Accreditatie

 
U bent buitenlands correspondent en u wenst zich te accrediteren in België als professioneel journalist? Lees dan aandachtig deze informatie alvorens uw dossier in te dienen.

 
Voorlopige perskaart

Voldoet u aan de voorwaarden om een voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken aan te vragen?

JA

 • U beschikt niet over de Belgische nationaliteit en u werkt voor een buitenlands medium
 • Journalistiek is uw hoofdberoep en laat u toe om in België te wonen

NEEN

 • U werkt voor een Belgisch medium. In dit geval neemt u contact op met l’Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique met het oog op accreditatie: www.agjpb.be. AGJPB overkoepelt een Franstalige vereniging (AJP, l’Association des journalistes professionnels, www.ajp.be) en een Nederlandse (VVJ, Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten, www.journalist.be).
 • U bent houder van een diplomatiek paspoort of van een dienstpaspoort. De diplomatieke onschendbaarheid is niet verenigbaar met het statuut van journalist.
 • U verblijft in België met een studentenvisum. Journalistiek is niet uw hoofdberoep.
 • U geniet bijstand van het OCMW. U leeft niet van uw inkomsten als journalist.

 
Wat is een voorlopige perskaart? Waartoe dient ze?

De accreditatie die door de Persdienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt uitgereikt, bestaat uit een voorlopige Belgische perskaart met een geldigheidsduur van 6 maanden. Dit document verleent een buitenlandse correspondent toegang tot persconferenties en geeft hem/haar de mogelijkheid om zich in te schrijven in de gemeente als journalist. Dit document zal ook nodig zijn om een definitieve perskaart te verkrijgen bij de NAVO.

Dankzij deze voorlopige perskaart kan de journalist ook een aanvraag indienen bij de Vereniging van de Internationale Pers (API) om een definitieve Belgische perskaart te verkrijgen binnen een termijn van zes maanden. Dit document verleent hem/haar dezelfde voordelen als de professionele Belgische journalisten.

Deze voorlopige perskaart heeft dezelfde waarde als een werkvergunning.


Hoe een aanvraag tot accreditatie indienen?

Accreditatie voor Europese journalisten

Loontrekkend

Alvorens naar België te komen, contacteert u de Belgische Ambassade of het Consulaat waar u de volgende documenten indient 

OF

Indien u reeds in Brussel bent, stuurt u volgende documenten per gescande versie naar de Persdienst (Veerle.VanBever@diplobel.fed.be / Michael.Vlamijnck@diplobel.fed.be):

 • kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • kopie van uw nationale perskaart (of perskaart van uw medium indien u geen nationale perskaart bezit)
 • een recente accreditatiebrief op papier van de Directeur/Hoofdredacteur van het medium, waarin de duur van de zending, het aantal jaren ervaring als professioneel journalist en het salaris (en eventuele andere voordelen) worden gespecificeerd
 • een brief met de verklaring op woord van eer dat u geen enkele vorm van handel zal drijven en vooral geen op reclame gerichte werkzaamheden zal uitoefenen.

Free lance

Alvorens naar België te komen, contacteert u de Belgische Ambassade of het Consulaat waar u de volgende documenten indient 

OF

Indien u reeds in Brussel bent, stuurt u volgende documenten per gescande versie naar de Persdienst (Veerle.VanBever@diplobel.fed.be / Michael.Vlamijnck@diplobel.fed.be):

 • kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • kopie van uw nationale perskaart (of perskaart van uw medium indien u geen nationale perskaart bezit)
 • een recente samenwerkingsbrief op papier van de Directeur/Hoofdredacteur van het medium of media, waarvoor u werkt. In deze brief moeten de duur van de zending, het aantal jaren ervaring als professioneel journalist en eventuele specificatie van andere voordelen gepreciseerd zijn.
 • bewijzen van journalistieke inkomsten van de laatste 6 maanden (kopie van facturen + rekeninguittreksels)
 • een brief met de verklaring op woord van eer dat u geen enkele vorm van handel zal drijven en vooral geen op reclame gerichte werkzaamheden zal uitoefenen.


Accreditatie voor niet-Europese journalisten, onderworpen aan de visumplicht

De journalist die onderworpen is aan de visumplicht moet zich, zodra hij kennis genomen heeft van zijn zending, aanmelden bij de Belgische Ambassade of Consulaat-generaal in zijn land en er de volgende documenten indienen:

Loontrekkend

 • kopie van uw paspoort
 • kopie van uw nationale perskaart (of perskaart van uw medium indien u geen nationale perskaart bezit)
 • een recente accreditatiebrief op papier van de Directeur/Hoofdredacteur van het medium, waarin de duur van de zending, het aantal jaren ervaring als professioneel journalist en het salaris (en eventuele andere voordelen) worden gespecificeerd
 • een brief met de verklaring op woord van eer dat u geen enkele vorm van handel zal drijven en vooral geen op reclame gerichte werkzaamheden zal uitoefenen.

Vervolgens zal u uitgenodigd worden bij de Belgische Ambassade of Consulaat-generaal om uw dossier te bespreken en toe te lichten.

De visumprocedure kan enkele maanden in beslag nemen en geen enkele perskaart zal u worden uitgereikt zonder D-visum.

Na aankomst in België dient u de Persdienst te contacteren om een afspraak te maken zodat u uw voorlopige perskaart, die 6 maanden geldig is en die de waarde heeft van een werkvergunning, kan afhalen. U dient zich ook binnen de 8 dagen volgend op uw aankomst in België aan te melden op het gemeentehuis van uw verblijfplaats om uw inschrijving te vragen in het vreemdelingenregister.

Free lance

 • kopie van uw paspoort
 • kopie van uw nationale perskaart (of perskaart van uw medium indien u geen nationale perskaart bezit)
 • een recente samenwerkingsbrief op papier van de Directeur/Hoofdredacteur van het medium of media, waarvoor u werkt. In deze brief moeten de duur van de zending, het aantal jaren ervaring als professioneel journalist en eventuele specificatie van andere voordelen gepreciseerd zijn.
 • bewijzen van journalistieke inkomsten van de laatste 6 maanden (kopie van facturen + rekeninguittreksels)
 • een brief met de verklaring op woord van eer dat u geen enkele vorm van handel zal drijven en vooral geen op reclame gerichte werkzaamheden zal uitoefenen.

Vervolgens zal u uitgenodigd worden in de Belgische Ambassade of Consulaat-generaal om uw dossier te bespreken en toe te lichten.

De visumprocedure kan enkele maanden in beslag nemen en geen enkele perskaart zal u worden uitgereikt zonder D-visum.

Na aankomst in België dient u de Persdienst te contacteren om een afspraak te maken zodat u uw voorlopige perskaart die 6 maanden geldig is en die de waarde heeft van een werkvergunning kan afhalen.

U dient zich ook binnen de 8 dagen volgend op uw aankomst in België aan te melden op het gemeentehuis van uw verblijfplaats om uw inschrijving te vragen in het vreemdelingenregister.


Ons contacteren

Adres: FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Media & Communicatie, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel


Verkrijgen van een verblijfsvergunning

Nadat u een woonplaats hebt gevonden en u heb gevestigd, dient u naar de gemeentelijke administratie te gaan met de volgende documenten:

 • Verklaring van de directeur van het persorgaan waar u voor werkt
 • Uw paspoort
 • Uw huurcontract
 • De voorlopige perskaart uitgereikt door de FOD Buitenlandse Zaken
 • 3 pasfoto’s

Deze lijst kan variëren naargelang de gemeenten, gelieve de website van de administratie van uw gemeente, rubriek bevolking, inschrijving vreemdelingen te consulteren.

Lijst van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Definitieve Belgische perskaart

Een definitieve Belgische perskaart dient u aan te vragen bij:

Internationale Persvereniging (API)
Wetstraat 155 - 1040 Brussel
Tel.: +32 2 235 2224
Secretariaat: Mevr. Martine Joos
Maandag-woensdag-vrijdag van 10u tot 13u
E-mail: info@api-ipa.eu

U vindt op hun website een lijst van documenten die nodig zijn om een definitieve perskaart met een geldigheidsduur van 5 jaar te verkrijgen.


Accreditatie bij de Europese instellingen

Accreditatie geldig voor de Commissie, de Raad en het Europees Parlement

Contactpersoon:

Mevr. Danielle Coulonval
DG COMM - Dienst van de Woordvoerder - Accreditatie
Berl -1 Press 06
Tel.: 32.02.(29) 90170
COMM-PRESS-ACCREDITATIONS@ec.europa.eu 

Meer informatie over de accreditatie

Accreditatie enkel voor het Europees Parlement

Contactpersoon voor de accreditatie voor geschreven pers :
Edel Connor
Tel.: +32 2 284 15 28
media.accreditation@ep.europa.eu

Contactpersoon voor de audiovisuele pers:
Georg Tenhagen
Tel.: +32 2 284 48 17
AVaccreditations@europarl.europa.eu

Zie ook: www.europarl.europa.eu/news/en/contacts-and-services

Accrediatie enkel voor de Raad van Ministers

Voor een accreditatie voor de Raad van Ministers:
Tel.: +32 2 281 90 00
www.consilium.europa.eu/en/press/accreditation/ 

Zelfs indien u enkel een accreditatie vraagt voor EC/EP/Raad, is het aan te raden om contact op te nemen met de diensten van het Parlement en van de Raad alvorens u in te schrijven op de mailing list om persberichten te ontvangen.


Accreditatie bij de NAVO

Contacteer het Departement Media in het hoofdkwartier van de NAVO
Leopold III-laan
1110 Brussel
Tel.: +32 2 707 5041
Fax: +32 2 707 5057
press@hq.nato.int

Dhr. Damien Arnaud
Public Diplomacy Division/NATO Press Service
Tel.: +32 2 707 5038

Zie ook: www.nato.int/cps/en/natolive/news_83620.htm?mode=pressrelease