Verkiezingen

Federale wetgevende verkiezingen

Europese verkiezingen

Regionale verkiezingen

 

Federale wetgevende verkiezingen

1. Voor welke verkiezingen?

De verkiezing van de leden van federale wetgevende kamer.


2. Wie is kiezer?

De stemming is verplicht voor elke Belg, die ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden op de consulaire beroepsposten en die voldoet aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden.

Om kiezer te zijn, moet men beantwoorden aan de volgende kiesbevoegdheidsvoorwaarden:

  • De Belgische nationaliteit hebben;
  • Minstens achttien jaar zijn op de dag van de verkiezing;
  • Niet uit zijn kiesrechten ontzet zijn.

Opmerking: beroepsprocedure

Het is de consulaire beroepspost waar u ingeschreven bent, die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden controleert.

Wanneer de consulaire beroepspost weigert u te erkennen als kiezer, betekent hij schriftelijk zijn met redenen omklede beslissing aan u. Een afschrift van deze beslissing wordt via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken toegestuurd aan uw Belgische kiesgemeente.

Een beroepsprocedure tegen deze beslissing wordt bij artikel 180bis, §5, van het Kieswetboek georganiseerd. U vindt  hier (PDF, 13.22 KB) een uittreksel van dit artikel alsook van de artikelen 27 tot 39 van het Kieswetboek.


3. De inschrijving als kiezer

U zal een gepersonaliseerd formulier ontvangen van uw consulaire beroepspost op het moment van uw aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters. Een gepersonaliseerd  formulier (PDF, 41.92 KB) voor inschrijving als kiezer voor de federale wetgevende kamer kan u opgestuurd worden worden indien u er een aanvraag voor indient bij uw consulaire beroepspost van inschrijving. Uiteraard mag u zelf het formulier rechtstreeks downloaden, invullen, handtekenen en bezorgen aan uw consulaire vertegenwoordiging.

De vrouwelijke kiezers moeten het formulier invullen met hun meisjesnaam.

In tegenstelling tot de vorige verkiezingen (2003, 2007 en 2010) heeft u geen vrije keuze meer wat de kiesgemeente betreft, deze wordt immers bepaald door de wetgeving.

U wordt ingeschreven:

  1. In de Belgische gemeente waar u het laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters.
  2. Indien u niet ingeschreven was in België, de Belgische gemeente van geboorte;
  3. Indien u noch in een Belgische gemeente ingeschreven was noch in België geboren bent, de Belgische gemeente waar één van uw ouders in de bevolkingsregisters ingeschreven is of laatst ingeschreven was. Mogelijks heeft u de keuze tussen 2 gemeenten, als dat het geval zou zijn, gelieve uw voorkeur te noteren.
  4. Indien u niet tot bovenstaande categorieën behoort, vult u een Belgische gemeente in waar een verwant tot de derde graad ingeschreven is of was of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in opgaande lijn, geboren is, ingeschreven is of was. U dient hiervoor de nodige bewijsstukken, die de afstammingsband aantonen, mee te sturen.


4. De stemwijzen (hoe kunt u stemmen?) slechts één keuze mogelijk!

U kunt uw stem op vijf verschillende manieren uitbrengen: persoonlijk in België, bij volmacht in België, persoonlijk in de consulaire vertegenwoordiging waar u ingeschreven bent, bij volmacht in de consulaire vertegenwoordiging waar u ingeschreven bent, of per briefwisseling.

a) Persoonlijk in België:

Als u ervoor kiest naar een stembureau in België te gaan, zal u een oproepingsbrief ontvangen op uw adres in het buitenland, ten vroegste vijftien dagen vóór de verkiezing. U zult verzocht worden om op de dag van de verkiezing naar België te komen om uw stemplicht te vervullen in uw kiesgemeente.

b) Bij volmacht in België:

Als u kiest voor de stemming bij volmacht, moet u behalve het inschrijvingsformulier als kiezer voor de federale wetgevende kamer het  volmachtformulier (PDF, 43.49 KB) invullen. Het inschrijvingsformulier en het volmachtformulier moeten aan de consulaire vertegenwoordiging bezorgd worden.

In overeenstemming met artikel 180quater, § 3 van het Kieswetboek dient het volmachtformulier ten minste 20 dagen voor de verkiezingen bij de gemeente toe te komen. Als u dit niet tijdig in orde brengt, kan het college van Burgemeester en schepenen de oproepingsbrief niet opmaken en is deelname aan de verkiezingen onmogelijk.

Uw gemachtigde moet echter als kiezer in dezelfde kiesgemeente ingeschreven zijn als uzelf.
Bijvoorbeeld: U bent kiezer in Gent, u dient uw gemachtigde aan te duiden onder de kiezers van Gent.

U moet zich ervan vergewissen dat de door u aangeduide gemachtigde ook akkoord is om in uw naam te gaan stemmen en dat hij nog geen volmacht aanvaard heeft van een andere kiezer (iedere gemachtigde mag slechts één volmacht krijgen).

De als gemachtigde aangewezen persoon zal, als bijlage bij zijn eigen oproepingsbrief, een uittreksel van de volmacht ontvangen dat hem machtigt in uw naam te stemmen.

c) Persoonlijk in de consulaire vertegenwoordiging:

Als u deze stemwijze kiest, kan u uw stem uitbrengen in de consulaire vertegenwoordiging waar u ingeschreven bent. Daartoe zullen er één of meerdere stembureaus geopend worden in de bedoelde consulaire vertegenwoordiging.

U zal een oproepingsbrief ontvangen, ten vroegste vijftien dagen vóór de verkiezing.

De stemming in de Belgische consulaire vertegenwoordigingen vindt plaats op de woensdag (13u-21u lokale tijd) vóór de dag van de verkiezing in België.

d) Stemming bij volmacht in de consulaire vertegenwoordiging:

Als u kiest voor de stemming bij volmacht, moet u behalve het inschrijvingsformulier als kiezer voor de federale wetgevende kamer het  volmachtformulier  (PDF, 43.49 KB)invullen. Het inschrijvingsformulier en het volmachtformulier moeten aan de consulaire vertegenwoordiging bezorgd worden.

In overeenstemming met artikel 180sexies, § 3 van het Kieswetboek dient het volmachtformulier ten minste 20 dagen voor de verkiezingen bij de consulaire vertegenwoordiging toe te komen. Als u dit niet tijdig in orde brengt, kan het college van Burgemeester en schepenen de oproepingsbrief niet opmaken en is deelname aan de verkiezingen onmogelijk.

U moet als gemachtigde een Belgische kiezer aanduiden die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost als die waar uzelf ingeschreven bent. Uw kiesgemeente moet daarentegen niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van uw gemachtigde.

U moet zich ervan vergewissen dat de door u aangeduide gemachtigde ook akkoord is om in uw naam te gaan stemmen en dat hij nog geen volmacht aanvaard heeft van een andere kiezer (iedere gemachtigde mag slechts één volmacht krijgen).

Uw gemachtigde zal, als bijlage bij zijn eigen oproepingsbrief, een uittreksel van de volmacht ontvangen die hem machtigt om in uw naam te stemmen.

e) Per briefwisseling:

Als u ervoor kiest per briefwisseling te stemmen, ontvangt u op uw adres in het buitenland een kiesomslag die een stembiljet, een retouromslag, een identificatieformulier en een verklarende nota bevat. Met dit stembiljet kan u uw stem uitbrengen. Deze documenten zullen u ten vroegste op de twaalfde dag vóór de dag van de verkiezing vanuit België gestuurd worden.

De retouromslag vermeldt het adres van het hoofdbureau van de kieskring waarin uw kiesgemeente gelegen is. Het stembiljet moet ten laatste op het sluitingsuur van de stembureaus in België bij de bestemmeling aankomen (= 13h00 Belgische tijd op dag van de verkiezingen).

Gezien de termijnen voorzien voor deze stemwijze erg kort zijn, is het belangrijk dat u nagaat of de postverbindingen tussen uw land van verblijf en België voldoende goed zijn om de tijdige terugzending van uw stembiljet te verzekeren. Als het antwoord op deze vraag onzeker is, is het misschien beter om een andere stemwijze te kiezen.


5. Richtlijnen voor het invullen van het inschrijvingsformulier en/of het volmachtformulier

Formulier “inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale wetgevende kamer”

Indien u ervoor kiest te stemmen per volmacht, dient dit formulier vergezeld te zijn van het volmachtformulier (zie verder).

Vul alle velden in hoofdletters in en voeg een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe.

U duidt uw voorkeur aan voor het uitbrengen van uw stem, slechts één keuze is mogelijk.
U vult eventueel een postbusadres in.
U dateert en tekent het formulier.

Opgelet: De taal van het formulier is dezelfde als de administratieve hoofdtaal/hoofdtalen van de Belgische kiesgemeente. U kunt steeds het formulier in de drie landstalen op deze site terugvinden of deze vragen aan uw consulaire vertegenwoordiging.

Volmachtformulier

Dit formulier dient ingevuld te worden indien u als stemwijze “bij volmacht in België” of “bij volmacht in de consulaire vertegenwoordiging waar ik ben ingeschreven” heeft gekozen.

U neemt uw persoonlijke gegevens over zoals vermeld op het Formulier “inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale wetgevende kamer”.
U vult de gegevens van uw volmachtdrager in.
U dateert en tekent het formulier.

Opgelet: De taal van het formulier is dezelfde als de administratieve hoofdtaal/hoofdtalen van de Belgische kiesgemeente. U kunt steeds het formulier in de drie landstalen op deze site terugvinden of deze vragen aan uw consulaire vertegenwoordiging.


6. Opmerkingen (belangrijk!)

De meest actuele informatie is terug te vinden op deze website, gelieve deze dan ook regelmatig te raadplegen.

De aanvraag tot inschrijving geldt voor de deelname van de Belg aan elke wetgevende verkiezing die plaatsvindt vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de indiening van het formulier, zolang de Belg ingeschreven blijft in het bevolkingsregister van dezelfde consulaire beroepspost. (art.180bis, §3 - zie eveneens artikel 180 septies, § 1).

Indien de Belg na zijn inschrijving de wijze waarop hij voornemens is zijn stemrecht uit te oefenen wenst te wijzigen, bezorgt hij, persoonlijk of per post, een aanvraag in die zin aan de consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven. Deze wijziging geldt voor elke wetgevende verkiezing die plaatsvindt vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op deze aanvraag (art.180bis, §5bis). 

 

Europese Verkiezingen

A. Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt zijn en hun verblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie

Zij kunnen op twee manieren deelnemen aan de verkiezingen:

1. Ofwel stemmen zij en/of stellen ze zich kandidaat op een lijst in de E.U.-Lidstaat van verblijf:

Meer gedetailleerde informatie kunt u verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten.

2. Ofwel brengen zij per brief hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten door middel van een stembrief die hen toegestuurd zal worden:

Ze dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij het Belgische Consulaat, bevoegd voor hun verblijfplaats.

U kunt zich momenteel nog niet inschrijven voor de Europese verkiezingen van 2019. Zodra dit mogelijk is, vindt u het inschrijvingsformulier terug op deze website.

Belgen die niet ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van het Belgische Consulaat moeten hierbij een bewijs voegen dat ze gemachtigd zijn om op het grondgebied van de E.U.-Lidstaat te verblijven (kopie verblijfsvergunning, attest van de lokale autoriteiten, …).

Eenmaal ingeschreven op de Belgische kiezerslijsten, is men gebonden aan de stemplicht.

B. Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt werden en hun verblijfplaats hebben in een vreemde staat die geen lidstaat van de Europese Unie is

Zij kunnen niet deelnemen aan de Europese verkiezingen!

C. Belgen die nog in de bevolkingsregisters in België ingeschreven zijn, maar gewoonlijk of tijdelijk in het buitenland verblijven

Zij moeten in principe in België gaan stemmen, ook als ze op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijven. Ze kunnen evenwel:

1. Niet deelnemen aan de verkiezingen:

De kiezer moet zelf een bewijs of attest samen met een kopie van zijn oproepingsbrief aan de vrederechter bevoegd voor zijn of haar woonplaats in België toesturen.

Geldt onder meer als bewijs: een reisbiljet, een attest van het reisbureau, een hotelrekening, een attest afgegeven door de lokale autoriteiten en ieder ander document waaruit redelijkerwijze blijkt dat de kiezer zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevond.

2. Stemmen via een gevolmachtigde:

Kiezers die zich om beroeps- of dienstredenen, om studieredenen, voor toerisme of een vakantieverblijf op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevinden, kunnen onder bepaalde voorwaarden bij volmacht stemmen: zij duiden hiervoor een gevolmachtigde aan die in hun plaats gaat stemmen in het stembureau van hun woonplaats in België.

 

Regionale Verkiezingen

A. Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt werden en hun verblijfplaats hebben in het buitenland

Zij kunnen niet deelnemen aan de regionale verkiezingen!

B. Belgen die nog in de bevolkingsregisters in België ingeschreven zijn, maar gewoonlijk of tijdelijk in het buitenland verblijven

Zij moeten in principe in België gaan stemmen, ook als ze op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijven. Ze kunnen evenwel:

1. Niet deelnemen aan de verkiezingen:

De kiezer moet zelf een bewijs of attest samen met een kopie van zijn oproepingsbrief aan de vrederechter bevoegd voor zijn of haar woonplaats in België toesturen.

Geldt onder meer als bewijs: een reisbiljet, een attest van het reisbureau, een hotelrekening, een attest afgegeven door de lokale autoriteiten en ieder ander document waaruit redelijkerwijze blijkt dat de kiezer zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevond.

2. Stemmen via een gevolmachtigde:

Kiezers die zich om beroeps- of dienstredenen, om studieredenen, voor toerisme of een vakantieverblijf op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevinden, kunnen onder bepaalde voorwaarden bij volmacht stemmen: zij duiden hiervoor een gevolmachtigde aan die in hun plaats gaat stemmen in het stembureau van hun woonplaats in België.