Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

 

 1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
 3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
 5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
 6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

 

1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?

Legalisatie, apostille of vrijstelling?

Afhankelijk van het land waar u het document wilt gebruiken en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren.

Is een land aangesloten bij het “Apostilleverdag” dan is er maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Voor welke landen geldt de legalisatie, de apostille of de vrijstelling van legalisatie en apostille? U kunt dat zelf uitzoeken via de 'Zoekcriteria'.


Waar kunt u terecht voor het aanbrengen van de legalisatie of de apostille?

Bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Voor sommige documenten moeten andere instanties op lokaal, regionaal of federaal niveau eerst een legalisatie doen.

Is uw document door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd? De ambassade of het consulaat van het land waar u het document wilt gebruiken, doet dan de laatste legalisatie. Adressen van de buitenlandse Ambassades en (ere)consulaten in België.

Is het land waar u het document wilt gebruiken aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan brengt de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de apostillestempel aan. Na het plaatsen van een apostillestempel kunt u het document direct gebruiken in het land van bestemming.


Bied het origineel document aan bij het loket van de dienst Legalisatie.

Adres: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur.

Alvorens uw document naar de Dienst Legalisatie te sturen of het ter plekke aan te bieden, gelieve na te gaan of uw document getekend is door een openbaar ambtenaar:

 • hetzij op gemeentelijk niveau: door de burgemeester of door een schepen en in geen geval door een afgevaardigde gemeentelijk ambtenaar
 • hetzij door een notaris, enz.
 • hetzij door een ambtenaar van een openbare instelling waarvan de handtekening werd neergelegd bij de Dienst Legalisatie.
   

Moet u zelf uw document aanbieden? Moet u een identiteitsbewijs voorleggen?

Eender wie kan uw document aanbieden.
Er wordt geen identiteitsbewijs gevraagd.


Wordt de legalisatie onmiddellijk uitgevoerd?

Ja, voor zover er per aanvrager niet meer dan 10 documenten worden voorgelegd. Wanneer u méér dan 10 documenten wil laten legaliseren aan het loket:

 • dient u de documenten af te geven;
 • kunt u de documenten ‘s anderdaags ophalen;
 • betaalt u bij het ophalen van de documenten.


U kunt het origineel document ook met de post versturen naar de dienst Legalisatie.

Adres voor de briefwisseling:
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Dienst C3.5 - Legalisaties
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel


Voor een snelle behandeling, gelieve  dit formulier (DOC, 216.5 KB) in te vullen en mee te sturen met het origineel document/de originele documenten. Zonder het formulier zal de behandeling vaak niet mogelijk zijn, vermits het land van bestemming en het terugstuuradres essentiële gegevens zijn".
 

BELANGRIJK BERICHT IVM DE NODIGE TIJD OM DE AANVRAGEN PER POST TE BEHANDELEN

BEHANDELTIJD: strikt minimum van 10 werkdagen (dus 2 weken), maar dit kan sterk fluctueren en oplopen tot meerdere weken (zelfs 5 of 6 weken en meer). DAAROM: GELIEVE UW DRINGENDE STUKKEN NIET PER POST TE STUREN, MAAR AAN TE BIEDEN AAN ONZE LOKETTEN WAAR WIJ ONMIDDELLIJK LEGALISEREN (of apostille aanbrengen).

U KUNT OOK ZELF OF VIA EEN DERDE OF EEN FIRMA GEBRUIK MAKEN VAN ONZE "DEPOT-PROCEDURE": document aanbieden vandaag en de volgende werkdag gelegaliseerd ophalen.

OPGELET,  SPECIAAL VOOR DE NOTARISSEN: deze kunnen gebruik maken van de diensten van FEDNOT, die de "dépôt-procedure" voor hen uitvoeren.


 
Wat is de kostprijs van een legalisatie of een apostille?
20 euro per document.


Hoe betalen voor de legalisatie of apostille?

Als u de documenten aan het loket van de dienst Legalisatie voorlegt of afgeeft:
NO CASH

 • met Bancontact/Maestro
 • met Visa/Mastercard
 • met bewijs van betaling via B-Post

Als u de documenten met de post verstuurt naar de dienst Legalisatie:
MET EEN OVERSCHRIJVING naar:

Naam van de rekening: SPF AE - Légalisations

Bank: Bpost
IBAN: BE67 6792 0038 1687
BIC: PCHQ BE BB

Adres van de bank:

Bpost
Muntcentrum
1000 Brussel

Mededeling: C3.5 - Legalisatie + betrokken persoon + land van bestemming


Vertaalt de dienst Legalisatie de documenten?

Neen. Te vertalen documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. De handtekening van een beëdigd vertaler wordt gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is. Daarna wordt de handtekening van de Voorzitter van de rechtbank gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie: Waterloolaan 115, 1000 Brussel; e-mail: legal@just.fgov.be (legalisatie van documenten door de FOD Justitie). Pas daarna kunt u de vertaling en het origineel document aanbieden op onze dienst Legalisatie om er ofwel de apostille of een legalisatie te bekomen.


Legaliseert de dienst Legalisatie diploma's uitgereikt in België?

Ja, als ze voorafgaandelijk gelegaliseerd werden door een van de gemeenschappen waarvan de onderwijsinstelling afhangt:

Vlaamse Gemeenschap:

Hendrik Consciencegebouw 1 B 01
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel.: 0491/99.68.42

De Vlaamse Gemeenschap legaliseert de diploma’s van alle Vlaamse onderwijsinstellingen.

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap):

de gemeenten legaliseren diploma’s van het basis- en secundair onderwijs van het vrij, gemeentelijk en provinciaal onderwijsnet.

de Fédération Wallonie-Bruxelles legaliseert de diploma’s van universiteiten, hogescholen en atheneums.

Voor de certificaten uitgereikt door de instellingen voor basis- en secundair onderwijs ingericht door de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Service général de l'Enseignement Organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
City Center 1 Boulevard du Jardin Botanique, 20-20 (1er étage)
1000 Bruxelles
Tél.: 02 690 81 51
Fax: 02 690 80 35
E-mail: legalisation.oblig@cfwb.be

Voor de certificaten uitgereikt door de  instellingen voor aanvullend onderwijs ingericht door de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la Recherche scientifique
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Tél.: 02 690 87 19
Fax: 02 690 87 32
E-mail: legalisation@eps.cfwb.be

Voor de certificaten uitgereikt door de  instellingen voor hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la Recherche scientifique
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Tél.: 02 690 88 29
Fax: 02 690 88 40
E-mail: legalisation.sup@cfwb


Deutschsprachigen Gemeinschaft (Duitstalige Gemeenschap)

Gospertstrasse 1-5
4700 Eupen
Tel.: 087/596364


Legaliseert de dienst Legalisatie kopieën van paspoorten of identiteitskaarten?

Neen.

Voor een Belgisch reis- of identiteitsdocument kan de overheid die het afgaf een attest opstellen dat de voornaamste gegevens van het betreffende document herneemt. Dit attest kan zo nodig worden gelegaliseerd.

Indien het een buitenlands reis- of identiteitsdocument betreft, gelieve u te wenden tot de ambassade van het betreffende land. De eensluidend verklaring van dit document kan daarna gelegaliseerd worden door de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?

Legalisatie, apostille of vrijstelling?

Afhankelijk van het land waar het document vandaan komt en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren.

Is een land aangesloten bij het “Apostilleverdag” dan is er maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Voor welke landen geldt de legalisatie, de apostille of de vrijstelling van legalisatie en apostille? U kan dat zelf uitzoeken via de 'Zoekcriteria'.


Waar kunt u terecht voor het aanbrengen van de legalisatie of de apostille?

Buitenlandse documenten moeten in hun land van oorsprong worden gelegaliseerd. Hebt u een legalisatie van de autoriteiten van het land waar het document vandaan komt, dan moet u het document ook nog laten legaliseren door de bevoegde consulaire post van België voor dat land.

Een buitenlands document gelegaliseerd door een consulaire post van België door middel van een zelfklever voorzien van een controlecijfer van minstens 16 cijfers, is rechtstreeks geldig en bruikbaar in België.

Is het land vanwaar het document afkomstig is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan brengt de bevoegde buitenlandse overheid de apostillestempel aan. Na het plaatsen van een apostillestempel kan u het document direct gebruiken in België.

Een overzicht van alle bevoegde autoriteiten per land (in het Engels) die een apostillestempel mogen afgeven vindt u hier.

 
Géén controle van de inhoud!

De legalisatie garandeert niet dat uw buitenlands document wordt aanvaard in België. De instantie die om uw document gevraagd heeft kan steeds onderzoeken of de inhoud ervan wel klopt. Deze instantie kan dan bijvoorbeeld aan u vragen om ook nog andere documenten te laten zien of kan uw gelegaliseerd document laten verifiëren in het land waar het document vandaan komt.


Moeten notariële akten opgesteld door een Belgische consulaire beroepspost in het buitenland gelegaliseerd worden door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor gebruik in België?

Neen.

 

3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?

U moet u wenden tot de bevoegde overheden van het land waar het document moet gebruikt worden.

 

4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?

Neen.

Het document moet in ieder geval getekend zijn door een openbaar ambtenaar en opgesteld in een van volgende talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees.

Is het document opgesteld in een andere taal dan de voormelde, dan moet het vergezeld zijn van een beëdigde vertaling.

Let op: de documenten opgesteld in een vreemde taal die bestemd zijn voor gebruik in België moeten vertaald worden naar een van onze landstalen.

Het origineel document en de vertaling ervan worden afzonderlijk gelegaliseerd.

 

5. Wat als legalisatie onmogelijk is?

Documenten uit sommige landen kunnen niet worden gelegaliseerd in het land waarvan ze afkomstig zijn (landen in oorlog of chaos, of waar er geen centrale overheid is).

Voor deze landen kan een bijzondere regeling gelden op vlak van legalisatie.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Dienst Legalisaties van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

Bent u Belg dan kan u een buitenlandse akte van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte), na legalisatie ervan, laten overschrijven in België.

Deze akten kunnen in België worden overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw huidige woonplaats dan wel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland vestigt.

Hebt u in België geen woon- of verblijfplaats dan kan de akte overgeschreven worden in het register van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder), ook nog in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar u geboren bent in België of, in laatste instantie, van de stad Brussel.

U kunt altijd afschriften en uittreksels opvragen van de akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar deze akte is overgeschreven. U hoeft de akte dan niet opnieuw in het buitenland aan te vragen en te laten legaliseren.