Buitenlandse Zaken en de biometrie

Binnen de FOD Buitenlandse Zaken is de Directie-generaal Consulaire Zaken gehouden twee Europese Verordeningen met betrekking tot de biometrie toe te passen. De eerste betreft biometrische visa, de andere biometrische paspoorten.

 
Wat betekent biometrie?

Biometrie heeft tot doel meetbare fysieke, psychologische of gedrags- eigenschappen van personen te bepalen om ze onomstotelijk te kunnen identificeren.

De meest gebruikte biometrische methodes zijn: de DNA-test, irisherkenning, vingerafdrukken, gelaatsherkenning en stemherkenning.

Om paspoorten en visa afgegeven door de Lidstaten te beveiligen heeft Europa gekozen voor twee types van biometrische gegevens:

 • vingerafdrukken
 • gelaatsherkenning (via een pasfoto van hoge kwaliteit)

 
Paspoorten en visa: twee verschillende procedures

Biometrische gegevens in paspoorten worden opgeslagen op de chip in het paspoort.

Het doel is de zogenaamde "one to one"-controle. Dit betekent dat, uiteindelijk, de houder van een biometrisch paspoort vingerafdrukken aan de grensovergang dient af te geven en dat deze vingerafdrukken worden vergeleken met die opgenomen in de chip van het paspoort.

Buiten een bewaarplicht van 3 maanden voor de productie van het paspoort en eventuele bewaring op vrijwillige basis voor de Belgen in het buitenland, komt er geen database met biometrische gegevens van de paspoorthouders.

Biometrische gegevens voor visa worden niet opgeslagen op de visumsticker, maar in een Europese databank.

Het doel is het beheersen van de zogenaamde "one to all". Dit betekent dat de houder van een biometrisch visum zijn vingerafdrukken moet afgeven aan Europese grensovergangen en deze gegevens worden dan vergeleken met vingerafdrukken die al geregistreerd zijn in de databank van de Europese visa (VIS genoemd, zie hieronder).

 
De biometrische paspoorten

Alle aanvragers van een Belgisch paspoort – behoudens de uitzonderingen als voorzien in de Europese Verordening – moeten zich persoonlijk aanbieden bij hun administratie om hun biometrische gegevens te laten registreren.

Op de chip van hun paspoort worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Alfanumerieke gegevens: naam, voornaam, geboortedatum
 • Vingerafdruk van 2 vingers (bij voorkeur de wijsvingers)
 • Foto (foto die direct genomen wordt op de ambassades en consulaten, hetzij op de gemeenten ingescand wordt)
 • Handtekening

 
Biometrische visa

Alle aanvragers van een Schengen-visum – behoudens de uitzonderingen die zijn voorzien in de Europese Verordening – moeten zich persoonlijk aanbieden om hun biometrische gegevens te laten registreren.

De volgende gegevens worden voor elke aanvrager geregistreerd:

 • Alfanumerieke gegevens: naam, voornaam, geboortedatum
 • Vingerafdruk van 10 vingers
 • Foto (foto direct genomen in onze ambassades en consulaten)
 • Handtekening

De afname van biometrische gegevens is (op basis van COM Besluit 2010/49/EC van 30 november 2009) momenteel verplicht bij de aanvraag van een Schengen-visum korte duur in vijf regio’s. Het betreft:

 • Regio I: Noord-Afrika Algerije, Egypte, Libië, Mauritanië, Marokko en Tunesië - sinds 11 oktober 2011
 • Regio II: Midden Oosten: Israel, Jordanië, Libanon, Syrië - sinds 5 mei 2012
 • Regio III: Golfstaten: Iran, Koeweit, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar - sinds 2 oktober 2012
 • Regio IV: West-Afrika en Centraal-Afrika - sinds 14 maart 2013
 • Regio V: Oost-Afrika en Zuid-Afrika - sinds 6 juni 2013

In de overige landen worden de biometrische gegevens op vrijwillige basis afgenomen in de Belgische diplomatieke en consulaire posten in afwachting van de Europese verplichting tot afname van biometrische gegevens.

 
Biometrische visa: een klein project in functie van een hoger doel

Het inbrengen van biometrische gegevens op de visa is in feite slechts een basisvoorwaarde voor het realiseren van een veel uitgebreider Europees project.

Het doel dat beetje bij beetje gerealiseerd wordt, is de totaliteit van de gegevens die worden verzameld bij aanvragers van Schengen visa op te slaan in een gegevensbank gelegen in Straatsburg die toegankelijk is voor alle Lidstaten. Dank zij dit systeem, het Visa Information System genaamd (VIS), zal de controle op het betreden van de Schengen (buiten)grenzen tegelijkertijd versterkt én vergemakkelijkt worden.

Zo zal het bv. mogelijk zijn na te gaan of een visumaanvrager reeds meerdere Schengenvisa ontving in het verleden (in welk geval men hem als bonafide kan beschouwen), dan wel of men hem de afgifte van een visum heeft geweigerd en om welke redenen (vermoeden van malafide), of hij geen misbruik heeft gemaakt van de identiteit van een andere persoon die in het VIS geregistreerd staat of heel eenvoudig of hij elders reeds een aanvraag heeft ingediend (visa shopping).

Een logisch gevolg hiervan is dat visumaanvragers zelf ook beter beschermd zullen zijn tegen elke poging tot inbreuk op of misbruik van hun identiteit. Op termijn zou hun doortocht aan de grens hierdoor dus makkelijker moeten verlopen.

Op dit ogenblik zijn het de visumaanvragen geregistreerd in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de Golfstaten die het VIS spijzen met gegevens. Het betreft 20 landen waar België door 13 ambassades vertegenwoordigd wordt.

Europa heeft de volgende mijlpalen uitgezet voor het VIS:

Datum Regio's Aantal betrokken landen Aantal landen waarin België
vertegenwoordigd is
5 september Zuid-Amerika 11 6
14 november Zuidoost-Azië, ex-Sovjet-Republieken in Centraal-Azië en het bezette Palestijnse gebied 16 7

 

Nuttige inlichtingen

 • Verordening (CE) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode).
 • Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.