Ongebonden lening van Staat tot Staat

 

Finexpo heeft ook een programma ongebonden hulp. Ongebonden hulp is hulp aan een ontwikkelingsland zonder de verplichting om uitrustingsgoederen of diensten aan te kopen bij bedrijven afkomstig van het land dat de hulp geeft. Bij ongebonden hulp wordt een internationale openbare aanbesteding uitgevoerd. Hierdoor kan het een bedrijf/organisatie uit eender welk land zijn dat het project zal uitvoeren.

Landen die in aanmerking komen, behoren tot de MOL (VN) of de 8 HIPC-landen (IMF/Wereldbank), voor wie België de ervaring en de capaciteit heeft om de controle en de opvolging ter zake te garanderen.

 
Ongebonden Lening van Staat tot Staat

Ongebonden hulp wordt uitsluitend verstrekt via Leningen van Staat tot Staat (LSS) en heeft:

  • een rente van 0%;
  • een aflossingstermijn van 37 jaar, voorafgegaan door een aflossingsvrije periode van 17 jaar gedurende dewelke het begunstigde land geen enkele aflossing moet doen.

Volgens de OESO-regels dient er bij ongebonden hulp een schenkingsdeel van minimum 35% gerespecteerd te worden. Voor bepaalde landen die voor ongebonden hulp in aanmerking komen, dient er echter een schenkingsdeel van minimum 50% gerespecteerd te worden. Om het juiste schenkingsdeel voor een bepaald land te kennen, kunt u contact opnemen met het Secretariaat van Finexpo.

Aangezien de goedkeuring van ongebonden hulp niet gekoppeld is aan een welbepaalde exporteur, wordt deze steun verstrekt in de vorm van LSS. Om een toereikend aantal ontwikkelingslanden (minst ontwikkelde landen en arme landen met een zware schuldenlast) de gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen, zijn de bedragen van de LSS beperkt tot 8 miljoen euro.

Indien een land een project van meer dan 8 miljoen euro wil financieren, is het mogelijk om de ongebonden lening te combineren met een commercieel krediet.

Zo’n "ongebonden" gemengd krediet wordt op dezelfde manier behandeld als een gebonden gemengd krediet en de LSS heeft dezelfde eigenschappen als de gebonden LSS (terugbetalingstermijn van 42 jaar, gratieperiode van 22 jaar inbegrepen).

 

 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be

 
>> Procedure

 

Finexpo