België blijft aandacht aan de Syrische crisis besteden

Al jarenlang zet België zich in voor de veiligheid van de Syrische burgers en de beëindiging van het Syrische conflict. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad kan ons land extra gewicht in de schaal leggen.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Syrische burgers vluchten

15 februari 2020 - Burgers ontvluchten Idlib naar het noorden om er veilig gebied te vinden nabij de grens met Turkije. © Shutterstock

Sinds de oorlog in 2011 in Syrië uitbrak, is de situatie nooit erger geweest. Idlib, een van de laatste regio’s in Syrië die niet in handen is van de regering, wordt bestookt door het Syrische leger en Rusland. Bij de aanvallen worden systematisch burgers en civiele doelwitten geviseerd zoals hospitalen en scholen.

In de regio wonen 3 miljoen mensen, 900.000 mensen zijn op de vlucht waaronder 60% kinderen. Vanwege de extreem winterse omstandigheden hebben de vluchtelingen het extra hard te verduren.

Extra humanitaire bijdrage

De situatie van de burgers in het Syrische conflict is voor België onaanvaardbaar. Ons land spant zich dan ook volop in om de omstandigheden voor burgers en vluchtelingen leefbaar en menselijk te houden. Zo houdt België eraan vast om onverminderd een hoge bijdrage te geven aan humanitaire hulp. In 2019 bedroeg de totale Belgische bijdrage 169,8 miljoen euro waarvan 25,4 miljoen voor de crisis in de Syrische regio.

Omdat de noden zo hoog zijn, wil België extra geld uittrekken voor de Syrische crisis. ‘Ik zal de ministerraad de komende weken voorstellen om een bijkomend bedrag van 7 miljoen euro vrij te maken van het budget voor humanitaire hulp’, zei vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op 20 februari 2020 in het federale parlement. ‘Dat geld is bestemd voor het Syria Cross-border Fund, dat beheerd wordt door het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) van de VN en dat zich specifiek toespitst op die problematiek. Dat bedrag komt bovenop de 17 miljoen euro die we elk jaar vrijmaken voor het Central Emergency Response Fund (CERF) van het OCHA’, aldus nog de minister.

Bescherming van burgers en kinderen

België heeft van de mensenrechten en de bescherming van burgers een speerpunt gemaakt van zijn niet-permanent lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad. Een speciale focus gaat naar kinderen in gewapende conflicten.

Zo houdt ons land in de Veiligheidsraad mee de pen vast van het dossier rond de humanitaire situatie in Syrië, samen met Duitsland en Koeweit. Het is tevens voorzitter van de werkgroep ‘kinderen en gewapende conflicten’.

Hoe muurvast het Syrische dossier ook zit - onder meer door de veto’s van Rusland - België is er wel degelijk in geslaagd successen te boeken. Zo ging er meer aandacht naar kinderen in het Syrische conflict.

Samen met Koeweit en Duitsland heeft ons land verschillende vergaderingen van de Veiligheidsraad bijeengeroepen om het escalerende geweld in en rond Idlib aan te kaarten en alle partijen op te roepen tot naleving van het internationale humanitair recht. In augustus 2019 werd een resolutie tot een staakt-het-vuren in Idlib voorgelegd.

Image
Mannen zoeken in puin

19 december 2020 - Mensen zoeken naar slachtoffers en overlevenden in het puin van een gebouw na meerdere luchtaanvallen door het Syrische leger. © Shutterstock

Humanitaire toegang

België blijft ook ijveren voor humanitaire toegang. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zit op 27 februari 2020 een zitting van de Veiligheidsraad rond de humanitaire corridors voor om zo meer gewicht in de schaal te leggen. De vergadering zal een rapport van VN-secretaris-generaal António Guterres bespreken over de humanitaire situatie in Syrië.

‘Humanitaire hulp maakt voor mensen die op de vlucht zijn het verschil tussen gevaar voor eigen leven en in alle veiligheid kunnen ontvluchten’, aldus minister De Croo.

Duurzame politieke oplossing

Maar België wil verder gaan dan de nood lenigen van burgers, het wil in de eerste plaats een duurzame oplossing voor het conflict. Die oplossing kan er alleen komen via een proces dat onder toezicht staat van de Verenigde Naties en samen met alle betrokkenen. Daarom steunt België het mandaat van de speciale gezant van de VN Geir Pedersen om de weg voor te bereiden voor een geloofwaardige politieke oplossing. Maar ook als lid van de Veiligheidsraad wil ons land daar een steentje toe bijdragen door te streven naar consensus tussen alle betrokken partijen via bemiddeling door de VN.

België ijvert er tevens voor dat daders van oorlogsmisdaden en schendingen van het internationale recht, in het bijzonder mensenrechten, geïdentificeerd en vervolgd worden. Een duurzame politieke oplossing moet gebaseerd zijn op verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij zijn de strijd tegen straffeloosheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid cruciaal.

Samen met de internationale gemeenschap blijft ons land vastbesloten om te blijven werken aan het beëindigen van de tragedie in Syrië.