Uw Belgisch pensioen in het buitenland

 

Als u in het buitenland verblijft, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en meent recht te hebben op een Belgisch pensioen, stelt u zich wellicht de vraag waar u dit dient aan te vragen.

 
1. Aanvraag van uw Belgisch pensioen vanuit het buitenland

De regels verschillen volgens het land waar u verblijft.

 
1.1. Verblijf in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EEE) of Zwitserland

Wanneer u verblijft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland moet u uw pensioenaanvraag indienen bij de lokaal bevoegde instelling voor sociale zekerheid. Ook de Europese site 'Uw Europa' is een goede bron van informatie.

 
1.2. Geen overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en het land waar u verblijft

Wanneer u verblijft in een land dat met België geen overeenkomst heeft over sociale zekerheid, moet u persoonlijk en met een aangetekend schrijven de aanvraag indienen bij een van de volgende bevoegde instanties in België:

 
Voor werknemers en ambtenaren:

Sinds de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS) op 1 april 2016 fusioneerden tot de Federale Pensioendienst (FPD), voert deze instelling meerdere opdrachten uit op het gebied van pensioenen. In het bijzonder de toekenning van het pensioen aan de werknemers en de ambtenaren, en de betaling van de pensioenen aan de gepensioneerde werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. U vindt veel nuttige informatie op de website van de FPD: https://www.sfpd.fgov.be/nl.

Federale Pensioendienst
Bureau voor internationale overeenkomsten
Zuidertoren
1060 Brussel
België
 
info@sfpd.fgov.be
Tel.: In België: 1765 (gratis nummer) - Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend)

 
Voor zelfstandigen:

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) onderzoekt het recht op pensioen voor de voormalige zelfstandigen en de Federale Pensioendienst verzekert de uitbetaling ervan.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België
 
info@rsvz-inasti.fgov.be

Tel.:
1765 (gratis vanuit België)
of +32 78 15 17 65 (betalend vanuit het buitenland)
of +32 2 546 42 11
 
Fax: +32 2 511 21 53

 
Voor een gemengde carrière (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en voor de oorlogsrenten (oud-strijders en oorlogsinvaliden):

U moet uw aanvraag indienen bij een van de bovenvermelde twee diensten, naar keuze (de aanvraag ingediend bij de ene dienst geldt automatisch ook voor de andere dienst).

 
1.3. Overeenkomst over sociale zekerheid tussen België en het land waar u verblijft

Wanneer België wel een overeenkomst over sociale zekerheid - op het gebied van pensioenen - heeft afgesloten met het land waar u als pensioenaanvrager verblijft, moet u uw pensioen ter plaatse aanvragen bij de lokale bevoegde instelling voor sociale zekerheid.

 
1.4. Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS)

Het gaat om een bijzondere categorie pensioentitularissen voor wie bijzondere regels gelden. Hierover vindt u meer informatie op www.fedris.be.

 
1.5. Overzeese sociale zekerheid

De bevoegdheden op het gebied van overzeese sociale zekerheid werden overgenomen door de RSZ: https://www.rsz.be

RSZ/Overzeese sociale zekerheid
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

overseas@rsz.fgov.be 
Tel.: +32 2 509 90 99
https://www.overseassocialsecurity.be/nl/

 
2. Uitbetaling van uw Belgisch pensioen in het buitenland

Sinds de fusie van de RVP met de PDOS worden de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen in het buitenland betaald door de FPD.

info.nl@sfpd.fgov.be 
Tel.: 1765 (gratis in België) of +32 78 15 1765 (betalend vanuit het buitenland)

Alle Belgische pensioenen zijn overal ter wereld uitbetaalbaar aan Belgen of EU-onderdanen. Hetzelfde geldt voor burgers van landen waarmee België een overeenkomst over sociale zekerheid heeft ondertekend. Mijnwerkerspensioenen zijn overal betaalbaar (mits bepaalde beperkingen).

 
Belangrijke opmerkingen:

  • Verzending van het levensbewijs
    Ongeacht de betaalwijze die gekozen werd voor het buitenland, krijgt u elk jaar het formulier levensbewijs dat u moet laten invullen, en vervolgens zo vlug mogelijk moet terugsturen. Zo vermijdt u onderbrekingen van de betalingen.
     
  • Wat moet er gebeuren bij een overlijden?
    Opgelet: bij een overlijden wordt het overlevingspensioen niet automatisch toegekend aan de overlevende huwelijkspartner. Deze moet zelf een aanvraag indienen.

 
3. Problemen en klachten

Probleem met de betaling

Bij problemen met uitbetaling van uw pensioen (voorbeeld: vertraging, verlies, diefstal van cheques, enz.) kunt u zich als gerechtigde wenden tot de Federale Pensioendienst.

 
Klachten

Als u een klacht wenst in te dienen, raden we u aan eerst uw dossierbeheerder in de bevoegde instelling te contacteren. Als u na overleg met de dossierbeheerder oordeelt dat er nog altijd een fout is, kunt u een klacht indienen bij de betrokken instelling.

Eens dat gebeurd is en u nog altijd geen genoegdoening gekregen hebt, kunt u uw klachten over de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten, de vaststelling van de pensioenrechten of het bedrag en de uitbetaling van uw pensioenrechten richten aan:

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel 
België
 
klacht@ombudsmanpensioenen.be 
Tel.: +32 2 274 19 80 (tussen 9 en 17 uur Belgische tijd)
Fax: +32 2 274 19 99