Algemene opdracht van het Protocol - Organisatieschema

De Directie Protocol, die geleid wordt door de Protocolchef, draagt er in grote mate toe bij dat de officiële betrekkingen tussen de in België gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid. Ook beheert ze rechtstreeks een aantal materies die ressorteren onder het Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer (1961) en het Verdrag van Wenen inzake het consulair verkeer (1963), alsmede onder de Zetelovereenkomsten tussen België en de Internationale organisaties die in België gevestigd zijn of er een vertegenwoordigingsbureau hebben.

Voornoemde betrekkingen behelzen courante zaken die verband houden met diplomatieke voorrechten, immuniteiten of faciliteiten of met een bevoorrechte status enerzijds en protocollaire aangelegenheden in het algemeen anderzijds. In het verlengde hiervan vormt de Directie Protocol de link tussen de buitenlandse zendingen en de internationale organisaties en de Belgische regering.

Tot het takenpakket van deze Directie behoren ook het verlenen van adellijke titels en eervolle onderscheidingen in de nationale orden, het organiseren van internationale conferenties en het beheren van de infrastructuur van het Egmontpaleis, het CCEgmont conferentiecentrum en Hertoginnedal.