Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 
Bijgewerkt op 19 april 2021

 
De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.

 

Door het oprukken van nieuwe virusvarianten is de pandemie agressiever geworden. Het Overlegcomité van 14 april 2021 stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren.

Niet-essentiële reizen binnen de EU+ zijn niet meer verboden doch blijven sterk afgeraden. PLF-formulier, quarantaine en tests blijven van toepassing.

Meer toelichting over de maatregelen in het algemeen is terug te vinden in het recente Persbericht van de Eerste Minister en het laatst bijgewerkte Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) van het nationaal crisiscentrum worden regelmatig bijgewerkt.

 

De volgende elementen zijn meer specifiek van belang voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties: 

 

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen gewesten, steden of gemeenten extra maatregelen nemen: raadpleeg de website van uw stad of gemeente.


0. Vaccinatie

Het personeel van de diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die geregistreerd zijn bij de Directie Protocol, alsmede hun gezinsleden die in België verblijven, worden in de nationale vaccinatiestrategie opgenomen, op vrijwillige basis (niet verplicht), volgens dezelfde criteria als de overige bevolking van het Koninkrijk.

Op 16 maart 2021 werd een gedetailleerde nota ter attentie van alle betrokkene instanties rondgedeeld. U vindt deze nota hieronder onder de hoofding “Officiële mededelingen”.

Vanwege de onschendbaarheid van de woonplaats van diplomatieke agenten (houders van een verblijfsvergunning "D"), worden uitnodigingen voor vaccinatie naar hen gestuurd op het adres van hun diplomatieke missie en niet naar hun privé-adres.
Vragen met betrekking tot de vaccinatie zelf (kalender, uitnodigingen,…) zijn een gewestelijke bevoegdheid: de Directie Protocol is niet gemachtigd om hierop te antwoorden. Ze is evenmin bevoegd om een gevolg te geven aan particuliere verzoeken: deze dienen te worden afgehandeld met de regionale overheden.
Veel antwoorden zijn te vinden in de veelgestelde vragen over vaccinatie op de website van het nationale crisiscentrum.

Momenteel blijven de gevaccineerde personen onderworpen aan alle toepasselijke hygiënevoorschriften, reisbeperkingen en gezondheidsmaatregelen.

 

1. Telewerk, organisatie van evenementen en andere basisregels

 • De autoriteiten hebben versterkte controles aangekondigd. Het bedrag van de boetes voor het niet naleven van onderstaande maatregelen is verhoogd. De Directie Protocol zal geen enkele inbreuk door de vingers zien.
   
 • Meer dan ooit blijven de basisregels essentieel: het respecteren van de hygiëneregels, het uitoefenen bij voorkeur van activiteiten in de buitenlucht, het hebben van aandacht voor kwetsbare personen, het houden van voldoende afstand (1,5 m) en het respecteren van de regels inzake bijeenkomsten. Nauwe contacten buiten het eigen huishouden zijn slechts met één persoon toegelaten, altijd dezelfde. Onder “nauw contact” dient begrepen te worden een contact van meer dan 15 minuten, zonder sociale afstand te respecteren en zonder mondmasker te dragen.
   
  Indien een COVID-19-geval vastgesteld wordt in een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, volstaat het om de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
   
 • Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar is verplicht in openbare plaatsen, handels en druk bezochte plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheden (bv. winkelstraten, markten…) of zelfs op het volledige grondgebied van steden of gemeenten.
   
 • Telewerk is de regel. Missies en internationale organisaties worden aangemoedigd om deze regel maximaal toe te passen, rekening houdend met hun essentiële taken en hun organisatorische voorschriften. Werken op kantoor moet uitzonderlijk blijven; de Directie Protocol dringt aan op ieders gevoel voor verantwoordelijkheid in dit verband.

  Vanaf de maand april moeten diplomatieke missies en internationale organisaties die personeel tewerkstellen onder een plaatselijk contract (naar Belgisch recht) maandelijks de "Corona telewerkaangifte" invullen op de specifieke website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, door aan te geven:
  - het aantal lokale medewerkers op de eerste werkdag van elke maand;
  - het aantal lokale medewerkers dat een functie vervult die onverenigbaar is met telewerken.

  Deze aangifte gebeurt op dezelfde manier als elke RSZ-aangifte, eventueel via het sociaal secretariaat. 

Deze verklaring betreft niet het personeel dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: diplomatiek, administratief-technisch en dienstpersoneel alsook de meeste internationale ambtenaren.


Alle nodige uitleg is te vinden op de RSZ-website. De Directie Protocol kan hierover geen inlichtingen verstrekken.
 

 • Tot 8 mei geldt er een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24u00 en 5u00 (22u00 tot 6u00 in het Brussels Hoofdstelijk Gewest) behalve voor essentiële verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
   
  Behalve in geval van een dringende medische reden, moet men de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte kunnen aantonen. Een attest van de werkgever is aanbevolen; elk aannemelijk bewijsstuk is aanvaardbaar, zoals bijvoorbeeld de bijzondere verblijfstitel waaruit blijkt dat de houder lid is van een diplomatieke missie of internationale organisatie. Deze instellingen worden beschouwd als “essentiële diensten”.
   
 • Spontane samenscholingen buitenshuis worden beperkt tot maximaal 4 personen (10 personen vanaf 26 april), kinderen onder 12 jaar oud niet inbegrepen, met naleving van de sociale afstanden.
   
 • Tot 8 mei mag ieder huishouden één persoon, altijd dezelfde, thuis ontvangen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, met in acht name van de social distancing maatregelen.
   
  Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om slechts de partner of één kind voor een familiebezoek te ontvangen wanneer deze partner of dat kind gewoonlijk niet bij de uitnodigende partij woont. 
   
 • Strikt professionele vergaderingen, conferenties en evenementen zijn toegelaten; recepties en banketten alsook culturele of sociale evenementen in aanwezigheid van een publiek zijn verboden tot 8 mei. In de praktijk betekent dit een verbod voor uitnodigingen met een privé- of sociaal karakter in de residenties of elders.  
   
  De uitdrukking "professionele bijeenkomst" moet strikt worden opgevat, dat wil zeggen een bijeenkomst die uitsluitend aan het werk is gewijd, zonder sociale dimensie.
   
  Een zakelijke bijeenkomst (business meeting) waarbij een maaltijd wordt geserveerd om de bijeenkomst niet te moeten onderbreken, voldoet aan deze definitie.
   
  Een werklunch of -diner (business lunch/dinner) waarin professionele onderwerpen worden besproken, is in de eerste plaats een sociale activiteit, die momenteel niet is toegestaan.
   
 • Het houden van vergaderingen via tele- of videoconferentie geniet de voorkeur. Indien tele- of videoconferentie geen optie is, dan kunnen professionele vergaderingen zoals coördinaties, briefings, seminaries, enz. plaatsvinden onder de volgende strikte voorwaarden: de hygiënische maatregelen, het dragen van een mondmasker te allen tijde en de socialeafstandsregels moeten gerespecteerd worden. Het aantal deelnemers is beperkt tot de beschikbare zaalcapaciteit, rekening houdend met de afstandsregels. De vergaderruimte dient te worden verlucht en zorgvuldig ontsmet voor en na de vergadering.
   
 • Als er voedsel wordt bediend – enkel door een professionele traiteur of “caterer” – zijn de regels van de restauratie van toepassing: onder andere moeten de gasten per tafels van maximum 4 zitten, geen buffet.
   
  De organisator is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de hygiënische maatregelen en de socialeafstandsregels. Een model-risicoanalyse al naargelang het type evenement, alsook de passende maatregelen, is beschikbaar op de website www.covideventriskmodel.be.

 
2. Verplaatsingen

Definitie van essentiële reizen en andere details op de pagina: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

De nationale regels en eventuele gezondheidsmaatregelen in het land van bestemming moeten altijd worden nageleefd. De binnenkomst in het land van bestemming hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.
 

 • Reizen naar landen buiten de EU+(1) blijven onderworpen aan de Europese regels: niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor mensen met hun hoofdverblijf in België; niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor mensen met hun hoofdverblijf in het buitenland.
  • Uitgaande essentiële reizen buiten de EU+(1):
   Elke reiziger die het Belgische grondgebied verlaat in het kader van een essentiële reis, moet een verklaring op eer invullen.
   Deze verklaring moet worden gestaafd met een bewijskrachtig document, zoals een officiële nota van de administratie waar de reiziger werkt, een officiële uitnodiging, een overlijdensakte, een oproep tot een medisch onderzoek, enz.

   Indien zij dit wensen en er de technische mogelijkheid voor hebben, kunnen de diplomatieke missies of internationale organisaties gevestigd op het Belgisch grondgebied, namens welke de reiziger tijdelijk op missie of officieel bezoek is, vóór de reis het formulier toelating tot beroepsreis invullen (BTA) invullen in de volgende gevallen:
   - uitgaande beroeps- of officiële reis van minstens 48 uur en zonder tijdslimiet;
   - inkomende beroeps- of officiële reis van minstens 48 uur en van een duur van hoogtens 5 dagen.

   De BTA is optioneel. Er zijn twee voorwaarden nodig om het in te vullen: dit formulier vereist het ondernemingsnummer van de diplomatieke missie of internationale organisatie. De zoeklink in het formulier maakt het gemakkelijk om dit nummer te vinden. De persoon die het formulier invult, moet ook beschikken over een identiteitskaart met een elektronische chip of eID.
    
  • Inkomende essentiële reizen van buiten de EU+(1):
   Elke reiziger die naar België komt in het kader van een essentiële reis, moet een verklaring op eer invullen.

   Voor frequente reizigers van internationale instanties heeft het BTA-formulier geen toegevoegde waarde. Deze reizigers kunnen door middel van de verklaring op eer en de bijbehorende bewijsstukken aantonen dat hun reis essentieel is.

 

 • Alle reizigers die naar België komen, ongeacht hun status, hun land van herkomst of hun vervoermiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaande aan de aankomst in België het PLF invullenPassagier Lokalisatie Formulier, online beschikbaar.

  Uitzondering: personen die anders reizen dan via een openbare of privé-vervoerder (2) EN die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven.

  Het elektronische formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Na het versturen van het PLF-formulier ontvangt de reiziger per e-mail of per SMS een ontvangstbewijs met QR-code, en details over de te volgen maatregelen.

 
3. Gezondheidsmaatregelen in verband met reizen: testen, quarantaine

 • Alle niet-inwoners in België die vanuit een rode zone komen moeten een negatief PCR-testresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België.
  Uitzonderingen: moeten niet over een testresultaat beschikken:
  - De reizigers die anders dan via een openbare of privé-vervoerder (2) EN die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven;
  - De reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die uitsluitend in de transitzone blijven zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven.

  Een "niet-inwoner" is een persoon die zijn gewone verblijfplaats niet in België heeft: in het bijzonder een vreemdeling die geen Belgische verblijfsvergunning heeft.
  Houders van een bijzondere verblijfstitel afgegeven door de Directie Protocol worden als inwoners beschouwd.
   
 • Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 1(*) en op dag 7 van deze quarantaine verplicht. Voor bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet. Reizigers zullen bij aankomst een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum.
  (*) geen test op de eerste dag voor niet-residerende reizigers die reeds een PCR-testresultaat bij aankomst voorlegden, BEHALVE indien ze vanuit een van de volgende landen/regio’s komen: Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika.

  De quarantaine eindigt bij ontvangst van het negatieve resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een zelfisolatie van minstens 10 dagen ondergaan.
   
 • Indien een quarantaine wordt gevraagd, kan deze tijdelijk worden opgeheven om een essentiële functie of om de essentiële behoefte van de reis te vervullen indien deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Tijdens het uitoefenen van de essentiële functie of het vervullen van de essentiële behoefte van de reis dienen de regels van de social distancing en andere beschermingsmaatregelen gerespecteerd te worden.
   
  Voor alles wat niet te maken heeft met de essentiële functie of behoefte zal de persoon zich moeten houden aan de quarantaine. Voorbeeld: tijdens zijn quarantaine mag een lid van een internationale organisatie zich wel aan een vergadering deelnemen waar zijn fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is, maar mag niet naar een meubelwinkel gaan.
   
  De gezinsleden die diplomaten en internationale ambtenaren vergezellen moeten de quarantaine in alle gevallen respecteren.
   
  Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de geplande datum kan verlaten.
   
  Bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven moeten geen quarantaine volgen.
   
 • Indien een persoon België moet verlaten naar een derde land dat een negatieve test nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn grondgebied, kan deze persoon vragen om zich te laten testen in een laboratorium, maar niet in testcentra die samenwerken met het federale platform.
   
  Het is ook mogelijk om op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) een test te doen. Details en voorwaarden van dit privé-initiatief zijn hierbij te vinden. De termijnen om de resultaten te bekomen kunnen echter niet gegarandeerd worden.
   
  Aangezien er momenteel veel vraag is naar eerstelijnszorg, vragen we ook om geen contact op te nemen met de huisartsen voor deze preventieve testen.

 

Over het algemeen wordt aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen.

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, verplicht zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te respecteren, in het bijzonder de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De buitenlandse missies en internationale organisaties kunnen hun vragen stellen – uitsluitend betreffende hun personeelsleden – aan het specifieke e-mailadres van de Directie Protocol: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de van organisatie te beginnen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uurLet op : uitzonderlijke sluiting op vrijdag 14 mei 2021.

Het Protocol vereist echter dat diplomatieke missies en internationale organisaties alleen naar de balie gaan als dat absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen: houd afstand en beperk het aantal mensen in de wachtkamer. Het dragen van een masker is verplicht.


Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw wordt de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig.
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten.
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
Officiële mededelingen Directie Protocol

 
Nuttige informatie en links

 

[1] Ter herinnering: Europese Unie, vier niet-EU-Schengen-Staten (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en vier Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino, Heilige Stoel).

[2] Openbare of privé-vervoerder : alle lucht-, zee- of binnenvaartvervoerders; de trein- of busvervoerders vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt. Het betreft dus niet reizen van minder dan 48 uur met een privé- of dienstwagen of met een taxi, ook niet per trein of bus binnen de EU of Schengen.