Verlies

 
U verliest de Belgische nationaliteit in een van de volgende gevallen:

1. Bij vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit vanaf de leeftijd van 18 jaar:

  • Als u vóór 9 juni 2007 vrijwillig een vreemde nationaliteit heeft verkregen heeft u de Belgische verloren.
  • Als u tussen 9 juni 2007 en 28 april 2008 vrijwillig een vreemde nationaliteit hebt verkregen, hebt u de Belgische niet verloren, behalve als de vrijwillig verkregen nationaliteit deze is van een van de volgende landen: Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
  • Als u na 28 april 2008 vrijwillig om het even welke vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische niet.

 
2. Bij gebrek aan behoudsverklaring:

U verliest automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste jaar als u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967

EN

  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen 18 en 28 jaar.

EN

  • niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische organisatie

EN

  • tussen uw 18de en 28ste verjaardag geen behoudsverklaring heeft afgelegd bij de Belgische consulaire beroepspost waarbij u ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland

EN

  • een of meer andere nationaliteiten bezit

EN

  • de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar.

 
BELANGRIJK!
Indien u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was EN indien u een Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort aangevraagd en gekregen heeft tussen uw 18de en 28ste verjaardag, verliest u de Belgische nationaliteit niet wanneer u 28 jaar wordt, zelfs als u beantwoordt aan alle andere voorwaarden voor nationaliteitsverlies opgesomd onder punt 2 hierboven.    

 
3. Door afstandsverklaring

U bent minstens 18 jaar oud en u legt een verklaring af waardoor u uitdrukkelijk verklaart dat u de Belgische nationaliteit niet wenst te behouden. De verklaring van afstand van de Belgische nationaliteit wordt afgelegd op uw gemeente als u in België woont of op de Belgische consulaire beroepspost waarbij u ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland.

 
4. Als gezamenlijk gevolg onder 18 jaar

U bent nog geen 18 jaar oud en nog niet ontvoogd en één van uw ouders verliest de Belgische nationaliteit op een van de hiervoor vermelde wijzen. Toch verliest u de Belgische nationaliteit niet als uw andere ouder de Belgische nationaliteit bezit of als het verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg zou hebben dat u apatride (d.w.z. zonder nationaliteit) zou worden.

 
5. Door adoptie

U bent nog geen 18 jaar oud en nog niet ontvoogd en u verwerft een vreemde nationaliteit omdat u door een vreemdeling wordt geadopteerd, tenzij één van uw adoptanten of uw ouder die de echtgenoot is van de vreemde adoptant Belg is.

 
6. Bij bezit van een andere nationaliteit voor 18 jaar

U werd de Belgische nationaliteit toegekend omdat u anders staatloos zou zijn en er is vastgesteld dat u toch een vreemde nationaliteit hebt of er één verworven heeft terwijl u nog geen 18 jaar oud is en niet ontvoogd is.

 
7. Door vervallenverklaring

De Belgische nationaliteit kan u ontnomen worden door het Hof van Beroep (= "vervallenverklaring") als u de Belgische nationaliteit niet hebt verkregen omdat een van uw ouders Belg was op de dag van uw geboorte, maar wel om een andere reden en als u ernstig in gebreke gebleven bent bij het vervullen van uw verplichtingen als Belgisch burger. Ook als u de Belgische nationaliteit hebt verkregen op basis van vervalste feiten, valse verklaringen en valse of vervalste documenten kan ze u ontnomen worden.

De rechtbank kan eveneens de vervallenverklaring uitspreken ingeval van een veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar zonder uitstel voor een misdrijf vermeld in het WBN of bij nietigverklaring van een huwelijk wegens schijnhuwelijk.


Verliezen mijn kinderen de Belgische nationaliteit samen met mij?

Als u de Belgische nationaliteit verliest, verliezen uw kinderen beneden de 18 jaar die niet ontvoogd zijn en over wie u als ouder of adoptant gezag uitoefent, automatisch de Belgische nationaliteit op dezelfde datum, tenzij hun andere ouder nog steeds Belg is of tenzij ze geen andere nationaliteit bezitten of verkrijgen en hierdoor apatride (= zonder nationaliteit) zouden worden. Het voorgaande geldt niet als u de Belgische nationaliteit verliest door vervallenverklaring.


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: