Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 9 juni 2021

 
De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.

 

Het Overlegcomité van 4 juni 2021 stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo.

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Deze regels zullen vanaf 1 juli van toepassing zijn.

Houd er rekening mee dat de hoofdstukken "Verplaatsing" en "Gezondheidsmaatregelen" verderop op deze pagina de huidige situatie weergeven, tot 30 juni.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie of het Schengengebied blijven ten stelligste afgeraden.

Meer toelichting over de maatregelen in het algemeen is terug te vinden in het recente Persbericht van de Eerste Minister en het laatst bijgewerkte Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) van het nationaal crisiscentrum worden regelmatig bijgewerkt.

 

De volgende elementen zijn meer specifiek van belang voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties: 

 

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen gewesten, steden of gemeenten extra maatregelen nemen: raadpleeg de website van uw stad of gemeente.

 
Vaccinatie

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

 • Vaccinatie kan maar in één land plaatsvinden. Voor vaccins die twee doses vereisen, moeten ze in één en hetzelfde land worden toegediend. Registratiesystemen laten niet toe dat een eerste dosis in het ene land en een tweede in een ander land wordt toegediend.
 • Momenteel blijven de gevaccineerde personen onderworpen aan alle toepasselijke hygiënevoorschriften, reisbeperkingen en gezondheidsmaatregelen.
 • Informatie over de toegang tot het vaccinatiebewijs zal zodra deze beschikbaar is, tegen het einde van juni worden gepubliceerd.

Het personeel van de diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die geregistreerd zijn bij de Directie Protocol, alsmede hun gezinsleden die in België verblijven, worden in de nationale vaccinatiestrategie opgenomen, op vrijwillige basis (niet verplicht), volgens dezelfde criteria als de overige bevolking van het Koninkrijk.

Alle personen die van de Belgische vaccinatiestrategie genieten hebben een identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). De procedure om dit nummer terug te vinden wordt uitvoerig gedetailleerd in de verbale nota’s rondgestuurd op 6 mei en 3 juni 2021. U vindt deze nota’s hieronder onder de hoofding “Officiële mededelingen”.

Vanwege de onschendbaarheid van de woonplaats van diplomatieke agenten (houders van een verblijfsvergunning "D"), worden uitnodigingen voor vaccinatie naar hen gestuurd op het adres van hun diplomatieke missie en niet naar hun privé-adres.

Vragen met betrekking tot de vaccinatie zelf (kalender, uitnodigingen,…) zijn een gewestelijke bevoegdheid: de Directie Protocol is niet gemachtigd om hierop te antwoorden. Ze is evenmin bevoegd om een gevolg te geven aan particuliere verzoeken: deze dienen te worden afgehandeld met de regionale overheden.

Veel antwoorden zijn te vinden in de veelgestelde vragen over vaccinatie op de website van het nationale crisiscentrum

 
Telewerk, organisatie van evenementen en andere basisregels

 • Hoewel de epidemiologische situatie verbetert, blijven de basisregels essentieel: de hygiëneregels respecteren, de activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen, extra voorzorgsmaatregelen nemen voor kwetsbare personen, voldoende afstand houden (1,5 m) en de regels inzake bijeenkomsten respecteren.
   
  Indien een COVID-19-geval vastgesteld wordt in een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, volstaat het om de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet de algemene hygiëne onder het personeel blijven bevorderen.
   
 • Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar is verplicht in openbare plaatsen en het openbaar vervoer, handels en druk bezochte plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheden (bv. winkelstraten, markten…).
   
 • Telewerk blijft de regel, echter met de mogelijkheid om op de werkvloer aanwezig te zijn voor 20% van het personeel of één dag per week. Diplomatieke missies en internationale organisaties worden aangemoedigd om telewerk maximaal toe te passen, rekening houdend met hun essentiële taken en hun organisatorische beperkingen. De Directie Protocol dringt aan op ieders gevoel voor verantwoordelijkheid in dit verband.

  Diplomatieke missies en internationale organisaties die personeel tewerkstellen onder een plaatselijk contract (naar Belgisch recht) blijven maandelijks de "Corona telewerkaangifte" invullen op de specifieke website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door aan te geven:

  - het aantal lokale medewerkers op de eerste werkdag van elke maand;
  - het aantal lokale medewerkers dat een functie vervult die onverenigbaar is met telewerken.

  Deze aangifte gebeurt op dezelfde manier als elke RSZ-aangifte, eventueel via het sociaal secretariaat. 

  Deze verklaring betreft niet het personeel dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: diplomatiek, administratief-technisch en dienstpersoneel alsook de meeste internationale ambtenaren.

  Alle nodige uitleg is te vinden op de RSZ-website. De Directie Protocol kan hierover geen inlichtingen verstrekken.
   
 • Spontane samenscholingen buitenshuis worden beperkt tot maximaal 10 personen, kinderen onder 12 jaar oud niet inbegrepen, met naleving van de sociale afstanden. Dit aantal wordt tot 4 personen beperkt tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens.
   
 • Ieder huishouden mag vier personen thuis ontvangen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, met in acht name van de sociale afstandsmaatregelen. 
   
 • Strikt professionele vergaderingen, conferenties en evenementen zijn toegelaten. Het houden van vergaderingen via tele- of videoconferentie geniet de voorkeur.
   
  Indien tele- of videoconferentie geen optie is, dan kunnen professionele vergaderingen zoals coördinaties, briefings, seminaries, enz. plaatsvinden onder de volgende strikte voorwaarden: de hygiënische maatregelen, het dragen van een mondmasker te allen tijde en de sociale afstandsregels moeten gerespecteerd worden. Het aantal deelnemers is beperkt tot de beschikbare zaalcapaciteit, rekening houdend met de afstandsregels. De vergaderruimte dient te worden verlucht en zorgvuldig ontsmet voor en na de vergadering.  
   
  De uitdrukking "professionele bijeenkomst" moet strikt worden opgevat, dat wil zeggen een bijeenkomst die uitsluitend aan het werk is gewijd, zonder sociale dimensie.
   
  Een zakelijke bijeenkomst (business meeting) waarbij een maaltijd wordt geserveerd om de bijeenkomst niet te moeten onderbreken, voldoet aan deze definitie.
   
  Een werklunch of -diner (business lunch/dinner) waarin professionele onderwerpen worden besproken, is in de eerste plaats een sociale activiteit gelijkgesteld met een receptie: zie volgende punt.
   
 • Recepties en banketten zijn toegelaten op de volgende voorwaarden:

  - de horeca-regels zijn van toepassing: in het bijzonder moet de dienst worden gepresteerd door een horecabedrijf of een professionele traiteur- of cateringbedrijf; zittende gasten per tafels van maximaal 4, geen buffet; afstand van 1,5 m tussen de tafels; het dragen van een masker is verplicht bij het toetreden of het verlaten van de tafel; sluitingstijd 23u30.

  - binnen: maximaal 50 personen, zorgen voor ventilatie van de zaal;

  - buiten: maximaal 200 personen.

  De organisator is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de hygiënische maatregelen en de socialeafstandsregels. Een model-risicoanalyse al naargelang het type evenement, alsook de passende maatregelen, is beschikbaar op de website www.covideventriskmodel.be.
   
 • Culturele of sociale evenementen zonder bediening van voedsel zijn toegelaten op de volgende voorwaarden:

  - de toeschouwers moeten zitten, te allen tijde het masker dragen en de sociale afstandsregels respecteren;

  - binnen: 75% van de capaciteit van de zaal met een maximum van 200 personen, zorgen voor ventilatie van de zaal;

  - buiten: maximaal 400 personen

 
Verplaatsingen

Alle huidige maatregelen blijven tot 30 juni van kracht.

 • Essentiële reizen zijn toegelaten mits inachtneming van de vigerende gezondheidsmaatregelen.
   

  Definitie van essentiële reizen en andere details op de pagina: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen-buiten-eu-schengen/.
   
  Elke reiziger moet het essentiële karakter van de reis kunnen bewijzen met een bewijskrachtig document, zoals een officiële nota van de administratie waar de reiziger werkt, een officiële uitnodiging, een overlijdensakte, een oproep tot een medisch onderzoek, enz.
   
 • Niet-essentiële reizen vanuit België zijn ten stelligste afgeraden, ongeacht de bestemming. Het wordt aangeraden om dagelijks op de website van Buitenlandse Zaken de evolutie op de kaart en de reisadviezen op te volgen.
   
  De nationale regels en eventuele gezondheidsmaatregelen in het land van bestemming moeten altijd worden nageleefd. De binnenkomst in het land van bestemming hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.
   
 • Niet-essentiële reizen naar België vanuit landen buiten de EU+ (1) blijven onderworpen aan de Europese regels. 
   
  Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een EU+ land (1), en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in de EU-witte lijst.
   
 • Alle reizigers die naar België komen, ongeacht hun status, hun land van herkomst of hun vervoermiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaande aan de aankomst in België het PLF invullenPassagier Lokalisatie Formulier, online beschikbaar.

   Uitzonderingen:

  - personen die anders reizen dan via een openbare of privé-vervoerder (2) EN die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven;
   
  - grensarbeiders, dat wil zeggen, werknemers die in een lidstaat van de Europese Unie arbeid in loondienst verrichten en in een andere lidstaat wonen, waarnaar ze in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week heen en weer reizen, alsook de “Border Force Officers” van het Verenigd Koninkrijk.

  Het elektronische formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Na het versturen van het PLF-formulier ontvangt de reiziger per e-mail of per SMS een ontvangstbewijs met QR-code, en details over de te volgen maatregelen: zie volgend hoofdstuk.

 
Gezondheidsmaatregelen in verband met reizen: testen, quarantaine

 • Alle niet-inwoners in België die vanuit een rode zone komen moeten een negatief PCR-testresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België.
   

  Uitzonderingen: moeten niet over een testresultaat beschikken:
   
  - de reizigers die anders dan via een openbare of privé-vervoerder (2) EN die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven;
   
  - de reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die uitsluitend in de transitzone blijven zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven;

  - grensarbeiders, dat wil zeggen, werknemers die in een lidstaat van de Europese Unie arbeid in loondienst verrichten en in een andere lidstaat wonen, waarnaar ze in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week heen en weer reizen, alsook de “Border Force Officers” van het Verenigd Koninkrijk.

  Een "niet-inwoner" is een persoon die zijn gewone verblijfplaats niet in België heeft: in het bijzonder een vreemdeling die geen Belgische verblijfsvergunning heeft.
   
  Houders van een bijzondere verblijfstitel afgegeven door de Directie Protocol worden als inwoners beschouwd.
   
 • Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 1 en op dag 7 van deze quarantaine verplicht. 

  Uitzonderingen:

  - geen quarantaine noch test voor de bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone in het buitenland zijn geweest, BEHALVE indien ze vanuit een van de volgende landen/regio’s komen: Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, India.

  - geen test op de eerste dag voor niet-residerende reizigers die reeds een negatief PCR-testresultaat bij aankomst voorlegden, BEHALVE indien ze vanuit een van de volgende landen/regio’s komen: Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, India.

  Als het resultaat van de test negatief is dan eindigt de quarantaine op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een zelfisolatie van minstens 10 dagen ondergaan.

 • Indien een quarantaine wordt gevraagd, kan deze tijdelijk worden opgeheven om een essentiële functie of om de essentiële behoefte van de reis te vervullen indien deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Tijdens het uitoefenen van de essentiële functie of het vervullen van de essentiële behoefte van de reis dienen de regels van de social distancing en andere beschermingsmaatregelen gerespecteerd te worden.

 • Voor alles wat niet te maken heeft met de essentiële functie of behoefte zal de persoon zich moeten houden aan de quarantaine. Voorbeeld: tijdens zijn quarantaine mag een lid van een internationale organisatie zich wel aan een vergadering deelnemen waar zijn fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is, maar mag niet naar een meubelwinkel gaan.
   
  De gezinsleden die diplomaten en internationale ambtenaren vergezellen moeten de quarantaine in alle gevallen respecteren.
   
  Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de geplande datum kan verlaten.
   
  Bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven moeten geen quarantaine volgen.
   
 • Indien een persoon België moet verlaten naar een derde land dat een negatieve test nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn grondgebied, kan deze persoon vragen om zich te laten testen in een laboratorium, maar niet in testcentra die samenwerken met het federale platform.
   
  Het is ook mogelijk om op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) een test te doen. Details en voorwaarden van dit privé-initiatief zijn hierbij te vinden. De termijnen om de resultaten te bekomen kunnen echter niet gegarandeerd worden.
   
  Aangezien er momenteel veel vraag is naar eerstelijnszorg, vragen we ook om geen contact op te nemen met de huisartsen voor deze preventieve testen.

 
Over het algemeen wordt aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen.

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, verplicht zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te respecteren, in het bijzonder de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De buitenlandse missies en internationale organisaties kunnen hun vragen stellen – uitsluitend betreffende hun personeelsleden – aan het specifieke e-mailadres van de Directie Protocol: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de van organisatie te beginnen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uurLet op: uitzonderlijke sluiting op woensdag 21 juli 2021.

Het Protocol vereist echter dat diplomatieke missies en internationale organisaties alleen naar de balie gaan als dat absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen: houd afstand en beperk het aantal mensen in de wachtkamer. Het dragen van een masker is verplicht.


Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw wordt de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig.
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten.
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
Officiële mededelingen Directie Protocol

 
Nuttige informatie en links

 

[1] Ter herinnering: Europese Unie, vier niet-EU-Schengen-Staten (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en vier Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino, Heilige Stoel).

[2] Openbare of privé-vervoerder : alle lucht-, zee- of binnenvaartvervoerders; de trein- of busvervoerders vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt. Het betreft dus niet reizen van minder dan 48 uur met een privé- of dienstwagen of met een taxi, ook niet per trein of bus binnen de EU of Schengen.