Newsflash

 

Leveringen van elektriciteit - vrijstelling van btw en bijzondere accijns

Vanaf 1 januari 2022 werden de federale toeslagen op elektriciteit en gas omgezet in een nieuwe “bijzondere accijns”. Hoogstwaarschijnlijk werd u daarover gecontacteerd door uw elektriciteitsleverancier. De in het verleden gevalideerde certificaten van vrijstelling van btw en/of accijnzen (Certificaat 151) blijven geldig ook voor deze nieuwe bijzondere accijns. Er moeten dus geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Er wordt aan herinnerd dat bij wijziging van adres of leverancier er wel een nieuwe aanvraag via het Certificaat 151 moet worden ingediend (zie punt 7.2.3.3. van de Protocolgids).

 
Nieuwe btw-regeling met betrekking tot e-commerce   

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt haar complimenten aan de in België gevestigde diplomatieke en consulaire missies en internationale organisaties en wenst hun aandacht te vestigen op de communicatie van de FOD Financiën, enkel beschikbaar in het Frans en Nederlands, over de nieuwe btw-regeling met betrekking tot e-commerce-  zie bijlage (PDF, 141.18 KB).

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke en consulaire missies en internationale organisaties te verzekeren van zijn bijzondere hoogachting.


Mededelingen aan diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties, naar aanleiding van de Brexit-wijzigingen die voor de procedures in aanmerking komen

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt haar complimenten aan de diplomatieke zendingen, consulaire posten en de in België gevestigde of vertegenwoordigde internationale organisaties aan en heeft de eer hen te informeren over het volgende.

Als gevolg van de Brexit worden de volgende wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de vrijstellingsprocedures voor aankopen in het Verenigd Koninkrijk vanaf 01/01/2021.

Vanaf die datum geldt het volgende :

  • a) De aankopen van goederen en diensten in Groot-Brittannië zijn aankopen buiten de EU : dit zullen dus invoeren zijn inzake douane en onderworpen aan invoerrechten in België.
  • b) De aankopen van diensten in Noord-Ierland zijn eveneens aankopen buiten de EU.
  • c) De aankopen van goederen in Noord-Ierland en onderworpen aan het EU-recht  en aan de Noord-Ierse btw blijven beschouwd worden als aankopen binnen de EU (minstens tot 31/12/2024, mogelijk verlengbaar).

Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde documenten, opgesteld door FOD Financiën.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de diplomatieke missies, consulaire posten en de in België gevestigde of vertegenwoordigde internationale organisaties te verzekeren van zijn bijzondere hoogachting.

  
Communicatie 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties haar complimenten aan en heeft de eer hun aandacht te vestigen op de volgende informatie aangaande de wijze waarop de Directie Protocol met de missies en internationale organisaties communiceert.

 Lees meer (PDF, 311.73 KB)

  
Nieuwe versie van certificaat 151

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt haar complimenten aan de in België gevestigde diplomatieke missies en heeft de eer hun aandacht te vestigen op de  mededeling in bijlage (PDF, 624.92 KB) van de FOD Financiën naar aanleiding van de publicatie van een nieuwe versie van certificaat 151, die vanaf 1 oktober 2020 moet worden gebruikt.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke missies te verzekeren van zijn bijzondere hoogachting.

 
Nieuwe versie van het Certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen (Certificaat 151)

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt haar complimenten aan de in België gevestigde diplomatieke missies en consulaire posten en internationale organisaties en heeft de eer hun aandacht te vestigen op het feit dat de FOD Financiën een nieuwe versie van het Certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen (Certificaat 151 genoemd) heeft gepubliceerd, dat vanaf 1 oktober 2020 moet worden gebruikt. In  bijlage (PDF, 753.84 KB) vindt u een brochure hoe dit certificaat kan worden gedownload.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke missies en consulaire posten en internationale organisaties te verzekeren van zijn bijzondere hoogachting.

 
Communicatie voor de diplomatieke missies en internationale organisaties over een phishing-aanval

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Directie Protocol biedt de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties haar complimenten aan en heeft de eer hen te waarschuwen voor het feit dat zij mogelijk het doelwit kunnen vormen van een phishing-aanval, zogezegd verstuurd van de Federale overheidsdienst Financiën.

Mochten de missies en internationale organisaties onderstaande mail ontvangen, gelieve dan:

  • De mail niet te openen. Het openen van een phishing-e-mail kan namelijk de beveiliging van de persoonlijk identificeerbare informatie van een PC in gevaar brengen.
  • De mail te verwijderen en zeker geen gegevens door te geven of op de koppeling die in het bericht verschijnt, te klikken.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de verzekering van zijn hoogachting jegens de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties te hernieuwen.

Voorbeeldmail:

« Service public fédéral Finances (Belgique).

En raison d'activités potentiellement suspectes de fraude vous concernent, le SPF émet en ce jour un avis de vérification, par le biais du service des fraudes. 

Veuillez confirmer votre identité ICI

En cas de refus votre compte sera suspendu, et vous serez interpeller par le service de fraude. »

 
Wijziging in het kader van de procedure voor elektronische verificatie voor btw-vrijstelling

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt haar complimenten aan de in België gevestigde diplomatieke missies en internationale organisaties aan en heeft de eer hen te informeren over de recente wijziging in het kader van de procedure voor elektronische verificatie voor btw-vrijstelling, gepubliceerd door de FOD Financiën in het Belgisch Staatsblad van 21/02/2020.

De wijziging van de minimumdrempel voor belastbare transacties die bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik wordt, om technische redenen, uitgesteld tot 1 juni 2020. Vanaf deze datum wordt de minimumdrempel verhoogd tot € 125, zonder btw. Ter herinnering, vanaf deze datum worden leveringen van roerende goederen en diensten die voldoen aan de criteria voor persoonlijk gebruik vrijgesteld van btw wanneer het factuurbedrag een minimumbedrag van 125 euro (exclusief btw) per levering of dienst bedraagt.

Op basis van het principe van de wederkerigheid is deze wijziging niet van toepassing als er al hogere drempels van toepassing zijn of als er geen vrijstelling wordt verleend.

Deze mededeling vervangt de mededeling van 24 januari 2020 met hetzelfde onderwerp.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke missies en internationale organisaties te verzekeren van zijn bijzondere hoogachting.

 
Teruggave CD-platen

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst haar complimenten aan te bieden aan alle diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België en heeft de eer hen te informeren over de nieuwe procedure met betrekking tot de teruggave van CD-platen, ter aanvulling van de instructie vermeld onder nr. 8.5.7 van de Protocolgids.                                                            

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de CD-nummerplaten bij een BPOST-punt worden ingeleverd die de platen zal schrappen en onmiddellijk een bewijs van teruggave zal uitreiken.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

 
Stopzetting onthaal van de bezoekers vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de dienst Internationale betrekkingen van de Algemene administratie van de fiscaliteit (AaFisc) geen bezoekers meer ontvangen voor de behandeling en validatie van de certificaten van vrijstelling van de Btw en/of accijnzen (Certificaat 151).

De door de AaFisc te behandelen certificaten dienen door de begunstigde organisatie, zending of persoon per post te worden opgestuurd naar :

FOD Financiën
AaFisc - OEO - Dienst Internationale betrekkingen
NGA24
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 BRUSSEL

De te behandelen certificaten kunnen eveneens afgegeven worden aan het onthaal aan de hoofdingang van het North Galaxy Complex.

De behandelde certificaten zullen worden teruggezonden naar de kanselarij van de diplomatieke zending of het officiële adres van de internationale organisatie.

De Administratie benadrukt dat de principes en formaliteiten voor het invullen van het certificaat opgenomen in de bijlage II bij hoofdstuk 7 van de Gids van het Protocol, nog steeds van toepassing zijn.