Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

 

Bepaalde vreemdelingen die in België verblijven, kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen dat dienst doet als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Als u in deze situatie verkeert, moet u vanaf 1 januari 2018 een reisdocument bij uw gemeentebestuur aanvragen.

 
U bent een erkend vluchteling of staatloos 

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij uw gemeentebestuur doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto meebrengen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

U kan uw reisdocument in gewone, dringende of superdringende procedure aanvragen aan de volgende  tarieven (PDF, 164.47 KB).

 
U bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos 

Vooraleer een aanvraag bij uw gemeentebestuur te kunnen indienen, moeten u en uw gemeente eerst de toestemming hiervoor van de FOD Buitenlandse Zaken hebben.

U komt enkel in aanmerking voor een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen als uw aanvraag aan volgende voorwaarden voldoet en u de vermelde stukken scant en als bijlage per mail opstuurt naar paspoort@diplobel.fed.be. Als onderwerp van de mail vult u in: “aanvraag reisdocument voor vreemdelingen”.

 • U beschikt over een verblijfskaart B, C, D, F of F+. Enkel als u subsidiair beschermd bent, kan u een aanvraag indienen met een verblijfskaart A. Bij uw aanvraag moet u een scan van voor- en achterzijde van uw geldige verblijfskaart toevoegen. Als u een reisdocument voor uw kind aanvraagt, dan voegt u naast de scans van uw verblijfskaart ook scans van voor- en achterzijde van de verblijfskaart B, C, D, F of F+  van uw kind toe. Voor een kind jonger dan 12 jaar, gaat het om het kartonnen “bewijs van identiteit”.
   
 • U kan uw identiteit bewijzen (uw verblijfskaart vermeldt geen (decl)., de naam op uw verblijfskaart vermeldt geen XXX of X X X of naam onbekend of nom inconnu).
   
 • U kan uw nationaliteit bewijzen (uw verblijfskaart vermeldt een concrete nationaliteit - tenzij verder anders bepaald).
   
 • U heeft geen nationaal paspoort en kan er ook geen krijgen, omdat u tot een van volgende categorieën behoort:
   
  • In een ander land erkende vluchteling. De nationaliteit op uw verblijfskaart is “onbepaald". Bij uw aanvraag moet u een scan van het attest (maximaal 1 maand oud) van het CGVS waarin wordt bevestigd dat u de overdracht van het statuut van vluchteling naar België hebt aangevraagd.
    
  • Tibetaan. De nationaliteit op uw verblijfskaart is “onbepaald”, "nog niet definitief vastgesteld" of “verklaarde nationaliteit”. Bij uw aanvraag moet u een scan van de documenten waarmee u naar België reisde, toevoegen.
    
  • Van Palestijnse oorsprong. De nationaliteit op uw verblijfskaart is “van Palestijnse oorsprong”.
    
  • Subsidiair beschermd. Belangrijk: subsidiaire bescherming betekent niet dat u geen paspoort zou mogen aanvragen bij uw ambassade en een paspoort van uw land niet (verder) zou mogen gebruiken. Maar het CGVS oordeelt voor een aantal subsidiair beschermden wel dat zij geen veilig contact meer kunnen hebben bij hun eigen overheid. Bij uw aanvraag moet u een scan van het attest (maximaal 1 maand oud) van het CGVS waarin wordt bevestigd dat u subsidiaire bescherming geniet en waarin ook is uitgelegd dat u geen nationaal paspoort kan verkrijgen, toevoegen. Dit attest u per mail aanvragen (CGRA-CGVS.Sub-Protection@ibz.fgov.be) of per brief (CGRA, WTC II, Koning Albert II-laan, 26A, 1000 Brussel). 
    
  • Niet-begeleide minderjarige. Uw voogd moet uw aanvraag opsturen, en een attest (maximaal 1 maand oud) van de dienst Voogdij van de FOD Justitie ter staving van zijn voogdij toevoegen.
    
  • Minderjarige met een niet-EU-nationaliteit die bij pleeggezin of pleeginstelling woont. De pleegouder(s) of pleeginstelling mag de aanvraag opsturen, en moet dan wel een akkoord (maximaal 1 maand oud) van het ondersteuningscentrum jeugdzorg of jeugdrechter/sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp voor de uitreiking van een reisdocument toevoegen.
    
  • Behoort u niet toe een van de hierboven vermelde categorieën, dan kan u géén aanvraag voor een Belgisch reisdocument indienen. Dat u geen nationaal paspoort kan bekomen en toch niet werd erkend als staatloze, vluchteling of subsidiair beschermd is immers vreemd. Het kan dat buitenlandse zaken een categorie niet-Belgen die geen nationaal paspoort kan bekomen over het hoofd heeft gezien. Een andere overheid die qua bevoegdheden en ervaring hier kennis van heeft, kan hiervoor buitenlandse zaken contacteren.
    
 • de Belgische justitie heeft geen bezwaar tegen de uitreiking van een reisdocument. Dit gaat Buitenlandse Zaken zelf na, en dat onderzoek kan tot een maand duren.

Verlies uw tijd en moeite niet door niet-ontvankelijke of onvolledige aanvragen, zonder alle gevraagde documenten door te sturen.

Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt maximaal 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten en een normconforme foto in te dienen.

U kan uw reisdocument in gewone of dringende procedure aanvragen aan de volgende  tarieven (PDF, 164.47 KB).

Een aanvraag in superdringende procedure is niet mogelijk!

 
NB: Somaliërs kunnen een Somalisch paspoort verkrijgen bij de Somalische ambassade in Brussel. Somaliërs kunnen daarom geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen meer aanvragen. Somalische paspoorten worden aanvaard voor verblijf in België en reizen binnen het Schengengebied. Het is wel nog niet toegelaten van buiten het Schengengebied het Schengengebied in te reizen langs een Belgische lucht-(of zee)haven. 

Somaliërs die erkend zijn als vluchteling of waarvan het CGVS bevestigt dat ze als subsidiair beschermde geen Somalisch paspoort kunnen bekomen, komen wel in aanmerking voor een Belgisch reisdocument.