Zuid-Europa

 
Albanië

België steunt de wens van Albanië om tot de Europese Unie toe treden en verwelkomt in dit kader de goedkeuring van het Actieplan voor de Europese integratie. Dit plan wil een beter kader bieden voor de hervormingen die noodzakelijk zijn voor de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat en die gericht zijn op de verwezenlijking van de 12 sleutelprioriteiten die de Raad heeft vastgelegd. De bilaterale betrekkingen tussen Albanië en België zijn goed, maar de economische en de handelsbetrekkingen zijn nog zwak, ondanks de economische mogelijkheden, meer bepaald op het gebied van ruimtelijke ordening, transport, landbouw en toerisme, allemaal prioritaire sectoren voor de Albanese autoriteiten. Er vinden geregeld politieke en technische vergaderingen plaats tussen de Albanese en Belgische autoriteiten.

 
Noord-Macedonië

De "naamskwestie" beheerst de betrekkingen tussen Skopje en de internationale gemeenschap, meer bepaald wat de euro-Atlantische integratie van het land betreft. Griekenland verzet zich namelijk tegen de grondwettelijke naam "Republiek Macedonië" die Skopje opeist. De "naamskwestie" werpt ook een schaduw op de opening van toetredingsonderhandelingen met de EU. België heeft het land erkend onder de voorlopige naam "Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië" en steunt de onderhandelingen tussen beide landen. Deze vinden plaats onder leiding van Mathew Nimetz, speciale vertegenwoordiger van de VN-Secretaris-generaal, en hebben een voor beide partijen aanvaardbare oplossing van de kwestie tot doel. België is van oordeel dat een bilateraal geschil dat geen verband houdt met het uitbreidingsproces van de EU, dit proces niet mag belemmeren. Het roept Athene en Skopje evenwel op een voor beiden aanvaardbare oplossing voor dit probleem uit te werken. België is ook voorstander van een toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO, voor zover de naamskwestie eerst opgelost is.

België onderhoudt goede, weliswaar beperkte bilaterale betrekkingen met Noord-Macedonië die worden gekenmerkt door dialoog en geregelde ontmoetingen. De afgelopen jaren staat de oplossing van de problematiek van de asielzoekers hierbij centraal. België wordt gewaardeerd voor de bijdrage die het binnen de internationale gemeenschap leverde aan de onafhankelijkheid van het land, het herstel van de orde en van de vrede.

 
Bosnië-Herzegovina

België onderschrijft het perspectief op euro-Atlantische integratie van Bosnië-Herzegovina en een sterkere aanwezigheid van de Europese Unie in het land. Het hoopt dan ook dat de nieuwe Bosnische regering haar inspanningen vooral richt op de Europese agenda en op de uitvoering van de nodige hervormingen.

De betrekkingen tussen België en Bosnië-Herzegovina zijn goed maar beperkt en worden gekenmerkt door dialoog en geregelde ontmoetingen. Het Belgische institutionele model kan rekenen op veel belangstelling bij de officiële Bosnische instanties. Onze economische en handelsbetrekkingen met het land zijn gering.

 
Kosovo

Sinds het conflict van 1999 heeft België blijk gegeven van een grote inzet ten aanzien van Kosovo, waarvan het als een van de eerste landen de onafhankelijkheid erkende. Als lid van de International Steering Group steunt ons land het streven om het internationale toezicht op de onafhankelijkheid van Kosovo tegen 2013 te beëindigen, op voorwaarde dat aan de nodige criteria is voldaan.

België onderhoudt zeer goede betrekkingen met Kosovo die mee gedragen worden door de grote Kosovaarse gemeenschap in België. Het wettelijke kader voor de bilaterale betrekkingen wordt geconsolideerd en er staan verschillende initiatieven op stapel ter versterking van de samenwerking tussen verschillende overheidssectoren.

België schaart zich achter de conclusies van de Europese Raad betreffende de Europese vooruitzichten van Kosovo en is dan ook blij met het opzetten van een studie over de haalbaarheid van een stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo en met de aanvang van een gestructureerde dialoog over de rechtsstaat.

Ons land begrijpt dat de Kosovaarse autoriteiten veel belang hechten aan een snelle visumliberalisering tussen de EU en Kosovo, maar dringt er toch op aan dat het land onder meer lering trekt uit de twee eerdere visumliberaliseringen voor de landen van de Westelijke Balkan, temeer daar Kosovo sinds jaren tot de tien landen behoort met de meeste asielaanvragen in België.

 
Montenegro

België erkende Montenegro op 23 juni 2006, twintig dagen na de onafhankelijkheidsverklaring van het land, en steunt het vooruitzicht van een euro-Atlantische integratie van Montenegro. Deze kandidaat-lidstaat van de EU is een goed voorbeeld voor de regionale samenwerking. De toetredingsonderhandelingen met Montenegro zouden in juni 2012 geopend kunnen worden, eens de Raad de vooruitgang heeft onderzocht die Montenegro heeft geboekt bij de uitvoering van de hervormingen, meer bepaald inzake de rechtsstaat en de grondrechten (met name de strijd tegen corruptie en de georganiseerde criminaliteit).

België onderhoudt vriendschappelijke, maar beperkte bilaterale betrekkingen met Montenegro, die gekenmerkt worden door dialoog en geregelde ontmoetingen.

 
Servië

Sinds het aanknopen van diplomatieke betrekkingen in 1878 (met het koninkrijk Servië) onderhoudt België uitstekende betrekkingen met de Republiek Servië, zoals mag blijken uit de geregelde bilaterale ontmoetingen op hoog niveau.

België steunt de toetreding van Servië tot de Europese Unie en verheugt zich over de goede vooruitgang die werd geboekt, met name inzake de samenwerking van Servië met het Internationaal straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië en inzake de dialoog tussen Belgrado en Pristina, die onder auspiciën van de EU wordt gevoerd. De geboekte vooruitgang en de huidige hervormingen in Servië brachten de 27 EU-lidstaten tot het besluit Servië de status van kandidaat-lidstaat van de EU toe te kennen. België steunde deze beslissing voluit. Na de verkiezingen in Servië van 6 mei 2012 is het van belang dat Servië zijn Europees elan bewaart en aan de EU-criteria voldoet, vooral op het gebied van de regionale samenwerking en van goede nabuurschapsbetrekkingen.

De FOD Buitenlandse Zaken financiert verschillende programma’s in het kader van vredesopbouw/conflictpreventie ter ondersteuning van de media of ter bevordering van een meer professionele berichtgeving uit de regio’s van de Sandzak (met een islamitische meerderheid) en van Zuidoost-Servië (veel inwoners van Albanese origine).

De uitschieter op economisch niveau in 2011 was de aankoop door de groep Delhaize van een belangrijke speler in de regionale grootdistributie. Dit toont aan dat de Belgische bedrijven belangstelling hebben om in Servië ondanks de moeilijke economische context de economische banden aan te halen en de handel uit te breiden.

 
Turkije

België en Turkije onderhouden zeer goede betrekkingen. België heeft een grote Turkse gemeenschap (180.000 à 200.000 personen) die goed geïntegreerd is, zoals moge blijken uit het aantal verkozenen van Turkse herkomst die in de verschillende wetgevende vergaderingen zitting hebben en bekleed zijn met politieke verantwoordelijkheden.

België steunt de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Turkije is door zijn geografische ligging en door zijn geschiedenis een land dat uitzonderlijk veel te bieden heeft: een bevolking met een islamitische traditie van meer dan 70 miljoen inwoners die leven in een land dat Europa met het Oosten verbindt. Net als de andere EU-lidstaten volgt België nauwlettend de hervormingen die Ankara doorvoert. België verheugt zich dan ook over de lopende herziening van de grondwet die de grondslag moet vormen voor een meer democratisch bestel dat stoelt op een sterkere civiele controle op het leger en meer evenwichtige betrekkingen tussen de staat en de erediensten evenals tussen de staat en de burgers. Met deze hervorming moet Turkije grotere vooruitgang kunnen boeken bij de naleving van de criteria voor de toetreding tot de Europese Unie.

In dit verband ziet België nauwlettend toe op de eerbiediging van de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de rechten van alle minderheden en de versterking van een democratische cultuur in Turkije. Er moet ook voortgang worden geboekt inzake de integrale en niet-discriminatoire uitvoering van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van Ankara (juli 1995). Dit protocol beoogt de voordelen van de douane-unie EU-Turkije uit te breiden tot de 10 nieuwe lidstaten, waaronder de Republiek Cyprus.