Handel en duurzame ontwikkeling

 

a) Het Kimberley Proces (KP) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen internationale overheden, ngo’s en de diamantindustrie om conflictdiamanten te verbannen. Het KP telt bijna 50 deelnemers die 75 landen vertegenwoordigen. De Europese Commissie vertegenwoordigt de EU en was in 2007 voorzitter van dit proces.

Het KP komt twee keer per jaar samen om de huidige stand van zaken, de naleving van de KPCS-regulering en toekomstige perspectieven te bespreken.

Het regulerend instrument, het Kimberley Proces Certificatensysteem (KPCS), is een instrument dat de handel in conflictdiamant aan banden legt. In België wordt dit KPCS opgevolgd via een samenwerkingsverband tussen de FOD Economische Zaken (dienst vergunningen), FOD Buitenlandse Zaken en de FOD financiën en douane in samenwerking met de Antwerpse diamantindustrie.

België, als grootste mondiaal diamanthandels- en sorteercentrum, wordt beschouwd als een waardige en belangrijke internationale speler binnen het KP.

www.kimberlyprocess.com

 
b) Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een programma dat gelanceerd werd door de Britse premier Blair tijdens de World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002. EITI ondersteunt “goed bestuur” in landen rijk aan natuurlijke rijkdommen via een tripartiet en vrijwillig samenwerkingsverband tussen de overheid, de private sector en de civiele maatschappij. EITI focust op de verificatie en volledige publicatie van bedrijfsfacturen en overheidsinkomsten uit de olie-, gassector en mijnbouw. België is een actieve pleitbezorger van het EITI-programma in ontwikkelingslanden, rijk aan natuurlijke rijkdommen. België focust haar aandacht op de implementatie van het EITI-programma in de DRC. Het EITI programma wordt ondersteund door het Extractives Governance Programmatic Support (EGPS)) onder de auspiciën van de Wereldbank. België trad in 2007 toe tot dit fonds.

https://eiti.org

 
c) UN Global Compact (GC) is een initiatief van de Verenigde Naties, dat ondernemingen wil stimuleren naar een meer maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

De bedrijven, die zich in dit programma engageren, zorgen voor een grotere transparantie in hun bedrijfsactiviteiten met betrekking tot mensenrechten, sociale standaarden, anticorruptie en milieu. Het UN Global Compact verenigt wereldwijd meer dan 6700 organisaties, waaronder 5200 bedrijven uit 130 landen. Deelname is vrijwillig, maar vereist dat bedrijven regelmatig rapporteren over de toepassing van de VN-principes in hun bedrijfscultuur.

Het GC heeft momenteel 50 lokale netwerken en heeft deelnemers in 90 landen, o.a. in België. Een lokaal GC-netwerk groepeert op locaal vlak de bedrijven, die de principes van mensenrechten, milieu, anticorruptie en sociale standaarden promoten op nationaal niveau, rekening houdend met de specifieke cultuur, taal en gebruiken.

Het Belgische netwerk werd officieel gelanceerd op 15 oktober 2009.

www.unglobalcompact.org 
www.globalcompact.be