OVSE

 
Wat is de OVSE?

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) verzekert de veiligheid van een geografische regio die zich uitstrekt van Vancouver tot Vladivostok. Ze telt 56 deelnemende Staten van Noord-Amerika, Centraal-Azië en Europa. Ze is erkend als regionale organisatie in de zin van Hoofdstuk VIII van het Handvest van de Verenigde Naties. De OVSE is het instrument dat het eerst wordt gehanteerd in geval van early warning, conflictprevenrtie, crisisbeheer en post-conflict wederopbouw in het OVSE-gebied. Zoals de naam al laat vermoeden heeft deze internationale organisatie als doel de veiligheid via samenwerking te verzekeren. De OVSE bekijkt veiligheid vanuit een alomvattende invalshoek, de zogenoemde "comprehensive security", die bestaat uit drie dimensies:

 1. de politiek-militaire dimensie: de activiteiten die met deze dimensie verband houden zijn toegespitst op de volgende gebieden: politie, wapenbeheersing, beheer van de grenzen, de strijd tegen het terrorisme, conflictpreventie en militaire hervorming. 
   
 2. de economische en milieudimensie: omdat economische welvaart van essentieel belang is voor de stabiliteit, richt de OVSE haar aandacht op de bevordering van een gezond economisch klimaat in de deelnemende Staten. Ze is actief op de volgende gebieden: bestrijding van witwaspraktijken en van de financiering van terrorisme, bevordering van goed bestuur, steunen van een goed uitgebouwd en veilig vervoer, bijstand aan het migratiebeheer, bevordering van een geïntegreerd waterbeheer, steunen van het verwijderen van gevaarlijk afval, de tenuitvoerlegging van het Environment and Security Initiative (ENVSEC), bevordering van en steun aan de dialoog over energiezekerheid.
   
 3. de menselijke dimensie: in het kader van de derde dimensie stimuleert de OVSE het democratisch overgangsproces, de invoering van de rechtsstaat, de bescherming van de rechten van de mens en van de individuele vrijheden, de vrijheid van de media, onderwijs, en de strijd tegen alle vormen van illegale handel. Op dit gebied is het Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) het belangrijkste orgaan dat belast is met de bevordering van de rechten van de mens en de democratie binnen de OVSE. Om de democratische overgang een impuls te geven, organiseert het ODIHR/de OVSE internationale verkiezingswaarnemingsmissies en leidt ze projecten die bevorderlijk zijn voor het correcte verloop van verkiezingen. Deze taak behelst de voorbereiding tot en met de opvolging van de verkiezingen. De activiteiten van de OVSE ten gunste van de rechten van de mens zijn toegespitst op een aantal punten: het waarborgen van de vrijheid van beweging, garanties tegen folterpraktijken, vrijheid van eredienst en bestrijding van mensenhandel. De bestrijding van mensenhandel, de handel in lichte en kleine wapens en de handel in drugs behoren de jongste jaren tot de aandachtsgebieden van de OVSE.

 
Activiteiten

 • missies op het terrein: de OVSE zet ongeveer 3000 mensen in voor 19 missies en activiteiten op het terrein. Zij zijn actief in Oost-Europa, Zuidoost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. Het personeel van de OVSE is werkzaam "op het terrein" om de politieke processen te faciliteren, conflicten te voorkomen of op te lossen en om de civiele samenleving en de rechtsstaat te promoten.
   
 • verkiezingswaarnemingsmissies: conform de verbintenissen van de OVSE moeten de deelnemende Staten de Organisatie uitnodigen om bij verkiezingen als waarnemer op te treden. De grondbeginselen die de 56 deelnemende Staten hebben onderschreven, zijn: universaliteit, gelijkheid, rechtvaardigheid, vertrouwelijkheid, vrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Op het terrein moeten de deskundigen het hele verkiezingsproces volgen: administratieve organisatie, politieke campagne, verslaggeving in de media en mensenrechtenvraagstukken.

 
De deelname van België aan de OVSE

 • Permanente vertegenwoordiging: de permanente missie van België bij de OVSE is in het hoofdkantoor van de OVSE in Wenen gevestigd. De permanente vertegenwoordiger bij de OVSE werkt samen met een team van diplomaten dat zitting heeft in de verschillende organen van de OVSE: de Permanente Raad, het Voorbereidend Comité, het Subcomité voor de activiteiten op economisch en milieugebied, enz.
   
 • Detachering: de OVSE werft personeel bij de 19 terreinmissies. Deze detacheringen behelzen contracten voor zes maanden, die kunnen worden verlengd. Vooraleer het hoofdkantoor in Wenen een selectieprocedure inleidt, wordt elke Staat verzocht kandidaten voor te dragen.
   
 • Financiële steun voor projecten die worden voorgesteld door de terreinmissies of de instellingen.
   

Voor meer informatie:
De site van de OVSE