Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

 
Op 14 oktober 2018 hebben in België verkiezingen plaats voor de provincie- en gemeenteraden.

De drie gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn bevoegd voor de organisatie hiervan.

De Belgen die beantwoorden aan de volgende voorwaarden, zijn kiezer en hebben stemplicht voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen:

  • de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de dag van de verkiezingen;
  • in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn;
  • niet ontzet zijn uit het kiesrecht.

 
Wat als?

U uit de bevolkingsregisters in belgie geschrapt bent want u heeft uw gewone verblijfplaats in het buitenland

U kan niet deelnemen aan de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in België.
 

U nog in de bevolkingsregisters in België ingeschreven bent, maar verblijft tijdelijk in het buitenland

U moet in België gaan stemmen, ook als u op 14 oktober 2018 in het buitenland verblijft. U kan echter:

1. U onthouden van deelname aan de verkiezingen:

Daartoe moet u een brief schrijven aan de vrederechter bevoegd voor uw woonplaats en hem een bewijs voorleggen, waaruit blijkt dat het voor u onmogelijk was om aan de verkiezingen deel te nemen. Het is aangeraden een bewijsstuk toe te voegen: een reisbiljet, een attest van het reisbureau, een hotelrekening, een attest afgegeven door de lokale autoriteiten en ieder ander document waaruit redelijkerwijze blijkt dat u zich op 14 oktober 2018 in het buitenland bevond.

De Belgische consulaire vertegenwoordigingen geven GEEN attest van aanwezigheid af aan Belgen die zich op het moment van de verkiezingen in het buitenland bevinden.

U moet zelf de brief en het bewijs samen met een kopie van uw oproepingsbrief binnen de week na de verkiezingsdatum aan de bevoegde vrederechter toesturen.

Om te weten welk vredegerecht bevoegd is voor welke gemeente, contacteert u best uw gemeente.
 

2. Deelnemen via een volmacht:

Kiezers die zich om beroeps- of dienstredenen, om studieredenen, voor toerisme of een vakantieverblijf op 14 oktober 2018 in het buitenland bevinden, kunnen onder bepaalde voorwaarden bij volmacht stemmen: zij duiden daarvoor een andere Belgische kiezer als gemachtigde aan, die in hun plaats gaat stemmen in het stembureau van hun woonplaats in België.

De keuze van de gemachtigde is vrij. Wel kan elke gemachtigde slechts één volmacht krijgen.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kunt u meer gedetailleerde informatie aanvragen bij uw Belgische gemeente of raadpleeg de verkiezingssites van de verschillende gewesten.

Vlaams Gewest:
www.vlaanderenkiest.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
verkiezingen2018.brussels

Waals Gewest:
electionslocales.wallonie.be