Vóór uw vertrek

Vestiging van gewone verblijfplaats in het buitenland

In principe moet elke Belg die zijn gewone verblijfplaats in het buitenland wil vestigen, hiervan ten laatste de dag vóór zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Hij ontvangt dan een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters "model 8".

Op basis van dit "model 8", uw Belgische identiteitskaart en een bewijs dat u zich in het buitenland gevestigd heeft (kopie verblijfsvergunning, attest van woonplaats van lokale autoriteiten, ...) kunt u zich vervolgens laten inschrijven op het Belgische beroepsconsulaat dat bevoegd is voor uw nieuwe gewone verblijfplaats. U neemt best vooraf contact op met het Belgische beroepsconsulaat om na te gaan welke documenten u moet voorleggen om u er te laten inschrijven.

Opgepast: Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister: mogelijkheid tot afgifte van een identiteitskaart of consulaire attesten (bijv. attesten van woonplaats, nationaliteit, ...), efficiëntere consulaire bijstand in geval van nood, gemakkelijkere afgifte van reispaspoorten, enz.


Behoud van gewone verblijfplaats in België

Indien u nog niet zeker bent dat u definitief in het buitenland blijft, kunt u ook verder ingeschreven blijven in de Belgische bevolkingsregisters als "tijdelijk afwezige". Uw tijdelijke afwezigheid uit uw woonplaats in België moet wel voordien aan de gemeente gemeld worden.

OPGEPAST: dit is enkel mogelijk voor personen die voor een maximale duur van één jaar en om beroepsredenen, een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoeren, of voor personen die voor minder dan één jaar in het buitenland verblijven wegens studie- of zakenreizen, wegens hun gezondheid of voor toerisme of een vakantieverblijf. Na één jaar moet u dan een definitieve keuze maken: ofwel terugkeren naar België en ingeschreven blijven in uw gemeente, ofwel u definitief in het buitenland vestigen en u laten schrappen uit de bevolkingsregisters van de gemeente.

Ook personen die om studieredenen in het buitenland verblijven, kunnen als "tijdelijk afwezig" in de Belgische bevolkingsregisters ingeschreven blijven, voor zover zij er nog over een werkelijk adres beschikken (bijv. woning van het gezin) en zij nog ten laste zijn van het gezin in België. Hier is de duur van de "tijdelijke afwezigheid" onbeperkt.

Als "tijdelijk afwezige" zult u wellicht nog grotendeels in België belast worden.


Fiscale gevolgen

Voor details in verband met de fiscale gevolgen van een schrapping uit de Belgische bevolkingsregisters, raad ik u aan contact op te nemen met uw belastingkantoor of met de Federale Overheidsdienst Financiën:

tel.: 02/572 57 57, internationaal: +32 2 572 57 57
website: www.fiscus.fgov.be


Verblijfsvoorwaarden

Voor inlichtingen in verband met de verblijfsvoorwaarden voor Belgen in het buitenland (verblijfsvergunning, werkvergunning, ...) kunt u het best contact opnemen met de ambassade van het land van verblijf in Brussel.


Sociale zekerheid

Op het vlak van de sociale zekerheid kan een verhuis naar het buitenland ook bepaalde gevolgen hebben (bepaalde uitkeringen kunnen vervallen, de betalingsmodaliteiten kunnen veranderen, …). Voor informatie hierover wendt u zich best tot de betrokken diensten in België (uw ziekenfonds, de RVA, de Rijksdienst voor Pensioenen, ...) of tot de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel
tel. 02/528.60.11
e-mail: social.security@minsoc.fed.be

Voor gegevens over de plaatselijke sociale voorzieningen voor buitenlanders in uw nieuwe land van verblijf kunt u contact opnemen met de ambassade van dat land.


Andere vragen

Verdere informatie betreffende wonen in het buitenland kunt u terugvinden op de Federale Portaalsite.