Werkwijze voor de inschrijving

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.

 
Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van het Belgische beroepsconsulaat moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • U moet Belg zijn
 • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • U moet bewijzen dat u uw gewone hoofdverblijfplaats (dwz een hoofdzakelijk en legaal verblijf) in het consulair ressort van het Belgische beroepsconsulaat heeft.

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers dan daar waar één van de ouders ingeschreven is.

U moet ten minste volgende documenten voorleggen bij uw inschrijving:

 • Model 8 indien u vanuit België verhuisd bent (indien dit nog in uw bezit zou zijn).
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart.
 • Een kopie van uw paspoort.
 • Een kopie van uw visum van lange duur of uw verblijfsdocument (verblijfsvergunning of lokale identiteitskaart).
 • Het formulier  Inschrijving op een ambassade (DOCX, 33.3 KB) behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend.
  U vult per gezinslid één formulier in, voor minderjarigen gebruikt u  dit formulier (DOCX, 31.89 KB).
 • Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen voor de Belgen in het buitenland en eventueel het volmachtformulier.
 • Een bewijs waaruit uw adres blijkt: attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst ...

Aangezien de aard van de gevraagde documenten kan verschillen naargelang de lokale omstandigheden, neemt u best vooraf eens contact op met het Belgische beroepsconsulaat.

Gelieve na uw inschrijving het Belgische beroepsconsulaat steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier  Aangifte van adreswijziging (DOCX, 27.39 KB) gestaafd met de nodige bewijsstukken (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst).
 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering.
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling.
 • Elke verandering van nationaliteit door middel van een authentiek stuk/attest afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit
 • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

Het Belgische beroepsconsulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken.