Sancties

Vind meer informatie over sancties in de VN-Veiligheidsraad en in de Europese Unie, het Belgisch sanctiebeleid, en de contactgegevens van de Belgische overheden die met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie belast zijn.

Belgisch sanctiebeleid

Als lidstaat van de VN en de EU is België verplicht verschillende sanctieregimes toe te passen. Zo zijn bijvoorbeeld Europese verordeningen rechtstreeks van toepassing in het Belgische recht. Op nationaal niveau zijn de FOD Financiën en de FOD Economie belast met de toepassing van de verschillende sanctieregimes.
  1. Laatst bijgewerkt op

Als er zowel een VN- als een EU-sanctieregime van kracht is, moet er worden gekeken naar de EU-regeling omdat die uitvoering geeft aan de sancties die op VN-niveau zijn genomen en nooit minder streng kan zijn.

België is steeds van oordeel geweest dat sancties een nuttig middel kunnen zijn. Ons land hanteert in zijn sanctiebeleid een aantal beginselen.

België is een voorstander van ‘slimme’ sancties. Om de beoogde doelstellingen te bereiken, moeten ze de juiste personen en producten treffen. Er moeten ook uitzonderingen bestaan voor humanitaire hulp, geneesmiddelen en voedselproducten. Daarom is België geen voorstander van brede sancties, zoals sancties in de financiële sector, die dikwijls alle handel zonder onderscheid treffen. Dat soort sancties kan bij wijze van uitzondering noodzakelijk zijn wanneer gerichtere sancties niet blijken te volstaan.

België hecht veel belang aan de coördinatie met niet-EU-landen. Met die coördinatie kunnen de sancties effectiever worden. Hoe meer landen de sancties toepassen, hoe groter de impact van die sancties namelijk is. Met een dergelijke coördinatie kan eveneens worden vermeden dat bedrijven uit de EU onmiddellijk uit de markt worden gedreven door bedrijven uit niet-EU-landen. 

Sancties moeten duidelijk zijn en moeten door alle overheden, bedrijven en personen worden toegepast. Het moet absoluut duidelijk zijn op welke personen en entiteiten de sancties van toepassing zijn en het moet voldoende duidelijk en uitvoerig worden toegelicht waarom ze in de lijst zijn opgenomen. De vlotte toepassing vergroot ook de soepelheid waarmee eventueel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op het terrein.

Ons land vindt het erg belangrijk om de beoogde doelstellingen van een sanctieregime duidelijk te omschrijven op het ogenblik dat wordt beslist om sancties op te leggen. Tot welke gedragsverandering wil men het betrokken land met de sancties bewegen? Een exitstrategie maakt een en ander duidelijker en voorspelbaarder. Het is belangrijk bepaalde criteria vast te stellen op basis waarvan een sanctieregime kan worden bijgestuurd of opgeheven.
 

Voor meer informatie

  • contactgegevens van de Belgische overheden die met de uitvoering van de verschillende soorten sancties zijn belast;
  • wettelijke basis in België voor de toepassing van Europese sancties;
  • FOD Financiën die specifiek gaat over financiële sancties, die vaak in uitzonderingen voorzien.

Als u via bovenstaande contacten geen antwoord hebt gekregen op uw vragen, kunt u ook mailen naar sanctions@diplobel.fed.be. Let op, dit is enkel voor technische vragen over de concrete toepassing van sanctieregimes in België.