Innovatie-instrument voor kmo’s

 

Als

 • U een Belgische kmo bent
 • die een innovatief uitrustings- of investeringsgoed en aanverwante dienst
 • voor de eerste maal wenst te exporteren
 • naar een ontwikkelingsland
 • Met een voldoende Belgische toegevoegde waarde
 • Met een maximum contractbedrag van 876.000 euro
 • Aan een publieke klant

Kan Finexpo u hierin ondersteunen door te toekenning van een gift worden tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met een maximum van 700.000 euro en 500.000 euro afhankelijk van het Belgisch belang.

 
Belgische kmo

Voor de bepaling of een bedrijf al dan niet een kleine of middelgrote onderneming is wordt de Europese definitie gehanteerd:

 • het aantal werknemers
 • het omzetcijfer of het balanstotaal
 • de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van een onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.

Om in een bepaalde groottecategorie te vallen, moet aan elk van de drie elementen voldaan zijn.

 
Innovatief product

De doelstelling van Finexpo is de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen. Dit betekent dus dat andere goederen en diensten buiten de scope vallen.

De producten en aanverwante diensten, die ontwikkeld worden, moeten volledig functioneel zijn. Het gaat dus over 1ste versies van afgewerkte producten of diensten en dus niet producten die zich in een testfase bevinden.

Deze producten dienen eveneens innovatief te zijn. Voor de bepaling of een product al dan niet innovatief is, zal er beroep gedaan worden op de definities die de regio’s, federale en Europese instellingen/agentschappen die rond innovatie werken hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden dus als dusdanig erkend. Deze steun kan plaatsgevonden hebben in het O&O proces en/of de product- of procesontwikkeling. Indien een product niet ontwikkeld is met publieke steun kan dit nog steeds in aanmerking worden genomen, doch dient er een grondige motivering in het aanvraagformulier worden gegeven en zal dit afgetoetst worden door Belspo.

De producten en aanverwante diensten mogen commercieel haalbaar zijn.

Het product en aanverwante dienst dient dus volledig functioneel te zijn, doch ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context kunnen gefinancierd worden.

De training die verschaft wordt aan personeelsleden van de cliënt om met dit product na levering aan de slag te gaan, mag gefactureerd worden.

De innovatiekost dient minimaal 40% te vormen van de totale projectkost. Volgende elementen kunnen hiervoor mee in de berekening genomen worden:

 • De kost van alle productiefactoren (kapitaal, arbeid en grondstoffen) die tot dit verbeterde product behoren
 • of indien het nieuwe product bestaat uit een combinatie van al dan niet nieuwe producten de kost van (alle afzonderlijke productiefactoren van) de verschillende producten.
 • Kosten die behoren tot het aanpassen van het innovatief product aan de context lijken ook te passen binnen de innovatie definitie daar dit ook aanpassingen zijn.
 • Zo ook reserve-onderdelen.

 

De volgende kostenposten vallen buiten deze berekening:

 • Transport en andere logistieke kosten
 • Financiële kosten
 • Managementkosten
 • Trainingskosten
 • Onderhoudskosten 
 • Installatiekosten
 • Marge en overhead

 
Eerste export van het product

De steun mag slechts eenmaal aangevraagd worden voor eenzelfde product en het moet dus gaan over de eerste export van een product naar een land op de DAC-lijst.

 
Ontwikkelingsland

Het regelgevend kader van Finexpo laat de WTO, de Wereldbank en de OESO steun uitsluitend toe in de vorm van gebonden en ongebonden hulp aan ontwikkelingslanden en deze steun dient relevant te zijn voor de ontwikkeling van deze landen.

 
Voldoende Belgische toegevoegde waarde

Enkel projecten van Belgische kmo’s met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.

De berekening van dit belang is terug te vinden in het Finexpo-vademecum. Hierin valt ook terug te vinden dat het project dient te passen binnen de lange termijn strategische exportvisie van het bedrijf.

 
Maximum contractbedrag

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50% bedraagt worden contracten tot 700.000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 874.000 euro maar het bedrag boven de 700.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt, behalve voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 700.000 euro is.

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30% bedraagt worden contracten tot 500.000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 624.000 euro maar het bedrag boven de 500.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve, voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 500.000 euro is.

De maximum contractbedragen dienen gerespecteerd te worden aangezien het KMO-instrument volgens het OESO-arrangement een gift-element van minstens 80% moet inhouden, en voor MOL-landen zelfs 100%.

 
Aan een publieke klant

De cliënt dient een publieke entiteit te zijn. 
 

 
>> Procedure

 
Finexpo