Belgisch sanctiebeleid

 

België is, als lidstaat van zowel de VN als de EU, verplicht de verschillende sanctieregimes correct uit te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld Europese verordeningen rechtstreeks rechtsgeldig in België. Dit betekent echter niet dat België passief toekijkt, het geeft immers mee vorm aan de bestaande sanctiewetgeving.

Indien er zowel een VN- als een EU-regime van kracht is, moet er gekeken worden naar het EU-regime (dat uitvoering geeft aan de VN-sancties, en nooit minder streng kan zijn).

België is steeds van oordeel geweest dat sancties een nuttig instrument kunnen zijn. Ons land hanteert in haar sanctiebeleid een aantal principes:

  • België is een voorstander van “smart sanctions”, dit betekent dat de juiste personen en producten getroffen moeten worden. Er moeten dus uitzonderingen bestaan voor humanitaire hulp, medicijnen en voedselproducten. België is daarom geen voorstander van bredere sancties, zoals sancties in de financiële sector, die dikwijls alle handel zonder onderscheid raakt.
  • Om de effectiviteit van sanctieregimes te verhogen is het belangrijk voor België om nauw te coördineren met andere landen. Hoe breder de sancties worden gedragen, hoe meer impact ze hebben. Bovendien zorgt het ervoor dat het EU marktaandeel niet onmiddellijk wordt ingenomen door bedrijven uit andere landen. Tegelijkertijd is het belangrijk om te zorgen voor een gelijke lastenverdeling tussen België en haar EU partners.
  • Sancties moeten uitvoerbaar zijn. Daarbij zijn duidelijkheid en motiveerbaarheid erg belangrijk. De vlotte uitvoerbaarheid vergroot ook de soepelheid waarmee er sneller kan worden ingespeeld op evoluties op het terrein.
  • België vind het erg belangrijk om de doelstellingen van een sanctieregime vast te stellen bij de implementatie ervan. Een zogenaamde exit-strategie geeft immers meer voorspelbaarheid. Het is belangrijk om bepaalde criteria vast te stellen op basis waarvan een sanctieregime kan worden bijgestuurd of opgeheven.

Voor extra informatie:

Indien u via onderstaande contacten geen antwoord zou hebben verkregen op uw vragen kunt u ook steeds mailen naar: sanctions@diplobel.fed.be (enkel voor technische vragen over de concrete implementatie van de sanctieregimes in België).