Afdelingen en collecties

Deze rubriek geeft een overzicht van de schatten in de archiefcollecties van Buitenlandse Zaken.

Diplomatiek archief

Op deze pagina vindt u meer informatie over het diplomatiek archief van Buitenlandse Zaken.
 1. Laatst bijgewerkt op

Kort overzicht van de voornaamste collecties

 • Collectie 'politieke briefwisseling'/'algemene reeksen', vanaf 1830
   
 • Belgische diplomatieke en consulaire briefwisseling, naar land en chronologisch geordend; voor de periode tot 1934 wordt de politieke briefwisseling doorgaans in ingebonden delen bewaard; voor de periodes 1832-1890 en 1900-1910 wordt de briefwisseling met de consulaten in specifieke ingebonden delen bewaard.
   
 • Geheel van de documenten met een politieke of economische inslag
   
 • Documenten geïnventariseerd volgens een systeem van doorlopende nummering en die worden bijgehouden volgens  onderwerp, geografisch gebied en naam.

  Voornaamste onderdelen van deze documentatie, aansluitend bij de ontwikkeling van de opdrachten van het departement waarvan ook zijn structuur een afspiegeling is:
   
  • algemene dossiers betreffende het interne politieke leven in en de economische situatie van Staten (dossiers aangelegd door de diensten van het departement waarvan de taken geografisch zijn vastgelegd);
  • specifieke dossiers over bilaterale en multilaterale betrekkingen op het stuk waarvan België een rol heeft vervuld of nog steeds vervult (officiële bezoeken, protocollaire dossiers, het vraagstuk van de politieke vluchtelingen, oorlogen, belangrijke conferenties, grensgeschillen, …);
  • dossiers aangelegd naar aanleiding van de diversifiëring en het toenemend aantal Europese, westerse en internationale organisaties en met betrekking hierop, de rol die België ter zake heeft vervuld of nog steeds vervult, met inbegrip van de economische integratie;
  • dossiers met betrekking tot de ontwikkeling van de binnenlandse en buitenlandse handel van België (statistieken, handelsakkoorden, verdragen, behartiging van de Belgische economische belangen in het buitenland, Belgische emigratie, kolonisatie, leningen, Belgische vestigingen in het buitenland, ...). Daarnaast zijn er de documenten op het gebied van verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, luchtvaart, ...) (de directie-generaal Zeewezen maakte tot in 1873 deel uit van het departement).
    
 • Het archief van het departement bevat ook tal van dossiers met betrekking tot verschillende Belgische naamloze vennootschappen (hoofdzakelijk 19e eeuw-begin 20e eeuw).
   
 • Persdossiers: Verzamelingen krantenknipsels gerangschikt naar specifieke onderwerpen, 1890 tot 1950.
   
 • Microfilms
   
  • Microfilms 'P' en microfilms 'B': documenten met een politieke ('P') of handelspolitieke ('B') inslag, die op film zijn gezet met het oog op de bewaring ervan (dubbels van bestaande dossiers op papier) of ter vervanging van de bewaring op papier. De inhoud van deze op microfilm vastgelegde reeksen wordt afzonderlijk geïnventariseerd en opgenomen in het algemene bestand op naam en onderwerp.
  • Microfilms 'Quai d'Orsay': op microfilm overgezette kopieën van een selectie van bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken bewaarde documenten. Het gaat hier vooral om de politieke briefwisseling van de Quai d'Orsay over kolonisatie in het algemeen en de Belgische kolonisatie in het bijzonder.
  • Microfilms 'adel': de archiefdienst bewaart alleen maar de films die eigendom zijn van de dienst Adel van het departement. Het op microfilm overzetten van vaak oude manuscripten maakt deze toegankelijk voor onderzoekers zodat de originelen door het veelvuldig gebruik niet kunnen worden beschadigd.