FAQ verkiezingen voor de Belgen in het buitenland

 

Wat is de uiterste datum voor de inschrijving als kiezer in het buitenland voor de verkiezingen van mei 2019?

31/01/2019. De inschrijving voor de verkiezingen van mei 2019 is afgelopen. U kunt zich nog steeds registreren als kiezer, maar deze registratie zal pas geldig zijn voor de volgende verkiezingen (normaal gezien in 2024).

 
Stemplicht, onthouding

Geldt de stemplicht ook voor de Belgen in het buitenland? Welke sancties?

Ja. Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Belgische consulaire beroepsposten zijn gebonden aan de stemplicht.

De Belgen die niet gaan stemmen, kunnen veroordeeld worden tot een berisping of een boete overeenkomstig artikel 210 van het Kieswetboek.

  
Wat moet er gebeuren met een Belg die onderworpen is aan de stemplicht, maar niet in staat is te gaan stemmen vanwege geestelijke onbekwaamheid (bijv. situatie van verlengde minderjarigheid)?

Aangezien er stemplicht is, moet de persoon zich in principe als kiezer inschrijven, net zoals elke andere Belg. Niettemin, indien de persoon onbekwaam verklaard werd bij vonnis, wordt zijn stemrecht overeenkomstig artikel 7 van het Kieswetboek opgeschort. Om in orde te zijn, moet de persoon tegen de dag van de verkiezingen rechtstreeks een kopie van het vonnis aan de vrederechter sturen. Deze formaliteiten kunnen vervuld worden door een familielid of een kennis van de kiezer.

De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor de gemeente van aanhechting. De coördinaten van de bevoegde vrederechter kunnen verkregen worden bij deze gemeente.

Indien de persoon niet bij vonnis onbekwaam verklaard werd, maar hij toch niet in staat is om zelf te stemmen, is het aan te bevelen hiervan een bewijs over te maken aan de bevoegde consulaire beroepspost.

 

Inschrijving als kiezer

Hoe kan u de formulieren indienen?

U mag de formulieren aan de consulaire beroepspost als volgt bezorgen:

  • persoonlijk
  • via de lokale postdiensten
  • per e-mail
  • per fax

  
Hoe wordt de gemeente van aanhechting bepaald?

De gemeente van aanhechting wordt opgelegd door de wet en kan niet betwist worden.

Er bestaan 6 categorieën van aanhechting. Indien u niet voldoet aan de eerste categorie, gaat u naar de tweede categorie, indien u niet voldoet aan de tweede categorie, gaat u naar de derde categorie. Zo daalt u trapsgewijs.

Categorie 1: Belgische gemeente waar u ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Indien u tot deze categorie behoort, is het mogelijk dat u ooit in meerdere gemeenten ingeschreven geweest bent. In dat geval vult u één van die gemeenten in.

Categorie 2:  Belgische gemeente van geboorte.

Categorie 3: Belgische gemeente waar één van uw ouders ingeschreven is of laatst ingeschreven was in de bevolkingsregisters.

Categorie 4: Belgische gemeente waar uw echtgenoot/echtgenote of uw vorige echtgenoot/echtgenote of uw partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Categorie 5: Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Categorie 6: Brussel.

 
Hoe kan de aanhechting als kiezer aan een gemeente bewezen worden als u behoort tot categorie 1, 4 of 5?

Dit kan met alle middelen (van recht) gebeuren.

U kan bijgevolg allerlei documenten voorleggen waaruit uw aanhechting kan afgeleid worden met een bepaalde Belgische gemeente.

Uw consulaire beroepspost bepaalt of deze documenten in aanmerking kunnen genomen worden.

Personen categorie 1 brengen bewijskrachtige stukken aan tenzij hun gemeente van aanhechting in het Rijksregister geregistreerd is.

 
Wie is bloedverwant tot de derde graad?

Uw bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als uzelf.

  • Bloedverwanten tot de eerste graad zijn: vader, moeder en kinderen
  • Bloedverwanten tot de tweede graad zijn: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
  • Bloedverwanten tot de derde graad zijn: overgrootouders en achterkleinkinderen, tantes en nonkels, neven en nichten (= kinderen van broers of zussen)

Opgelet!

  • Groottantes en grootooms, net als neven en nichten (kinderen van tantes of nonkels) zijn vierde graad.
  • Verwar bloedverwantschap en aanverwantschap niet. Uw aanverwanten zijn de bloedverwanten van uw echtgenoot of echtgenote. De combinatie van echtelijke band en bloedverwantschap brengt aanverwantschap mee.

 
Wie is bloedverwant in opgaande lijn?

Ouders, grootouders, overgrootouders, over-overgrootouders.

 

Stemwijzen

U wenst uw stemwijze te veranderen.

Wenst u uw stemwijze te wijzigen, bezorg dan persoonlijk of per post, e-mail of fax een aanvraag in die zin, behoorlijk getekend en gedateerd, aan uw consulaire beroepspost.

Deze aanvraag geldt als een nieuwe inschrijving en niet als een verbetering van de reeds bestaande inschrijving. Wijzigingen die nu nog worden aangevraagd zijn pas geldig voor de volgende verkiezingen en niet voor die van mei 2019.

 

Andere vragen

Kan u als Belg in het buitenland deelnemen aan de regionale verkiezingen (verkiezingen van de gewestregeringen)?

Neen.

Enkel en alleen als u in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente bent ingeschreven, is deelname aan deze verkiezingen mogelijk.

 
Kan u als Belg in het buitenland deelnemen aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen?

Neen.

Enkel en alleen als u in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente bent ingeschreven, is deelname aan deze verkiezingen mogelijk.