FAQ

 
Publiciteit van politieke partijen

De FOD Buitenlandse Zaken is, volgens Artikel 180bis §8 van het kieswetboek, wettelijk verplicht om de consulaire kiezerslijsten te bezorgen aan de politieke partijen die daartoe tijdig per aangetekende brief een aanvraag hebben ingediend. Het is dus mogelijk dat kiezers publiciteit van politieke partijen toegestuurd krijgen in de aanloop naar de verkiezingen.

 
Stemplicht, onthouding

Geldt de stemplicht ook voor de Belgen in het buitenland? Welke sancties zijn er?

Ja. Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Belgische consulaire beroepsposten zijn gebonden aan de stemplicht.

De Belgen die niet gaan stemmen, kunnen veroordeeld worden tot een berisping of een boete overeenkomstig artikel 210 van het Kieswetboek.

 
Wat moet er gebeuren met een Belg die onderworpen is aan de stemplicht, maar niet in staat is te gaan stemmen vanwege geestelijke onbekwaamheid (bijv. situatie van verlengde minderjarigheid)?

Aangezien er stemplicht is, moet de persoon zich in principe als kiezer inschrijven, net zoals elke andere Belg. Niettemin, indien de persoon onbekwaam verklaard werd bij vonnis, wordt zijn stemrecht overeenkomstig artikel 7 van het Kieswetboek opgeschort. Om in orde te zijn, moet de persoon tegen de dag van de verkiezingen rechtstreeks een kopie van het vonnis aan de vrederechter sturen. Deze formaliteiten kunnen vervuld worden door een familielid of een kennis van de kiezer.

De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor de gemeente van aanhechting. De coördinaten van de bevoegde vrederechter kunnen verkregen worden bij deze gemeente.

Indien de persoon niet bij vonnis onbekwaam verklaard werd, maar hij toch niet in staat is om zelf te stemmen, is het aan te bevelen hiervan een bewijs over te maken aan de bevoegde consulaire beroepspost.

 
Aanhechting

Hoe kan de aanhechting als kiezer aan een gemeente bewezen worden als u behoort tot categorie 1, 4 of 5?

Dit kan met alle middelen (van recht) gebeuren.

U kan bijgevolg allerlei documenten voorleggen waaruit uw aanhechting met een bepaalde Belgische gemeente kan worden afgeleid.

Uw consulaire beroepspost bepaalt of deze documenten in aanmerking kunnen worden genomen.

Personen die tot categorie 1 behoren brengen bewijskrachtige stukken aan tenzij hun gemeente van aanhechting in het Rijksregister geregistreerd is.

 
Verwantschap

Wie is bloedverwant tot de derde graad?

Uw bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als uzelf.

  • Bloedverwanten tot de eerste graad zijn: vader, moeder en kinderen
  • Bloedverwanten tot de tweede graad zijn: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
  • Bloedverwanten tot de derde graad zijn: overgrootouders en achterkleinkinderen, tantes en nonkels, neven en nichten (= kinderen van broers of zussen)

Opgelet!

  • Groottantes en grootooms, net als neven en nichten (kinderen van tantes of nonkels) zijn vierde graad.
  • Verwar bloedverwantschap en aanverwantschap niet. Uw aanverwanten zijn de bloedverwanten van uw echtgenoot of echtgenote. De combinatie van echtelijke band en bloedverwantschap brengt aanverwantschap mee.

 
Wie is bloedverwant in opgaande lijn?

Ouders, grootouders, overgrootouders, over-overgrootouders.

 
Stemwijzen

U wenst uw stemwijze te veranderen?

Wenst u uw stemwijze te wijzigen, bezorg dan persoonlijk of per post, e-mail of fax een nieuw registratieformulier als kiezer, behoorlijk getekend en gedateerd, aan uw consulaire beroepspost.

Deze aanvraag geldt als een nieuwe inschrijving en niet als een verbetering van de reeds bestaande inschrijving. Wijzigingen die worden aangevraagd zijn dus pas geldig vanaf de eerste dag van de vierde maand op het indienen van het formulier.