Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 3 september 2021

 
De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.

 

Sinds de vooruitgang van de vaccinatie, die door het Overlegcomité van 19 juli werd toegejuicht, heeft het Overlegcomité tijdens zijn vergadering van 20 augustus 2021 besloten bepaalde beperkingen met ingang van 1 september 2021 op te heffen.

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Deze regels zijn sinds 1 juli van toepassing. Anderzijds blijft reizen vanuit een aantal derde landen waar de epidemiologische toestand zorgwekkend is verboden, met zeer beperkte uitzonderingen.

Meer toelichting over de maatregelen in het algemeen is terug te vinden in het recente Persbericht van de Eerste Minister en het laatst bijgewerkte Ministerieel Besluit van 25 augustus 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, met ingang vanaf 1 september 2021.

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) van het nationaal crisiscentrum worden regelmatig bijgewerkt. 

 

De volgende elementen zijn meer specifiek van belang voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties: 

 

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen gewesten, steden of gemeenten extra maatregelen nemen: raadpleeg de website van uw stad of gemeente.

 
Vaccinatie

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

 • Vaccinatie kan maar in één land plaatsvinden. Voor vaccins die twee dosissen vereisen, moeten ze in één en hetzelfde land worden toegediend. Registratiesystemen laten niet toe dat een eerste dosis in het ene land en een tweede in een ander land wordt toegediend.
 • Reizigers, zelfs gevaccineerden, die niet in het bezit zijn van een digitaal COVID-certificaat van de Europese Unie of een certificaat van een derde land dat door de Europese Commissie als gelijkwaardig wordt beschouwd, blijven onderworpen aan alle geldende gezondheidsmaatregelen, hygiënevoorschriften en reisbeperkingen. Deze regels blijven ook van toepassing op volledig gevaccineerde of negatief geteste personen uit een aantal derde landen waar de epidemische situatie zorgwekkend is.

Het personeel van de diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die geregistreerd zijn bij de Directie Protocol, alsmede hun gezinsleden die in België verblijven, worden in de nationale vaccinatiestrategie opgenomen, op vrijwillige basis (niet verplicht), volgens dezelfde criteria als de overige bevolking van het Koninkrijk.

Alle personen die van de Belgische vaccinatiestrategie genieten hebben een identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). De procedure om dit nummer terug te vinden wordt uitvoerig gedetailleerd in de verbale nota’s rondgestuurd op 6 mei en 3 juni 2021. U vindt deze nota’s hieronder onder de hoofding “Officiële mededelingen”.

Vanwege de onschendbaarheid van de woonplaats van diplomatieke agenten (houders van een verblijfstitel “D” of “C”), worden uitnodigingen voor vaccinatie naar hen gestuurd op het adres van hun diplomatieke/consulaire missie en niet naar hun privéadres. Houders van een verblijfstitel “P” of “S” ontvangen de uitnodiging op hun privéadres.

Vragen met betrekking tot de vaccinatie zelf (kalender, uitnodigingen,…) zijn een gewestelijke bevoegdheid: de Directie Protocol is niet gemachtigd om hierop te antwoorden. Ze is evenmin bevoegd om een gevolg te geven aan particuliere verzoeken: deze dienen te worden afgehandeld met de regionale overheden.

Veel antwoorden zijn te vinden in de veelgestelde vragen over vaccinatie op de website van het nationale crisiscentrum.

 
Vaccinatie-, negatieve test- of herstelcertificaat:

De vaccingegevens van elke persoon die van de Belgische vaccinatiestrategie kon genieten, evenals de resultaten van recente tests, zijn individueel en beveiligd toegankelijk op de overheidssite MijnGezondheid. Men kan er het Europese digitale COVID-certificaat, het certificaat van een negatief testresulaat van minder dan 72 uur of het herstelcertificaat downloaden.

Om toegang te krijgen tot deze site, moet men zich identificeren. Leden van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die een bijzondere verblijfsvergunning zonder microchip hebben, moeten een alternatieve authenticatiemethode gebruiken:

 • met een op Europees niveau erkende elektronische identificatie, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 910/2014: momenteel zijn de identiteitsdocumenten van 10 landen van de Europese Unie eIDAS-compatibel. Personen die in het bezit zijn van een dergelijk document kunnen al de site MijnGezondheid raadplegen;
 • met een beveiligingscode verkregen door persoonlijk - met de speciale verblijfsvergunning "D", "C", "P" of "S" - naar een van de registratiecentra te gaan. Deze methode moet als laatste redmiddel worden gebruikt want de afspraaktijden zijn lang. De derde methode hierna geniet de voorkeur;
 • met een per e-mail verzonden beveiligingscode: eerst moet voor elke gebruiker een profiel worden aangemaakt. De Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning (BOSA), belast voor de digitale administratie, wordt hierbij betrokken. Diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties ontvingen tussen 18 en 21 juni een verbale nota over deze procedure. De betrokken personen zullen in de loop van de maand juli 2021 individueel gecontacteerd worden.

Personen die in België volledig gevaccineerd zijn, kunnen hun Europees COVID-certificaat ook per post ontvangen door een van onderstaande nummers te bellen. Men moet zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ of INSZbis) te kennen.

Houd rekening met de volgende termijnen:

 • registratie van het vaccin: minstens 3 tot 7 dagen na de laatste inenting wachten alvorens te bellen;
 • voorbereiding van het certificaat en verzending: ca. 5 werkdagen.

Het te bellen nummer hangt af van uw adres zoals gekend door de instelling bevoegd voor de vaccinatie:

 • houders van een bijzondere verblijfstitel "D" of "C": adres van de diplomatieke missie of van het consulaat;
 • houders van een bijzondere verblijfstitel "P" of "S": privéadres.

  Nummer van het oproepcenter als uw adres in het Brussels Gewest ligt: ​​02 214 19 19
  Nummer van het oproepcenter als uw adres in Wallonië ligt: 071 31 34 93
  Nummer van het oproepcenter als uw adres in Vlaanderen ligt: ​​078 78 78 50

 
Telewerk, organisatie van evenementen en andere basisregels

 • Hoewel de epidemiologische situatie een langzame maar aanhoudende opwaartse trend in het aantal infecties laat zien, blijven de basisregels tot op de dag van vandaag essentieel: de hygiëneregels respecteren, de activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen, extra voorzorgsmaatregelen nemen voor kwetsbare personen, voldoende afstand houden (1,5 m) en de regels inzake bijeenkomsten respecteren.
   
  Indien een COVID-19-geval vastgesteld wordt in een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, is het belangrijk om de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet de algemene hygiëne onder het personeel blijven bevorderen.
   
 • Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar is verplicht in openbare plaatsen en het openbaar vervoer, handels en druk bezochte plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheden (bv. winkelstraten, markten…).
   
 • Telewerk is niet langer verplicht maar blijft sterk aangeraden voor alle personeelsleden waarvan de functie het toelaat, in het bijzonder op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien de lage vaccinatiegraad in sommige gemeenten. Er zij op gewezen dat het overlegcomité ook bedrijven uitnodigt om telewerk structureel te verankeren.

  De “corona telewerkaangifte” is niet meer vereist vanaf de maand juli 2021.
   
 • Spontane samenscholingen buitenshuis zijn niet meer beperkt in aantal.
   
 • Vergaderen in de privéruimte: er zijn geen beperkingen meer voor het ontvangen van mensen thuis. 
   
 • Strikt professionele vergaderingen, conferenties en evenementen zijn toegelaten. Het houden van vergaderingen via tele- of videoconferentie geniet de voorkeur.
   
  Indien tele- of videoconferentie geen optie is, dan kunnen professionele vergaderingen zoals coördinaties, briefings, seminaries, enz. plaatsvinden onder de volgende strikte voorwaarden: de hygiënische maatregelen, het dragen van een mondmasker te allen tijde en de sociale afstandsregels moeten gerespecteerd worden. Het aantal deelnemers is beperkt tot de beschikbare zaalcapaciteit, rekening houdend met de afstandsregels. De vergaderruimte dient te worden verlucht en zorgvuldig ontsmet voor en na de vergadering.  
   
  De uitdrukking "professionele bijeenkomst" moet strikt worden opgevat, dat wil zeggen een bijeenkomst die uitsluitend aan het werk is gewijd, zonder sociale dimensie.
   
  Een zakelijke bijeenkomst (business meeting) waarbij een maaltijd wordt geserveerd om de bijeenkomst niet te moeten onderbreken, voldoet aan deze definitie.
   
  Een werklunch of -diner (business lunch/dinner) waarin professionele onderwerpen worden besproken, is in de eerste plaats een sociale activiteit gelijkgesteld met een receptie: zie volgende punt.
   
 • Het dragen van een masker is niet langer verplicht in ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor werknemers in hetzelfde bedrijf, op voorwaarde dat de regels van sociale afstand worden nageleefd.
   
 • Recepties en banketten zijn toegelaten op de volgende voorwaarden:

  - binnen: beperking van het aantal zittende gasten tot de maximale capaciteit van de zaal, afstand 1,5 m tussen de gasten, het dragen van een masker is verplicht bij het toetreden of het verlaten van de tafel;

  - buiten: beperking tot maximaal 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en tot maximaal 5000 personen vanaf 30 juli 2021;

  - tijdslimiet 1 uur 's ochtends.

  De organisator is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de hygiënische maatregelen en de socialeafstandsregels. Een model-risicoanalyse naargelang het type evenement, alsook de passende maatregelen, is beschikbaar op de website www.covideventriskmodel.be.
   
 • Culturele of sociale evenementen zonder bediening van voedsel zijn toegelaten op de volgende voorwaarden:

  - binnen: beperking van het zittende publiek tot de maximale capaciteit van de zaal, zonder het maximum van 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en 3000 personen vanaf 30 juli 2021 te kunnen overschrijden;

  - buiten: een publiek van maximaal 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en maximaal 5000 personen vanaf 30 juli 2021.

  - toeschouwers moeten te allen tijde het masker dragen en een afstand van 1.50m respecteren tussen groepen van 8 personen;

  - tijdslimiet 1 uur 's ochtends.

 
Verplaatsingen

 • Het inreisverbod voor reizigers uit landen geclassificeerd als "zeer hoog risico" werd op 5 augustus 2021 opgeheven, maar deze reizigers blijven onderworpen aan verscherpte sanitaire maatregelen.  

  De lijst van landen, de uitzonderingen, evenals de maatregelen die van toepassing zijn voor en bij aankomst in België, worden gedetailleerd op de officiële website info-coronavirus – risicolanden.

  De uitzonderingcategorie "Diplomaten, personeel van internationale organisaties...", betreft uitsluitend ambtenaren in hun officiële functie; gezinsleden genieten geen enkele uitzondering, behalve als ze de agent vergezellen die voor het eerst zijn post vervoegt of deze definitief verlaat.
   
 • Reizen vanuit België naar de Lidstaten van de Europese Unie zijn vrij voor personen in het bezit van een digitaal coronacertificaat. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden met de overheden van het land van bestemming.
   
 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de EU+ (1) blijven ten stelligste afgeraden. Het wordt aangeraden om dagelijks op de website van Buitenlandse Zaken de evolutie op de kaart en de reisadviezen op te volgen.
   
  De nationale regels en eventuele gezondheidsmaatregelen in het land van bestemming moeten altijd worden nageleefd. De binnenkomst in het land van bestemming hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.
   
 • Niet-essentiële reizen naar België vanuit landen buiten de EU+ (1) blijven onderworpen aan de Europese regels. 
  Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die geen nationaliteit van een EU+ land(1) hebben en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land, behalve voor reizigers:
  • komende uit een land dat opgenomen is in de EU-witte lijst ;
  • komende uit de andere derde landen die niet als “hoog risicolanden” geclassificeerd zijn, onder voorwaarden:
   • volledig gevaccineerde personen in het bezit van een vaccinatiecertificaat dat gelijkgesteld wordt door de Europese Commissie met het EU digitaal coronacertificaat;
   • evenals de categorieën reizigers die zijn opgenomen in de lijst van uitzonderingen. De essentiële reden van de reis moet worden aangetoond door een attest van essentiële reis of een officieel document.
     
 • Alle reizigers die naar België komen, ongeacht hun status, hun land van herkomst of hun vervoermiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaande aan de aankomst in België het PLF invullenPassagier Lokalisatie Formulier, online beschikbaar.

  Uitzonderingen:

  - personen die anders reizen dan via een openbare of privé-vervoerder (2) EN die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven (deze uitzondering geldt niet voor reizigers uit hoog-risicolanden: zij moeten altijd het PLF invullen);
   
  - grensarbeiders, dat wil zeggen, werknemers die in een lidstaat van de Europese Unie arbeid in loondienst verrichten en in een andere lidstaat wonen, waarnaar ze in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week heen en weer reizen, alsook de “Border Force Officers” van het Verenigd Koninkrijk.

  Het elektronische formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Na het versturen van het PLF-formulier ontvangt de reiziger per e-mail of per SMS een ontvangstbewijs met QR-code, en details over de te volgen maatregelen: zie volgend hoofdstuk.

 
Gezondheidsmaatregelen in verband met reizen: testen, quarantaine

Terugkeer naar België van personen die in België verblijven, inclusief de houders van een bijzondere verblijfstitel afgegeven door de Directie Protocol:

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let op: de status van een gebied kan tijdens uw verblijf veranderen.
 • Terugkeer uit rode zone:

- Personen in het bezit van een Europees digitaal coronacertificaat dat een volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test (<72 uur) of een certificaat van herstel bevestigt, moeten niet in quarantaine gaan.

- Personen vanaf 12 jaar die zich bij aankomst laten testen (dag 1 of dag 2) en waarvan de testuitslag negatief is, moeten niet in quarantaine gaan. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen.

Verplichte 10-daagse quarantaine met PCR-test uitgevoerd op dag 1 en dag 7. Deze verplichting geldt ook voor mensen die een volledige vaccinatie hebben gehad of die in het betreffende land al een negatieve test ondergingen.

 
Binnenkomst in België van niet-inwoners:

 • Aankomst uit groene of oranje zone: geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst uit landen in rode zone gelegen binnen de Europese Unie:

Personen in het bezit van een Europees digitaal coronacertificaat dat een volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test (<72 uur) of een certificaat van herstel bevestigt, moeten niet in quarantaine gaan.

 • Aankomst uit landen buiten de Europese Unie:

Men moet volledig gevaccineerd zijn (+2 weken) met een van de door de Europese Unie goedgekeurde vaccins en tussen de dag van aankomst en de 7de dag een PCR-test ondergaan. Als de test negatief is, moeten deze personen niet in quarantaine gaan. Indien niet worden mensen uitgenodigd om getest te worden tussen de eerste en de 7de dag na hun terugkeer naar België. Als de test positief is, is isolatie verplicht.

- Er geldt een inreisverbod op het grondgebied voor niet-Belgen die niet in België wonen en die zich op enig moment gedurende de laatste 14 dagen in een zeer hoog risicogebied bevonden.

- Er wordt een uitzondering verleend voor essentiële reizen van vervoerspersoneel en diplomaten. Deze personen moeten een quarantaine van tien dagen verplicht respecteren en op dag 1 en op dag 7 een PCR-test doorgaan. De quarantaine kan alleen om essentiële redenen worden onderbroken.

 
Indien een
 quarantaine wordt opgelegd, kan deze tijdelijk worden opgeheven om een essentiële functie of om de essentiële behoefte van de reis te vervullen indien deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Tijdens het uitoefenen van de essentiële functie of het vervullen van de essentiële behoefte van de reis dienen de sociale afstandsregels en andere beschermingsmaatregelen gerespecteerd te worden.

Voor alles wat niets te maken heeft met de essentiële functie of behoefte zal de persoon zich moeten houden aan de quarantaine. Voorbeeld: tijdens zijn quarantaine mag een lid van een internationale organisatie wel aan een vergadering deelnemen waar zijn fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is, maar mag niet op restaurant gaan.

De gezinsleden die diplomaten en internationale ambtenaren vergezellen moeten de quarantaine in alle gevallen respecteren.

Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de geplande datum kan verlaten.

 
Indien een persoon België moet verlaten naar een derde land dat een negatieve test nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn grondgebied
, kan deze persoon vragen om zich te laten testen in een laboratorium, maar niet in testcentra die samenwerken met het federale platform.

Het is ook mogelijk om op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) getest te worden. Details en voorwaarden van dit privé-initiatief zijn hierbij te vinden. De termijnen om de resultaten te bekomen kunnen echter niet gegarandeerd worden.

Aangezien er momenteel veel vraag is naar eerstelijnszorg, vragen we ook om geen contact op te nemen met de huisartsen voor deze preventieve testen.

 

Over het algemeen wordt aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen.

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, verplicht zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te respecteren, in het bijzonder de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De buitenlandse missies en internationale organisaties kunnen hun vragen stellen – uitsluitend betreffende hun personeelsleden – aan het specifieke e-mailadres van de Directie Protocol: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of van de organisatie te beginnen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Het Protocol vereist echter dat diplomatieke missies en internationale organisaties alleen naar de balie gaan als dat absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen: houd afstand en beperk het aantal mensen in de wachtkamer. Het dragen van een masker is verplicht.


Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw wordt de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig.
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten.
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
Officiële mededelingen Directie Protocol

 
Nuttige informatie en links

 

[1] Ter herinnering: Europese Unie, vier niet-EU-Schengen-Staten (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en vier Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino, Heilige Stoel).

[2] Openbare of privé-vervoerder : alle lucht-, zee- of binnenvaartvervoerders; de trein- of busvervoerders vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt. Het betreft dus niet reizen van minder dan 48 uur met een privé- of dienstwagen of met een taxi, ook niet per trein of bus binnen de EU of Schengen.