Procedure Intereststabilisatie

 

Om te kunnen genieten van een intreststabilisatie moet de exporteur of de bank een officiële aanvraag indienen bij het Secretariaat van Finexpo. Het aanvraagformulier moet ingevuld en ingediend worden vóór de ondertekening van het commercieel contract. Het betreft een gemeenschappelijk aanvraagformulier van Finexpo en Credendo.

De aanvraag voor stabilisatie wordt grondig onderzocht door het Comité Finexpo, in het bijzonder voor wat betreft het Belgisch belang van het project. Het Comité geeft zijn advies aan de minister die bevoegd is voor de Buitenlandse Handel die de beslissing neemt om de intreststabilisatie wel of niet toe te kennen. Bij een kredietbedrag wordt het akkoord van de Ministerraad gevraagd.

 
Belofte

De beslissing tot toekenning van een intreststabilisatie wordt aan u of aan uw bank meegedeeld door middel van een document, de ‘belofte’. Deze belofte garandeert een intrestvoet (de CIRR) voor een periode van 4 maand die ingaat vanaf de datum van de beslissing van de minister.

Als de transactie niet binnen deze termijn wordt afgesloten dan kan de belofte één of meerdere periodes van telkens 4 maanden verlengd worden op basis van een schriftelijk vraag van de exporteur of bank.

 
Ministerieel Besluit

Als de transactie wordt afgesloten, dan wordt er een Ministerieel Besluit opgemaakt en toegekend aan de bank om zo een intreststabilisatie te garanderen gedurende de volledige terugbetalingstermijn van het krediet. Dit Ministerieel Besluit wordt opgesteld door het Secretariaat van Finexpo na ontvangst van het commercieel contract en de kredietconventie.

Bij elke halfjaarlijkse terugbetaling (en ook tijdens de uitvoeringsperiode) maakt de bank een document over aan Finexpo waarin de rentevoet vermeld staat waaraan ze zich heeft moeten herfinancieren op de euro- of deviezenmarkt. Als de herfinancieringsrente verhoogd met de bankmarge hoger is dan de CIRR, dan betaalt Finexpo het verschil aan de bank. Als hij lager is dan wordt het verschil door de bank aan de Staat gestort.

 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be

 

Finexpo