Newsflash

 
Teruggave CD-platen

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst haar complimenten aan te bieden aan alle diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België en heeft de eer hen te informeren over de nieuwe procedure met betrekking tot de teruggave van CD-platen, ter aanvulling van de instructie vermeld onder nr. 8.5.7 van de Protocolgids.                                                            

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de CD-nummerplaten bij een BPOST-punt worden ingeleverd die de platen zal schrappen en onmiddellijk een bewijs van teruggave zal uitreiken.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

 
Stopzetting onthaal van de bezoekers vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de dienst Internationale betrekkingen van de Algemene administratie van de fiscaliteit (AaFisc) geen bezoekers meer ontvangen voor de behandeling en validatie van de certificaten van vrijstelling van de Btw en/of accijnzen (Certificaat 151).

De door de AaFisc te behandelen certificaten dienen door de begunstigde organisatie, zending of persoon per post te worden opgestuurd naar :

FOD Financiën
AaFisc - OEO - Dienst Internationale betrekkingen
NGA24
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 BRUSSEL

De te behandelen certificaten kunnen eveneens afgegeven worden aan het onthaal aan de hoofdingang van het North Galaxy Complex.

De behandelde certificaten zullen worden teruggezonden naar de kanselarij van de diplomatieke zending of het officiële adres van de internationale organisatie.

De Administratie benadrukt dat de principes en formaliteiten voor het invullen van het certificaat opgenomen in de bijlage II bij hoofdstuk 7 van de Gids van het Protocol, nog steeds van toepassing zijn.

 
Sluiting douanes van de FOD Financiën

De Directie Protocol legt haar complimenten over aan de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten, en internationale organisaties en heeft de eer hen, in samenwerking met de FOD Financiën, te informeren over het volgende:

Douanes van de FOD Financiën worden gesloten op de volgende data:

  • op 11 en 15 november 2019.
  • van 24 (namiddag) tot 3 januari 2020.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen, consulaire posten en internationale organisaties te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

 
Rectificatie van de mededeling van 05/08/2019 betreffende het inlichtingenformulier

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst haar complimenten aan te bieden aan alle diplomatieke missies gevestigd in België en deelt hen hierbij een rectificatie mee van de mededeling van 05/08/2019 betreffende het inlichtingenformulier.

Het formulier 'Bijzondere verblijfsvergunning - inlichtingenformulier' wordt  vervangen door de 
 bijgevoegde versie (PDF, 1.34 MB) met referentie '© diplobel 2019 nr. P1.1/2.1 /NL'.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.