Asiel en migratie

De FOD Buitenlandse Zaken beoogt de ontwikkeling, overzien en bepalen van richtsnoeren wat het beheer, de bevordering, de ontwikkeling en de coördinatie betreft van het Belgisch buitenlands beleid op het gebied van immigratie, strijd tegen mensenhandel en de link tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking.

Migratie

In zijn openingsrede voor het Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling, dat in juli 2007 in Brussel plaatsvond, stelde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat het een cliché is de wereld als ons dorp te beschouwen. Zo valt het minder op dat de mondialisering in etappes verloopt. Wij bevinden ons nu in de tweede etappe: het tijdperk van de mobiliteit.
  1. Laatst bijgewerkt op

Legale migratie

De migratieproblematiek is een bevoegdheid van de FOD Migratie- en asielbeleid en van de FOD Binnenlandse Zaken. Legale migratie omvat verschillende aspecten zoals werk, studies, gezinshereniging enzovoort. De minister van Migratie- en asielbeleid pleit voor een systeem van legale migratie of van economische migratie, met name om de afname van de actieve bevolking in België, die tegen 2050 op 23% wordt geschat, op te vangen.

Illegale migratie

Ons land sluit overnameovereenkomsten af met de landen van herkomst om personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven, en die vaak niet over identiteits- of reisdocumenten beschikken, naar hun land terug te kunnen brengen. Die overeenkomsten worden zowel binnen de Benelux als binnen de Europese Unie afgesloten.

De FOD Buitenlandse Zaken werkt mee aan de onderhandelingen over die overeenkomsten en is verantwoordelijk voor de ratificatieprocedure door het Parlement.

De overnameovereenkomsten

Personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven, hebben de keuze tussen een vrijwillige terugkeer en een gedwongen terugkeer, al dan niet onder politiebegeleiding. Bovendien moet het land van terugkeer bereid zijn om die personen opnieuw toe te laten zodra ze geïdentificeerd zijn als een onderdaan. In de meeste gevallen beschikken zij niet over identiteits- of reisdocumenten.

Om de terugkeer en de formaliteiten die eraan voorafgaan, zoals identificatie en afgifte van reisdocumenten, te vereenvoudigen is een optimale samenwerking nodig tussen de Belgische autoriteiten en de diplomatieke vertegenwoordiging van het betreffende land. Daarom werden overeenkomsten gesloten tussen de drie Benelux-landen, namelijk België, Nederland en Luxemburg, en een aantal landen. Dankzij de toepassingsprotocollen van die overeenkomsten kunnen de repatriëringsprocedures in overeenstemming worden gebracht. Meer recent werd de Europese Unie gemachtigd om zulke overeenkomsten af te sluiten, waarbij de Europese overeenkomsten zo nodig in de plaats komen van de bestaande Benelux-overeenkomsten.

Europees beleid inzake migratie

Het Europees beleid inzake migratie wordt uitgestippeld in het "Europees pact inzake immigratie en asiel".

Europees pact inzake immigratie en asiel

De Raad van 15 en 16 oktober 2008 hechtte, op voorstel van Frankrijk, zijn goedkeuring aan het "Europees pact inzake immigratie en asiel".

Dat pact, waarover de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord bereikten, beschrijft op het hoogste niveau het politieke engagement van de Europese Unie en van haar lidstaten tegenover de burgers en tegenover derde landen met het oog op een reëel gemeenschappelijk migratiebeleid.

Het Europees pact inzake immigratie en asiel bevat 5 belangrijke verbintenissen voor de lidstaten:

  • legale immigratie organiseren, rekening houdend met de prioriteiten, behoeften en opvangcapaciteiten die door elke lidstaat zelf worden vastgesteld, en de integratie bevorderen;
  • illegale immigratie bestrijden, met name door illegale immigranten terug te sturen naar hun land van oorsprong of naar een doorreisland;
  • de doeltreffendheid van de controles aan de grenzen vergroten;
  • Europa tot een ruimte van asiel maken;
  • een algemeen partnerschap opzetten met de landen van oorsprong en de doorreislanden door de synergieën tussen migratie en ontwikkeling te bevorderen.

Mensenhandel en mensensmokkel

België hecht bijzonder veel belang aan het bestrijden van mensensmokkel en mensenhandel en neemt actief deel aan de inspanningen die op regionaal, internationaal en universeel vlak worden ondernomen om geleidelijk een einde te maken aan afschuwelijke praktijken die een ernstige inbreuk vormen op de fundamentele rechten van de mens en op de menselijke waardigheid.

Nationaal actieprogramma

De Belgische regering heeft op 11 juli 2008 een actieplan voor 2008-2011 goedgekeurd met de doelstellingen en prioriteiten van de bestrijding van mensensmokkel.

Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel

Het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel komt maandelijks bijeen en verzorgt de coördinatie tussen de bevoegde departementen en diensten, namelijk de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken, de Federale Politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Opvang van slachtoffers

Drie centra die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van mensenhandel, zorgen voor huisvesting, begeleiding, psychosociale hulpverlening, medische en juridische bijstand :

Migratie en ontwikkeling

Global Forum on Migration and Development (GFMD)

Het Global Forum on Migration and Development (GFMD) is een forum waarin systematisch en uitvoerig van gedachten kan gewisseld worden over internationale migratie en ontwikkeling.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Speciale Vertegenwoordiger voor internationale migratie en ontwikkeling van de Verenigde Naties formuleerden het idee voor het GFMD naar aanleiding van de Dialoog op hoog niveau van de Verenigde Naties over internationale migratie en ontwikkeling in september 2006. Een groot aantal lidstaten wilde een informeel forum op vrijwillige basis dat wordt geleid door de regeringen. Daarnaast moet het op een open en transparante manier functioneren en niet gebonden zijn aan onderhandelde resultaten of normatieve besluiten.

De eerste bijeenkomst van het GFMD werd in juli 2007 georganiseerd door de Belgische regering. Het opzet was via een versterking van de dialogen en partnerschappen een dieper inzicht te verschaffen in de kansen en mogelijkheden die migratie voor ontwikkeling betekent, en omgekeerd. Daarnaast moest uitgemaakt worden welke praktische en actiegerichte middelen kunnen worden aangewend om deze kansen en mogelijkheden op nationaal, regionaal en wereldniveau in kaart te brengen en aan te wenden. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 800 afgevaardigden uit meer dan 140 lidstaten van de Verenigde Naties.

Sindsdien is België een actieve deelnemer aan het Forum, dat jaarlijks plaatsvindt.

Financiering van projecten die migratie en ontwikkeling aan elkaar linken

De projecten, die voornamelijk door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) worden voorgesteld en uitgevoerd, worden gefinancieerd de internationale ontwikkelingssamenwerking.