Investeringen

 

De investeringsdienst kan worden opgesplitst in drie thema’s:

a) De verbindingscel:

De verbindingscel internationale investeringen werd opgericht in 1995 als gevolg van het Samenwerkingsakkoord tussen de gewestelijke en federale overheden met het oog op de aantrekking van buitenlandse investeringen. Het is de bedoeling om problemen aan te kaarten en gezamenlijk in overleg op te lossen door het creëren van synergieën tussen al de Belgische overheden die betrokken partij zijn bij het aantrekken van investeringen. Naast de drie gewesten (FIT, AWEX en BEA) die om de zes maanden het roterende voorzitterschap op zich nemen zijn van federale zijde eveneens eveneens de FOD’s Financiën, Buitenlandse Zaken en Economie vertegenwoordigd , alsook de Kanselarij van de Eerste Minister. Het secretariaat wordt waargenomen door de investeringsdienst van de FOD Economie.

In het kader van de economische diplomatie is zij bij uitstek het aanspreekpunt hiervoor.

Zij verstuurt eveneens om de 3 maanden een “economische nieuwsbrief” over België naar alle posten.

b) De investeringsovereenkomsten:

Ter promotie en bescherming van investeringen worden er bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten onderhandeld met voornamelijk niet OESO-landen (zie economische akkoorden).

c) Het budget:

De dienst heeft een budgetlijn, genaamd: “Uitgaven voortspruitende uit het inlichtingsprogramma voor de ontwikkeling van de investering van buitenlandse privé-kapitalen in België” en dit voor het bekostigen van de noodzakelijke uitgaven die gedaan worden met het oog op het aantrekken van investeringen naar ons land met name het bekostigen van uitgaven voor voorlichtingsmiddelen (advertenties, brochures,”Business memo”, “Setting up in Belgium”, “fact sheets” met nuttige gegevens voor potentiële investeerders, “Corporate Directory”,…), voor de samenwerking op het terrein (organisatie van investeringsseminaries e.d.) en voor meer gerichter acties over een specifiek onderwerp die te maken hebben met de verbetering van het investeringsklimaat.