Adel

 
Taak

De verlening door de Koning van een adellijke gunst vereist uitdrukkelijk de medeondertekening van de Minister van Buitenlandse Zaken. In de praktijk fungeert de dienst Adel en Ridderorden als secretariaat van de twee gespecialiseerde instanties die advies verstrekken aan de Minister van Buitenlandse Zaken, die op zijn beurt verslag uitbrengt aan de koning:

 • De Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad (Koninklijk Besluit van 31 januari 1978, B.S. 26 mei 1978, gewijzigd bij het K.B. van 10 februari 2003, B.S. 14 februari 2003);
 • De Raad van Adel (Koninklijk Besluit van 27 februari 1996, B.S. 9 maart 1996, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 december 1999, B.S. 14 februari 2000).

Naast deze kerntaak is de dienst Adel ook belast met het uitbrengen van een advies aan de Minister van Justitie in dossiers van naamsverandering en met het beheer van het heraldisch fonds en van een gespecialiseerde bibliotheek.

 
Contact

Indien u certificaten van adeldom wenst bekomen, dan dient u een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: Attest.Adel-Noblesse@diplobel.fed.be .

Naast de taal (Nederlands of Frans) waarin u het certificaat wenst te bekomen, dient u in uw mail het volgende te vermelden:

Voor een persoonlijk certificaat:

 • De volledige naam
 • Alle namen
 • Het identificatienummer in het nationaal rijksregister

Voor een geboorteakte:

 • De volledige naam van het kind
 • Alle voornamen van het kind
 • Geboortedatum en -plaats van het kind
 • De volledige naam en voornaam van de vader
 • Het identificatienummer in het nationaal rijksregister van de vader
 • De volledige naam en voornaam van de moeder
 • Het identificatienummer in het nationaal rijksregister van de moeder