Verkiezingen: waarnemingsmissies

 

Op vraag van bepaalde landen stuurt de FOD Buitenlandse Zaken verkiezingswaarnemers die werken onder auspiciën van zowel de EU als de OVSE. Bij de verkiezingswaarnemingsmissies die in een multilateraal kader plaatshebben, worden de volgende beginselen gehanteerd: 

  • De verkiezingswaarneming wordt uitgevoerd met inachtneming van de nationale soevereiniteit en alleen op uitnodiging van het land in kwestie;
  • De verkiezingswaarneming heeft geen uitstaans met verkiezingsmonitoring. De waarnemer grijpt niet in in het verkiezingsproces;
  • Het  document (PDF, 63.54 KB) dat in 1990 in Kopenhagen werd aangenomen door de Conferentie inzake veiligheid en samenwerking in Europa bevat de aanbevelingen omtrent de basisnormen voor verkiezingswaarneming. Een verkiezingswaarneming wordt naast het gewone werk en onbezoldigd (zij het kostendekkend) uitgevoerd door personen met de meest uiteenlopende achtergrond, die vanuit hun beroepsbezigheden belangstelling hebben voor deze materie.
  • De drie categorieën waarnemers zijn:
    • STO ("short term observers"): blijven voor een missie ongeveer tien dagen ter plaatse;
    • LTO ("long term observers"): blijven voor een missie tussen zes en acht weken ter plaatse;
    • De leden van het "Core Team": zij vormen het "brein" en blijven een paar maanden ter plaatse om de voorbereiding, de organisatie en de coördinatie van de missie te verzorgen. 

Wie een opdracht als LTO wil uitvoeren, moet al een aantal missies als STO hebben vervuld; de leden van het "Core Team" worden gekozen uit de meest ervaren LTO. Zij worden rechtstreeks door de EU of de OVSE geselecteerd. De STO en de LTO worden door de Lidstaten voorgedragen.

 
Hoe kandideren?

A. Verkiezingswaarnemingsmissies onder auspiciën van de Europese Unie

De Europese Commissie centraliseert de cv's van kandidaten voor verkiezingswaarnemingsmissies in een database. Daarom moet een kandidatuur als volgt worden ingediend:

1. Invulling van het standaard-cv dat te vinden is op de site van de Europese Commissie. De invoering van het cv in de database betekent niet dat iemand kandideert voor een bepaalde missie. Het is een eenmalig te vervullen voorwaarde voor de eigenlijke kandidaatstelling. De kandidaat mag zijn CV zo nodig bijwerken.

2. Kandidaten die belangstelling hebben moeten de Belgische Focal Point contacteren op het adres waarnemers.eu@diplobel.fed.be. Op bovengenoemd mailadres kan bijkomende informatie worden gevraagd zoals de geplande missies, de data van de missies, de voorwaarden of de sollicitatietermijn. Te noteren dat de Europese Commissie geen verkiezingskalender publiceert.

3. Kandidaten die belangstelling hebben voor een bepaalde missie, mogen een gerichte kandidatuur sturen naar hetzelfde mailadres. Bij de preselectie kan de FOD Buitenlandse Zaken de kandidaten die binnen de termijn niet hebben voldaan aan deze voorwaarden, niet in aanmerking nemen. Deze werkwijze moet voor elke nieuwe missie worden gevolgd.

 
B. Verkiezingswaarnemingsmissies onder auspiciën van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

De deelnemende Staten van de OVSE stellen waarnemers voor korte en lange termijn ter beschikking. Het is de taak van de FOD Buitenlandse Zaken kandidaten te selecteren op grond van objectieve beoordelingspunten inzake kwalificatie en motivatie. De indieningsprocedure gaat als volgt:

1. Een kandidaat moet zich inschrijven in de database door middel van een  standaardformulier (DOC, 45.5 KB). De inschrijving betekent niet dat u kandidaat bent voor een bepaalde missie. Het is gewoon een verplichte eenmalige stap die aan elke kandidatuur voorafgaat en die dus niet moet worden herhaald. Wel staat het een kandidaat vrij zijn CV te wijzigen of bij te werken.

2. Wie belangstelling heeft voor een bepaalde missie, kan zich kandidaat stellen via een mail aan observers.osce@diplobel.fed.be. De kandidaatstelling moet zes weken voorafgaand aan de desbetreffende verkiezingen gebeuren.

3. Kandidaatstellingen die niet binnen deze termijn hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor selectie door de FOD Buitenlandse Zaken.

4. De kalender van de waarnemingsmissies staat op de site van de OVSE.
 
5. Deze procedure moet worden doorlopen voor elke missie waarvoor de kandidaat wil inschrijven.