Hernieuwbaar energie-instrument voor kmo’s

 

Als

 • U een Belgische kmo bent
 • die een hernieuwbaar energieproject
 • dat bestaat uit uitrustings- of investeringsgoed en aanverwante dienst
 • naar een bepaald ontwikkelingsland wenst te exporteren
 • met een voldoende Belgische toegevoegde waarde
 • met een maximum contractbedrag van 876.000 euro
 • aan een publieke klant

kan Finexpo u hierin ondersteunen door te toekenning van een gift worden tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met een maximum van 700.000 euro en 500.000 euro afhankelijk van het Belgisch belang.

 
Belgische kmo

Voor de bepaling of een bedrijf al dan niet een kleine of middelgrote onderneming is wordt de Europese definitie gehanteerd:

 • het aantal werknemers
 • het omzetcijfer of het balanstotaal
 • de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van een onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.

Om in een bepaalde groottecategorie te vallen, moet aan elk van de drie elementen voldaan zijn.

 
Hernieuwbaar energieproject

Het betreft projecten die het gebruik van hernieuwbare, ecologische energie stimuleren en in lijn zijn met de Europese duurzaamheidscriteria, zoals onderstaande niet exhaustieve opsomming

 • Hernieuwbare elektriciteit door middel van windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte
 • Hernieuwbare verwarming en koeling door middel van bijvoorbeeld solar, thermische of warmtepomp
 • Duurzaam transport
 • Of horizontale thema’s zoals gridintegratie en opslagmogelijkheden
 • Technologiën die in dit kader passen binnen het Federaal Relanceplan

en die hiermee een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen en bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen komen in aanmerking. Deze projecten dienen er te zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en een afnemende afhankelijkheid voor olie en gas. 

 
Uitrustings- of investeringsgoed en aanverwante dienst

De doelstelling van Finexpo is de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen. Dit betekent dus dat andere goederen en diensten buiten de scope vallen.

De producten en aanverwante diensten, die ontwikkeld worden, moeten volledig functioneel zijn. Het gaat dus over afgewerkte producten of diensten en dus niet producten die zich in een testfase bevinden.

De producten en aanverwante diensten mogen commercieel haalbaar zijn.

Het product en aanverwante dienst dient dus volledig functioneel te zijn, maar ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context kunnen gefinancierd worden.

De training die verschaft wordt aan personeelsleden van de cliënt om met dit product na levering aan de slag te gaan, mag gefactureerd worden.

 
Eerste export van het product

Het uitvoerproject waarvoor de tussenkomst van Finexpo wordt gevraagd, moet betrekking hebben op een DAC-land waarnaar het product nog niet werd uitgevoerd. Het bedrijf mag dus echter wel reeds dit product naar een ander DAC geëxporteerd hebben. Een bedrijf mag tweemaal ondersteund worden door dit instrument. De tweede ondersteuning mag wel niet voor hetzelfde exportland gebeuren als voor de eerste ondersteuning. De tweede ondersteuningsaanvraag kan pas ingediend worden na afloop van het eerste project (na uitbetaling laatste factuur).

 
Naar een bepaald ontwikkelingsland

Het regelgevend kader van Finexpo laat de WTO, de Wereldbank en de OESO steun uitsluitend toe in de vorm van gebonden en ongebonden hulp aan ontwikkelingslanden en deze steun dient relevant te zijn voor de ontwikkeling van deze landen.

 
Voldoende Belgische toegevoegde waarde

Enkel projecten van Belgische kmo’s met een voldoende Belgisch belang (minimaal 30%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.

De berekening van dit belang is terug te vinden in het Finexpo-vademecum. Hierin valt ook terug te vinden dat het project dient te passen binnen de lange termijn strategische exportvisie van het bedrijf.

 
Maximum contractbedrag

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50% bedraagt worden contracten tot 700.000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 874.000 euro maar het bedrag boven de 700.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt, behalve voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 700.000 euro is.

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30% bedraagt worden contracten tot 500.000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 624.000 euro maar het bedrag boven de 500.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve, voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 500.000 euro is.

De maximum contractbedragen dienen gerespecteerd te worden aangezien het kmo-instrument volgens het OESO-arrangement een gift-element van minstens 80% moet inhouden, en voor MOL-landen zelfs 100%.

 
Aan een publieke klant

De cliënt dient een publieke entiteit te zijn. 
 

 
>> Procedure

 
Finexpo