Mensenrechten en terrorisme

 

België veroordeelt alle vormen van terrorisme. De Belgische autoriteiten zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen het terrorisme enkel kan worden gevoerd op voorwaarde dat de rechten van de mens en het internationaal humanitair recht ten volle worden geëerbiedigd. De strijd tegen het terrorisme vereist een nauwe internationale samenwerking tussen Staten en binnen de belangrijkste internationale organisaties, waaronder de organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten of het humanitair recht, evenals de organisaties die bevoegd zijn om preventie- of sanctiemechanismen uit te vaardigen.

 
Onherroepelijke veroordeling van het terrorisme

België veroordeelt zonder voorbehoud terroristische aanslagen evenals de gewelddadige radicalisering die terroristische groeperingen aanwakkeren, ongeacht de nationaliteit of de geloofsovertuiging van hun leden. Het internationaal terrorisme beperkt zich immers niet tot een bepaalde godsdienst of tot een bepaalde zaak.

 
Terrorisme bestrijden met eerbied voor de rechten van de mens

België oordeelt dat de strijd tegen het terrorisme geen afbreuk mag doen aan de rechten van de mens, aan de fundamentele vrijheden of aan het internationaal humanitair recht. De veronachtzaming van deze rechten en vrijheiden of van de beginselen van de rechtsstaat, staan een doeltreffende bestrijding van terrorisme in de weg en hebben vaak het tegenovergesteld effect. België veroordeelt ook het gebruik van geheime gevangenissen en van foltering  of slechte behandeling, ongeacht de reden. België steunt het mandaat van de VN Speciale-rapporteur voor de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen het terrorisme en de werkzaamheden van andere actoren die zich met deze kwesties bezighouden zoals de andere “speciale procedures” van de mensenrechtenraad, de verdragsorganen van de Verenigde Naties of de verschillende instellingen van de Raad van Europa (RvE), zoals de RvE Commissaris voor de rechten van de mens.

 
Samenwerking tussen staten en in de internationale organisaties

Terrorisme is een wereldwijde plaag. Het merendeel van de terroristische groeperingen heeft vertakkingen die tot ver buiten de nationale grenzen reiken. Daarom moet ook de strijd tegen het terrorisme wereldwijd worden gevoerd, door middel van een naadloze samenwerking tussen de Staten. Dat maakt het mogelijk zowel preventieve alsook sanctionerende maatregelen aan te nemen in de bevoegde internationale organisaties: de Organisatie van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) of de Raad van Europa.

België zal zich in de regionale en internationale mensenrechtenorganisaties blijven inzetten om de inspanningen te ondersteunen die daar worden geleverd voor de handhaving van de bestaande normen inzake mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme.

 
Voor doeltreffende en passende strafmaatregelen

De VN, de Raad van Europa en de EU stelden strafmechanismen in om de strijd aan te binden tegen het terrorisme en de financiering ervan. Deze mechanismen maken het onder meer mogelijk het vermogen te blokkeren van personen die ervan worden verdacht lid te zijn van terroristische groeperingen of deze te helpen. België steunt deze maatregelen en vraagt dat de parameters voor de plaatsing op - en schrapping van - de betreffende lijsten goed worden toegelicht. Deze toelichting moet het voor verdachten, makkelijker maken om zich te verdedigen en om in beroep te gaan tegen beslissingen tegen hen. België is van oordeel dat de sancties die in de strijd tegen het terrorisme worden getroffen, rechtvaardig, duidelijk en transparant moeten zijn en dat in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, de mensenrechten van de betrokkenen moeten eerbiedigen, ondermeer het recht op een rechtvaardig proces.

 
Nuttige links

Verenigde Naties

Raad van Europa

Europese Unie

OVSE