Specifieke onderwerpen

Vind meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals de afschaffing van de doodstraf, de strijd tegen straffeloosheid met inbegrip van transitionele justitie, vrijheid van meningsuiting met inbegrip van persvrijheid, de strijd tegen racisme en discriminatie, LGBTI, kinderrechten, gendergelijkheid en vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, respect voor mensenrechten in de strijd tegen terrorisme, en ondernemingen en mensenrechten.

Strijd tegen racisme en discriminatie

België hecht groot belang aan de strijd tegen racisme en beschikt over een uitgebouwd juridisch kader voor de bestrijding van racisme met, onder meer, de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde daden van racisme en xenofobie en de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
  1. Laatst bijgewerkt op

Ons land heeft het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie (7 augustus 1975) geratificeerd en zet zich actief in om de ratificatie en implementatie van dit verdrag te bevorderen.

Als voorzitter van de EU, speelde België in 2001 een cruciale rol tijdens de derde Wereldconferentie tegen Racisme in Durban en lag zo mee aan de basis van de adoptie van de Durban Verklaring en Actieprogramma ter bestrijding van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.

België steunt het mandaat van de speciale rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, raciale discriminatie, xenofobie en gerelateerde intolerantie, onder meer door deelname aan de interactieve dialogen met deze onafhankelijke expert.

In de Mensenrechtenraad en de Derde Commissie van de Algemene Vergadering neemt België, in EU-verband, een bijzondere rol op wanneer het thema racisme aan bod komt. België voert mee de EU richtsnoeren inzake non-discriminatie in extern optreden uit.

Ook in het kader van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, neemt België actief deel aan de werkzaamheden in de strijd tegen racisme.