Rusland

kaart Rusland

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

 
Vanaf 27 maart werden
de reguliere internationale vluchten tussen Russische en buitenlandse luchthavens opgeschort en dit tot nader order. Transit via de luchthaven van Moskou is momenteel niet meer mogelijk.  Er vinden nog enkele vluchten plaats, maar eerder sporadisch en op ad-hocbasis.

Het internationale treinverkeer is opgeschort. De landsgrenzen zijn gesloten maar beperkte grensovergang is nog steeds mogelijk met Finland en Estland waardoor EU-burgers die dat wensen het land eventueel kunnen verlaten. Alvorens zich naar deze grensposten te begeven is het echter raadzaam om voordien contact op te nemen met het Consulaat-Generaal van deze landen in Sint-Petersburg. Het Consulaat-Generaal van België in Sint-Petersburg kan u hierin bijstaan.

Rusland heeft strenge beperkingen ingevoerd op de toegang tot het Russische grondgebied voor buitenlanders

Er werden maatregelen van zelfisolatie uitgevaardigd in Moskou (stad) en de regio Moskou, evenals in andere steden en regio's in Rusland.

Sinds 15 april gelden bijzondere bepalingen. Iedereen die zich door Moskou wil verplaatsen met eigen transport of openbaar vervoer (taxi, auto, metro, bus, fiets, etc...) voor persoonlijke, werkgerelateerde of medische redenen, moet op voorhand een digitaal pasje aanvragen die dit toelaat. De website van de stad Moskou (mos.ru – in het Engels en Russisch) bevat alle nuttige inlichtingen om een toelatingspasje te verkrijgen. Dit pasje kan men ook via SMS aanvragen via het nummer 7377 of telefonisch via +7/ 495 777 77 77. 

In Sint-Petersburg zijn er ook isolatiemaatregelen van toepassing. Deze maatregelen zijn verplicht voor inwoners van Sint-Petersburg die ouder zijn dan 65 jaar en aanbevolen voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Op dit moment geldt er geen systeem van toelatingspasjes. 

Belgen die zich nog in de Russische Federatie bevinden worden opgeroepen om zich strikt aan de richtlijnen van de lokale overheden te houden en zich regelmatig te informeren over de aanbevelingen die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden uitgevaardigd. Wanneer men symptomen ontwikkelt of hierover twijfelt is het aangeraden om het Russische noodnummer 112 te bellen (via een mobiele telefoon) of 03 (via een vaste lijn). De operatoren in deze centrales beschikken eveneens over een Engelstalige dienst. 

 

Rusland beschouwt de grensovergangen over land (weg en spoor) tussen Rusland en Wit-Rusland niet als internationale grenzen.  Daarom is het verboden om de landgrens tussen Rusland en Wit-Rusland en Wit-Rusland en Rusland over te steken met de auto, de trein, de fiets, te voet, etc. Dit verbod geldt uiteraard niet voor Russische en Wit-Russische onderdanen. Om een uitwijzing en een boete te vermijden, dient u tussen deze twee landen met het vliegtuig te reizen.

Reizigers dienen de geldigheid van hun Russisch visum goed in de gaten te houden. De kleinste overschrijding van de geldigheidsduur, zelfs van enkele uren, leidt ertoe dat men niet op de vlucht wordt toegelaten, dat een boete wordt aangerekend en mogelijks zelfs dat men voor de rechter dient te verschijnen.

Voor wie naar Sint-Petersburg en diens regio wil reizen is er nu een procedure voor de afgifte van elektronische visa voor kort verblijf (max. 8 dagen). Deze werd ingevoerd voor onderdanen van 53 landen, waaronder België (http://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html). U dient er  rekening mee te houden dat deze visa slechts het recht geven om enkel en alleen op het grondgebied van Sint-Petersburg en diens regio (de Oblast van Leningrad) te verblijven en te reizen. Ze geven geen toegang tot de rest van het Russische grondgebied. Een soortgelijk systeem van elektronische visa bestaat inmiddels ook voor de regio Kaliningrad (http://electronic-visa.kdmid.ru/klgd_home_en.html). Let er goed op dat uw naam op het e-visum op exact dezelfde wijze geschreven wordt als in uw internationaal reispaspoort. Zo niet kan u de toegang tot het Russische grondgebied geweigerd worden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening beter te organiseren, raden wij ook u ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.  

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

Reizigers naar Rusland ondervinden momenteel weinig tot geen hinder van de recente ontwikkelingen in Oekraïne. De situatie dient wel op de voet te worden opgevolgd. In het grensgebied met Oekraïne (Voronzeh, Rostov-na-Donu, Krasnodar) zal een verhoogde militaire aanwezigheid waarneembaar blijven. In de grote steden in de rest van Rusland worden af en toe manifestaties pro of contra de Russische politiek met betrekking tot de Krim gehouden. Deze manifestaties dient men te  vermijden.

 

In het algemeen

Omwille van de uitgestrektheid van het land, kan de veiligheidssituatie in de Russische Federatie van regio tot regio sterk verschillen. In Moskou en Sint-Petersburg, evenals in het merendeel van de grote steden op het Europese deel van het land, kan zonder problemen worden gereisd. Ook in de meeste overige delen van de Russische Federatie kan worden gereisd, maar daar is een verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers doen er overigens goed aan om bij de voorbereiding van hun reis een beroep te doen op een erkend reisbureau.

Gelet op de veiligheidssituatie in de Noordelijke Kaukasus worden alle reizen naar Dagestan, Tsjetsjenië en Ingoesjetië, evenals het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj met Dagestan, Tsjetchenië en Ingoesjetië, ten strengste afgeraden.

Niet-essentiële reizen naar Noord-Ossetië, Karatsjajevo-Tsjerkessië en Kabardino-Balkaria (met inbegrip van de Elbrusregio) worden omwille van het verhoogd risico op terroristische aanslagen en ontvoeringen eveneens afgeraden.

Het grensoverschrijdend verkeer met Azerbeidzjan en Georgië maakt het voorwerp uit van beperkingen.

 

Terreurdreiging

Net zoals in andere landen in Europa, blijft het risico op terroristische aanslagen in de Russische Federatie ook buiten de Noordelijke Kaukasus actueel.

Net zoals elders ter wereld worden Belgen aangeraden om extra waakzaam te zijn op drukke openbare plaatsen en toeristische sites.

In de Noordelijke Kaukasus blijft een groot risico bestaan op terroristische aanslagen, ontvoeringen, de ontploffing van landmijnen, misdrijven en gewapende schermutselingen. Vooral in de republieken Dagestan en Ingoesjetië is een zorgwekkende trend van quasi dagelijks geweld en een toenemende radicalisering waar te nemen. Maar ook de meeste andere republieken in de Noordelijke Kaukasus werden de jongste maanden opgeschrikt door terroristisch geweld.

 

Criminaliteit

In de grote stedelijke zones (publieke plaatsen zoals voetgangerstunnels, metro, stations, treinen, luchthavens, markten, restaurants en andere toeristische attracties) is extra waakzaamheid geboden voor zakkenrollers en andere vormen van kleine criminaliteit. Net zoals elders, is ook hier een minimum aan gezond verstand vereist.

Bezoekers van het niet Noord-Europese type in de grote Russische steden, evenals in de regio's, kunnen het slachtoffer zijn van uitingen van xenofobie, met mogelijk dodelijke afloop. Wij raden deze reizigers aan zich, indien mogelijk, in gezelschap te verplaatsen.

Het aantal racistische misdrijven is de afgelopen jaren gevoelig toegenomen.

Politieagenten moeten bij het uitvoeren van identiteitscontroles steeds een uniform dragen, voorzien van een badge met een persoonlijk nummer, en zich voorstellen. Er zijn gevallen gesignaleerd waarbij toeristen het slachtoffer werden van criminelen die zich voordeden als politieagenten. Reizigers kunnen, in geval van verdacht gedrag, aan politieagenten beleefd en kalm vragen om hun politiekaart te tonen. Zonder van algemene aard te zijn, is af en toe een gebrek aan integriteit te merken bij de ordediensten.

Reizigers dienen ook bijzonder waakzaam te zijn wanneer een voorbijganger zijn portefeuille, bankbiljetten, een handtas, of eender welk ander waardevol voorwerp verliest. In zulke gevallen dienen reizigers gewoon door te lopen en zeker niets aan te raken. De kans is immers groot dat het een valstrik betreft, waarbij een zakkenroller zich voorstelt als veiligheidsagent. Reizigers worden tevens aangeraden om in geen enkel geval hun portefeuille te tonen wanneer hier zou worden naar gevraagd (zogezegd om te controleren of niets werd gestolen).

Waakzaamheid is ook geboden bij de consumptie van drank in sommige bars, restaurants en nachtclubs. Er doen zich immers gevallen voor waarbij verdovende en slaapverwekkende middelen met drank worden vermengd en waarbij de slachtoffers nadien worden beroofd (en in sommige gevallen zelfs bewusteloos worden achtergelaten, wat in de winter buiten levensgevaarlijk kan zijn). Reizigers dienen er dan ook steeds zelf op toe te kijken wanneer hen drank worden uitgeschonken en dienen hun drank nooit onbewaakt achter te laten.

Af en toe vinden er in de Russische Federatie afrekeningen in het misdaadmilieu plaats. Deze hebben echter zelden of nooit betrekking op buitenlandse toeristen.

 
Internetcriminaliteit

Steeds meer Belgische landgenoten worden het slachtoffer van oplichting via internet. Hierbij gaat het voornamelijk om onechte liefdesrelaties die zijn ontstaan op basis van een contact via datingsites op het internet. Vaak verloopt dit als volgt:

  • Een reeks e-mails (liefdesbrieven) worden uitgewisseld met een Russische dame, die vervolgens voorstelt om haar correspondent in België te ontmoeten;
  • De dame vraagt om geld op te sturen via organisaties zoals Western Union met het oog op de betaling van zogezegde onkosten (voor een vliegticket naar België, voor het krijgen van een visum, enz). Soms zijn de voorgestelde bedragen onrealistisch hoog;
  • Het komt ook regelmatig voor dat de dame in kwestie, na een eerste betaling te hebben ontvangen, zegt dit geld te hebben "verloren", waarna ze vraagt om opnieuw een gelijkaardig bedrag op te sturen;
  • Ook worden er valse e-mailadressen, zogezegd namens de Belgische ambassade, gebruikt (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het adres embassy.be@gmail.com met als hoofding 'Embassy of Belgium in Moscow'). Hierbij ontvangen slachtoffers, nadat ze door hun correspondent geïnformeerd werden dat de ambassade hun dossier niet kent, een e-mail via een vals adres waarbij de ambassade zogezegd meedeelt zich te hebben vergist en toch een visumaanvraag te hebben ontvangen. Het enige correcte mailadres van de ambassade dat aangaande dit probleem kan worden gebruikt is moscow@diplobel.fed.be.

Indien u met dergelijke of gelijkaardige vragen zou worden geconfronteerd, dan raadt de ambassade aan om de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen en om in geen enkel geval geldsommen op te sturen. Het wordt ook ten stelligste aangeraden om bij de minste twijfel onmiddellijk alle contacten met de correspondent te verbreken.

Aan landgenoten die reeds het slachtoffer zijn geweest van dergelijke praktijken wordt aangeraden om hierover klacht neer te leggen bij de politie. Misdrijven op of via het internet kunnen ook online worden gemeld via de website van ecops: https://www.ecops.be. Het staat u eveneens vrij om hierover de Belgische ambassade in Moskou (moscow@diplobel.fed.be) en de ambassade van de Russische Federatie in Brussel te informeren.

Voor meer informatie over de reële voorwaarden voor het krijgen van een Schengenvisum kan u steeds terecht op http://russia.diplomatie.belgium.be/nl.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.