Vóór uw vertrek

 
Vestiging van gewone verblijfplaats in het buitenland

Elke Belg die zijn gewone verblijfplaats in het buitenland wil vestigen, moet hiervan ten laatste de dag vóór zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.

Het gemeentebestuur geeft dan een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters "model 8" af.

Op basis van dit "model 8", uw Belgische identiteitskaart en een bewijs dat u zich hoofdzakelijk en legaal in het buitenland gevestigd heeft (kopie verblijfsvergunning, attest van woonplaats van lokale autoriteiten, ...) kunt u zich vervolgens laten inschrijven op het Belgische beroepsconsulaat dat bevoegd is voor uw nieuwe gewone verblijfplaats. U neemt best vooraf contact op met het Belgische beroepsconsulaat om na te gaan welke documenten u precies moet voorleggen om u er te laten inschrijven.

Opgepast: administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister: mogelijkheid tot afgifte van een identiteitskaart of consulaire attesten (bijv. attesten van woonplaats, nationaliteit, ...), efficiëntere consulaire bijstand in geval van nood, gemakkelijkere afgifte van reispaspoorten, enz.


Behoud van gewone verblijfplaats in België

Indien u nog niet zeker bent dat u definitief in het buitenland blijft, kunt u ook verder ingeschreven blijven in de Belgische bevolkingsregisters als "tijdelijk afwezige". Uw tijdelijke afwezigheid uit uw woonplaats in België moet wel voordien aan de gemeente gemeld worden.

Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw gemeente.


Fiscale gevolgen

Voor details in verband met de fiscale gevolgen van een schrapping uit de Belgische bevolkingsregisters, kan u contact opnemen met uw belastingkantoor of met de Federale Overheidsdienst Financiën:

tel.: 02/572 57 57
website: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/belgie-verlaten


Verblijfsvoorwaarden

Voor inlichtingen in verband met de verblijfsvoorwaarden voor Belgen in het buitenland (verblijfsvergunning, werkvergunning, ...) kan u het best contact opnemen met de ambassade van het land van verblijf in Brussel.


Sociale zekerheid

Op het vlak van de sociale zekerheid kan een verhuis naar het buitenland ook bepaalde gevolgen hebben (bepaalde uitkeringen kunnen vervallen, de betalingsmodaliteiten kunnen veranderen, …). Voor informatie hierover wendt u zich best tot de betrokken diensten in België (uw ziekenfonds, de RVA, de Rijksdienst voor Pensioenen, ...) of tot de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

tel. 02/545 50 70
e-mail: social.security@minsoc.fed.be

Voor gegevens over de plaatselijke sociale voorzieningen voor buitenlanders in uw nieuwe land van verblijf kunt u contact opnemen met de ambassade van dat land.


Andere vragen

Verdere informatie betreffende wonen in het buitenland kunt u terugvinden op de Federale Portaalsite.