Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 19 oktober 2020
 

Het aantal personen dat door COVID-19 wordt getroffen, is in de eerste helft van oktober zorgwekkend toegenomen. Het Overlegcomité besliste op 16 oktober 2020 om de COVID-19-maatregelen vanaf 19 oktober 2020 te verstrengen. U vindt meer informatie terug in het Persbericht van de Eerste Minister en het Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. De maatregelen zijn geldig vanaf 19 oktober voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) van het nationaal crisiscentrum worden regelmatig bijgewerkt.

 
De volgende elementen zijn meer specifiek van belang voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties: 
 

1. Het organiseren van evenementen en andere basisregels

 • Meer dan ooit blijven de basisregels essentieel: het respecteren van de hygiëneregels, het uitoefenen bij voorkeur van activiteiten in de buitenlucht, het hebben van aandacht voor kwetsbare personen, het houden van voldoende afstand (1,5 m) en het respecteren van de regels inzake bijeenkomsten. Nauwe contacten buiten het gezin worden beperkt tot max. 1 persoon. Onder nauw contacten dient een contact zonder mondmasker of sociale afstand begrepen te worden.
   
  Indien een COVID-19-geval vastgesteld wordt in een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, volstaat het om de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
   
 • Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar blijft verplicht in druk bezochte plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheden (bv. winkelstraten, markten…) of zelfs op het volledige grondgebied van steden of gemeenten.
   
 • Telewerk wordt opnieuw de norm, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de dienstverlening. Missies en internationale organisaties worden aangemoedigd om deze regel maximaal toe te passen, rekening houdend met hun essentiële taken en hun organisatorische voorschriften. Werken op kantoor moet uitzonderlijk blijven; de Directie Protocol dringt aan op ieders gevoel voor verantwoordelijkheid in dit verband.
   
 • Horeca-aangelegenheden (bars en restaurants) worden gesloten. Deze maatregel geldt voor een periode van 4 weken en wordt geëvalueerd na 2 weken. Afhalen van maaktijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur zijn niet meer toegelaten.
   
 • Bijeenkomsten met een privé- of familiaal karakter zijn beperkt tot maximaal 4 dezelfde personen per twee weken (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen).
   
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
   
 • Er geldt een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u behalve voor essentiële verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
   
 • Het houden van vergaderingen via tele- of videoconferentie geniet de voorkeur. Indien het gebruik van tele- of videoconferentie niet mogelijk is, dan kunnen professionele vergaderingen zoals briefings, seminaries… plaatsvinden mits het respecteren van de hygiënische maatregelen en de sociale afstandsregels. Het aantal deelnemers is enkel beperkt tot de beschikbare zaalcapaciteit. De vergaderruimte dient te worden verlucht en zorgvuldig te worden ontsmet voor en na de vergadering. Ter herinnering: er mogen geen etenswaren worden opgediend.
   
 • Evenementen en conferenties zijn toegelaten, maar onder strikte voorwaarden. Elke deelnemer moet blijven zitten en is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en neus te bedekken met een mondmasker indien de sociale afstandsregels niet kunnen worden gegarandeerd. De organisator is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de hygiënische maatregelen en de sociale afstandsregels.
   
  Buitenactiviteiten worden zo veel mogelijk aangemoedigd; anders moet de ruimte voldoende worden verlucht. Een model-risicoanalyse al naargelang het type evenement, alsook de passende maatregelen, is beschikbaar op de website www.covideventriskmodel.be.

  Voor de evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
 • 200 personen voor activiteiten die binnen plaatsvinden;
 • 400 personen voor activiteiten die buiten georganiseerd worden.
   

2. Verplaatsingen

 • Reizen binnen de EU+ zijn toegestaan, maar het wordt aangeraden om dagelijks de evolutie op de kaart en de reisadviezen op de website op te volgen. Ter verduidelijking: de kleurcode oranje heeft betrekking op aanbevelingen, terwijl bij de kleurcode rood een verplaatsing sterk afgeraden wordt.
   
 • Reizen naar landen buiten de EU+ (1) zijn toegestaan, al worden de meeste verplaatsingen ten sterkste afgeraden. Deze landen krijgen allen een kleurencode.
   
 • De nationale regels en eventuele gezondheidsmaatregelen in het land van bestemming moeten altijd worden nageleefd.
   
 • Verplaatsingen van buiten de EU+ naar België zijn niet toegestaan, behalve:
   

  voor personen met een essentiële functie of die reizen om een essentiële reden;
  - personen afkomstig uit landen op de witte lijst;
  - EU-onderdanen en hun familieleden

  (meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en de website van de Dienst Vreemdelingenzaken).
   
  Reizigers die op het Belgisch grondgebied aankomen, moeten hun essentiële functie of het essentiële karakter van de reis aantonen aan de hand van bewijsstukken: bijvoorbeeld een uitnodiging voor een internationale conferentie, deelname aan een ministeriële vergadering, het opnemen van een functie in een diplomatieke missie, enz. Het is aan de diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties om te beoordelen of een reis onder het begrip "essentiële reis of essentiële behoefte" valt en daarvoor de nodige bewijsstukken voor te leggen.

 
3. Gezondheidsmaatregelen in verband met reizen: PLF, quarantaine, testen

 • Alle reizigers die naar België komen, moeten, ongeacht hun status, hun land van herkomst of hun vervoermiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaande aan de aankomst in België het PLF-formulier invullen: Passagier Lokalisatie Formulier, online beschikbaar. Uitzondering: personen die anders reizen dan per vliegtuig of boot en die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn gebleven.

  Na het versturen van de PLF ontvangt de reiziger de e-mailbericht een ontvangstbewijs met QR-code. Het elektronische formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen.
   
 • Voor verplaatsingen uit rode zones is quarantaine en test de regel. De quarantaine mag worden opgeheven om een essentiële functie of om de essentiële behoefte van de reis te vervullen (indien dit laatste niet kan worden uitgesteld). De regels van de social distancing en andere beschermingsmaatregelen dienen tijdens het uitoefenen van de essentiële functie of het vervullen van het essentieel doeleinde van de reis gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële functie of het essentieel doeleinde zal de persoon zich moeten houden aan de quarantaine. Voorbeeld: een diplomaat pas aangekomen in België mag zich wel naar zijn werkplek begeven (tenzij de missie zelf strengere maatregelen hanteert), maar mag zich niet naar de bioscoop verplaatsen.

  De gezinsleden moeten de quarantaine in alle gevallen respecteren.

  Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de geplande datum kan verlaten.

  Bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven, hoeven niet in quarantaine te gaan.

  ​De regel van de quarantaine  is verkort en verlicht:
   
  • Bij het vertonen van symptomen moet de persoon zich isoleren voor 7 dagen en zich zo snel mogelijk laten testen. Indien de test positief is, dan moet de persoon in quarantaine blijven. Bij een negatieve test mag de persoon uit quarantaine zodra de gezondheidstoestand dit toelaat.
    
  • Indien de persoon geen symptomen vertoont, maar wel nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest, dan moet hij/zij onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan. Op dag 5 moet de persoon zich dan laten testen. Indien de test positief is, dan moet de quarantaine met 7 dagen verlengd worden. Indien de test negatief is, dan stopt de quarantaine op dag 7.
    
 • Reizigers komende uit rode zones en die gevraagd worden om zich te laten testen op COVID-19: De reisgegevens vermeld op het PLF-formulier bij aankomst in België geven aanleiding tot een SMS- of e-mailbericht om zich naar een testcentrum te begeven. Het is ook mogelijk om bij aankomst op de luchthaven van Brussel-Nationaal  (Zaventem) een test te doen. Details en voorwaarden van dit privé-initiatief hierbij.

  Enkel testen afgenomen binnen het Belgische systeem worden erkend. Bezoekers die korter dan 48 uur in België verblijven of minder dan 48u in en rode zone in het buitenland hebben verbleven, worden niet opgeroepen om zich te laten testen.
   

Over het algemeen wordt aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen.

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, verplicht zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te respecteren, in het bijzonder de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De Directie Protocol heeft een specifiek e-mailadres om op vragen van de buitenlandse missies en internationale organisaties te antwoorden: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de internationale organisatie te beginnen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag (van 9.00 uur tot 12.00 uur)

Het Protocol vereist echter dat diplomatieke missies en internationale organisaties alleen naar de balie gaan als dat absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen: houd afstand en beperk het aantal mensen in de wachtkamer. Het dragen van een masker is verplicht.

 
Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw word de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig.
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten.
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
Officiële mededelingen Directie Protocol

 
Nuttige informatie en links

 

[1] Ter herinnering: Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, vier niet-EU-Schengen-Staten (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en vier Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino, Heilige Stoel).

 
* De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.