiten van de Russische Federatie die materiële of financiële steun bieden voor acties die de onafhankelijkheid of territoriale integriteit van Oekraïne bedreigen of in gevaar brengen.
  3. Economische sancties, met name de beperking van de toegang tot de primaire en secondaire Europese kapitaalmarkten voor bepaalde Russische financiële instellingen; het opleggen van een embargo op de handel in wapens naar Rusland; het verbod op de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik voor militaire eindverbruikers en de beperking van de Russische toegang tot gevoelige technologie in de energiesector.

 
Meer informatie

Information Note to EU business operating and/or investing in Crimea/Sevastopol, voor de bedrijven die in deze regio willen werken: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12078-2014-REV-2/en/pdf

Wetgevende documenten (Europese besluiten en verordeningen) betreffende Rusland:

De EU-verordeningen (en de latere wijzingingsverordeningen) zijn rechtstreeks toepasbaar in België. Voor vragen over de uitvoering van de sancties in België, verwijzen we naar de bevoegde instanties. Voor algemene vragen over het Belgische sanctiebeleid, kunt u een mail sturen naar sanctions@diplobel.fed.be.