Voorrechten en immuniteiten

Dienst P1 ziet erop toe dat de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer worden nageleefd, meer bepaald alles wat betrekking heeft op het statuut, de fiscale voorrechten en de strafrechtelijke immuniteiten van de diplomatieke zendingen en hun personeel.

Bovendien ziet deze dienst toe op de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake  consulair verkeer – beroeps- en ereconsulaten – met name wat de voorrechten en immuniteiten van de consulaire posten en hun personeel betreft.

Tot slot is de dienst betrokken bij de onderhandelingen over en de uitwerking van (bilaterale en multilaterale) zetelovereenkomsten waarin het statuut van internationale organisaties die zich in België willen vestigen, wordt vastgelegd en ziet hijtoe op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten. 

 

Diplomatieke zendingen

Consulaire zendingen

Internationale organisaties