Rol van de directie Verdragen

 

De directie Verdragen is bevoegd voor alle formele aspecten inzake het sluiten van verdragen en internationale overeenkomsten op federaal niveau. De directie Verdragen ziet toe op het verloop van de procedure voor de opneming van deze verdragen in de interne juridische orde vanaf het ogenblik van de ondertekening tot de bekrachtiging.

Sinds de grondwetsherziening van 1993 zijn de gemeenschappen en de gewesten (de gefedereerde entiteiten) gemachtigd verdragen te sluiten voor de materies waarvoor zij bevoegd zijn. Wat de gemengde verdragen betreft, draagt de directie Verdragen bij tot de coördinatie tussen de verschillende betrokken instanties en zorgt ervoor dat de procedure tot een goed einde gebracht wordt.

Tot slot bewaart deze directie ook de originelen en treedt zij op als depositaris van een aantal multilaterale conventies.