Nationale Orden

Taak

De Dienst Ridderorden heeft volgende taken: 

  • de administratie van de Nationale Orden (in burgerlijke zaken), met name de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II;
  • het beheer en de controle van de regelgeving ter zake;
  • het indienen van voorstellen voor de toekenning van eervolle onderscheidingen.

Concreet beheert deze dienst het gegevensbestand en de archieven van de Nationale orden en maakt hij de oorkonden op. Daarnaast legt hij de regelgeving betreffende de Nationale orden vast en, zo nodig, wijzigt hij die. Hij ziet erop toe dat de bestaande regelgeving naar behoren wordt toegepast.

Hij bereidt de adviesaanvragen uitgaande van de andere FOD’s voor en legt ze ter ondertekening aan de Minister van Buitenlandse Zaken voor. Hij geeft buitenlandse regeringen de toelating om buitenlandse eretekens toe te kennen aan Belgische burgers en verleent zijn toestemming om in België buitenlandse eretekens te dragen.

De dienst Ridderorden onderzoekt en beheert de dossiers betreffende de toekenning van eretekens aan buitenlanders en aan in het buitenland wonende Belgen en hij werkt mee aan de voorbereiding en afwikkeling van de uitwisseling van eretekens bij staatsbezoeken en prinselijke zendingen. Hij beheert ook de voorraad kleinoden.