OVSE

 
Wat is de OVSE?

Enkele basiselementen

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) werd in 1973 opgericht als ‘Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa’ (CVSE). Sinds de jaren ’50 werd er al gesproken over een Europese veiligheidsorganisatie maar de Koude Oorlog verhinderde enige vooruitgang in dat domein, totdat in november 1972 gesprekken begonnen in Helsinki. De aanbevelingen van deze gesprekken, “The Blue Book”, vormden de basis voor een Conferentie met 3 fasen in Helsinki. Tijdens de derde fase van de Conferentie (30 juli en 1 augustus 1975) werden de Helsinki-akkoorden ondertekend door de 35 deelnemende landen. Op 1 januari 1995, na de instorting van het communisme, werd de CVSE omgedoopt tot OVSE.

De OVSE verzekert de veiligheid van een geografische regio die zich uitstrekt van Vancouver tot Vladivostok. Ze telt intussen 57 deelnemende Staten van Noord-Amerika, Centraal-Azië en Europa. Ze is erkend als regionale organisatie in de zin van Hoofdstuk VIII van het Handvest van de Verenigde Naties. Zoals de naam al laat vermoeden heeft deze internationale organisatie als doel de veiligheid via samenwerking te verzekeren. De OVSE houdt zich bezig met de hele conflictcyclus: early warning, conflictpreventie, crisisbeheer en post-conflict wederopbouw.

 
Een ruime definitie van Veiligheid

Veiligheid, in de opvatting van OVSE, is een alomvattend begrip (comprehensive security), met als dimensies:

 • De politiek-militaire dimensie: de activiteiten die met deze dimensie verband houden zijn toegespitst op de volgende gebieden: politie, wapenbeheersing, beheer van de grenzen, de strijd tegen het terrorisme, preventie en oplossing van conflicten en hervorming en samenwerking in de veiligheidssector. 
   
 • De economische en milieudimensie: omdat economische welvaart van essentieel belang is voor de stabiliteit, richt de OVSE haar aandacht op de bevordering van een gezond economisch klimaat in de deelnemende Staten. Het Strategisch Document van december 2003 betreffende de Economische en Milieudimensie van de OVSE legt de focusthema’s van deze dimensie vast: ‘co-operation on economic good governance, sustainable development and environmental protection’. Ook transport, migration management, climate change, hazardous waste en water management, anti-money laundering en countering the financing of terrorism komen aan bod.
   
 • De menselijke dimensie: in het kader van de derde dimensie ijvert de OVSE voor volledig respect van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Onder deze dimensie vallen o.a. de thema’s vrijheid van meningsuiting, vrijheid van media, veiligheid van journalisten, vrijheid van vredevolle vereniging, de rechtsstaat - inclusief de strijd tegen foltering en de doodstraf -, verdraagzaamheid en non-discriminatie, rechten van minderheden - inclusief Roma & Sinti -, en verkiezingen.
   
 • Het Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) is het belangrijkste orgaan dat binnen de OVSE belast is met de bevordering van de rechten van de mens en de democratie. Om de democratische overgang een impuls te geven, organiseert het ODIHR internationale verkiezingswaarnemingsmissies van de OVSE en leidt ze projecten die bevorderlijk zijn voor het correcte verloop van verkiezingen.
   
 • Bepaalde thema’s komen in alle drie de dimensies aan bod en worden dan ook transversaal (“cross-dimensional”) aangepakt. Migratie, Gender, Jeugd, Cyber/ICT Veiligheid en Mensenhandel zijn de belangrijkste.

 
Activiteiten

De activiteiten van OVSE omvatten meer dan de vergaderingen in Wenen.

 • Missies op het terrein: de OVSE zet ongeveer 3000 mensen in voor 15 missies en activiteiten op het terrein. Zij zijn actief in Oost-Europa, Zuidoost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. Het personeel van de OVSE is werkzaam "op het terrein" om de politieke processen te faciliteren, conflicten te voorkomen of op te lossen en om de civiele samenleving en de rechtsstaat te promoten.
   
 • Verkiezingswaarnemingsmissies: conform de verbintenissen van de OVSE moeten de deelnemende Staten de Organisatie uitnodigen om bij verkiezingen als waarnemer op te treden. De grondbeginselen die de 57 deelnemende Staten hebben onderschreven, zijn: universaliteit, gelijkheid, rechtvaardigheid, vertrouwelijkheid, vrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Op het terrein moeten de deskundigen het hele verkiezingsproces volgen: administratieve organisatie, politieke campagne, stemmingsprocedure, verslaggeving in de media en mensenrechtenvraagstukken.

 
De deelname van België aan de OVSE

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OVSE is in hetzelfde gebouw gevestigd als de Belgische Ambassade, alsook van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de internationale organisaties (VN, Internationaal Atoomenergie Agentschap - ‘IAEA’ en Comprehensive Test Ban Treaty Organisation - ‘CTBTO’) in Wenen. De Permanente Vertegenwoordiger bij de OVSE werkt samen met een team van diplomaten dat zitting heeft in de verschillende organen van de OVSE: de Permanente Raad, het Voorbereidend Comité, het Subcomité voor de activiteiten op economisch en milieugebied, enz.
 

Detachering

De OVSE werft personeel voor 15 terreinmissies. Deze detacheringen behelzen contracten voor één jaar, die kunnen worden verlengd. Vooraleer het hoofdkantoor in Wenen een selectieprocedure inleidt, wordt elke Staat verzocht kandidaten voor te dragen.

 
Voor meer informatie

De site van de OVSE