Nationaliteitsattesten

Waar op uw naam een nationaliteitsattest aanvragen?

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in België (met inschrijving in de bevolkingsregisters), dan is de gemeentelijke administratie bevoegd om u een nationaliteitsattest af te geven.

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in het buitenland dan is de consulaire beroepspost, waarbij u bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregister, bevoegd om u een nationaliteitsattest af te geven.

Bent u niet ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of een Belgische consulaire beroepspost, dan is er geen bevoegde instantie om op uw naam een nationaliteitsattest af te geven.


Wie kan een consulair nationaliteitsattest bekomen op uw naam?

Volgende personen en instanties kunnen, overeenkomstig art 45 Burgerlijk Wetboek, op uw naam een consulair nationaliteitsattest bekomen:

  • uzelf, als persoon op wie het attest betrekking heeft,
  • uw echtgeno(o)t(e),
  • uw wettelijke vertegenwoordiger,
  • uw bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, 
  • de notaris en de advocaat van voormelden,
  • alle Belgische openbare overheden.

(Een consulair nationaliteitsattest kan ook worden afgegeven aan de overlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen.)