Specifieke onderwerpen

Vind meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals de afschaffing van de doodstraf, de strijd tegen straffeloosheid met inbegrip van transitionele justitie, vrijheid van meningsuiting met inbegrip van persvrijheid, de strijd tegen racisme en discriminatie, LGBTI, kinderrechten, gendergelijkheid en vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, respect voor mensenrechten in de strijd tegen terrorisme, en ondernemingen en mensenrechten.

LGBTI

België beschikt over een vooruitstrevend wettelijk kader over de rechten voor LGBTI-personen.
  1. Laatst bijgewerkt op

België beschikt over een vooruitstrevend wettelijk kader over de rechten voor LGBTI-personen en over een Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen. Op veel plaatsen in de wereld worden LGBTI-personen nog altijd geconfronteerd met ernstige vormen van discriminatie en vaak extreem geweld. België vindt het onaanvaardbaar dat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht nog als een strafbaar feit worden beschouwd in veel landen en dat het in een aantal landen zelfs kan leiden tot de doodstraf. Doorgedreven aandacht om gelijke behandeling en bescherming voor alle LGBTI-personen te waarborgen blijft dan ook nodig.

Daarom zet België mee haar schouders onder de uitvoering van de EU richtsnoeren voor de bevordering en de bescherming van het genot van alle mensenrechten door LGBTI. België en de EU streven er met die richtsnoeren naar om alle mensenrechten van LGBTI te bevorderen en beschermen op basis van internationale rechtsnormen. Zij zetten zich, onder andere, in om:

  • te decriminaliseren en discriminerende wetgeving en beleid te bestrijden;
  • gelijkheid en non-discriminatie te bevorderen;
  • homofoob geweld te bestrijden;
  • steun en bescherming te bieden aan mensenrechtenverdedigers en activisten die ijveren voor dezelfde rechten voor LGBTI personen.

Beiden zijn zich er daarbij sterk van bewust dat dat in heel wat delen van de wereld tot precaire discussies kan leiden, en zullen rekening houden met de plaatselijke realiteit waarin mensenrechtenverdedigers hun strijd moeten voeren.

Als lid van de Mensenrechtenraad heeft België in 2011 de adoptie gesteund van een baanbrekende resolutie over mensenrechten, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. In 2016 steunde België, opnieuw als lid van de Mensenrechtenraad, de creatie van het mandaat van de onafhankelijke expert voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Beide initiatieven werden fel gecontesteerd en blijven omstreden. België blijft het mandaat en het werk van deze onafhankelijke expert actief steunen, onder meer door deelname aan de interactieve dialogen met hem.

België is stichtend lid van het informele netwerk rond de organisatie van het IDAHOT+ Forum (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Dat in essentie Europese netwerk is bedoeld om de bescherming van de rechten van LGBTI-personen te mainstreamen. Het brengt daarvoor jaarlijks experten over rechten van LGBTI-personen samen voor consultaties. In 2017 trad België als gastheer op voor het vijfde IDAHOT Forum.

België is eveneens stichtend lid van de Equal Rights Coalition, een coalitie van 42 landen die zich inzet voor de bevordering van de rechten van LGBTI-personen.

Ook in het kader van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, zet België zich actief in voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten van LGBTI.