Sancties

Vind meer informatie over sancties in de VN-Veiligheidsraad en in de Europese Unie, het Belgisch sanctiebeleid, en de contactgegevens van de Belgische overheden die met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie belast zijn.

Sancties van de VN-Veiligheidsraad

Op basis van Hoofdstuk VII van het VN-Handvest kan de VN-Veiligheidsraad maatregelen nemen tegen staten en (niet-)statelijke personen of entiteiten om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen. Een van de middelen die de Raad daarbij kan aanwenden, zijn sancties.
  1. Laatst bijgewerkt op

Sancties omvatten, overeenkomstig artikel 41 van het VN-Handvest, een breed scala aan opties voor dwingende maatregelen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gewapend geweld. Het kan gaan om het opleggen van economische of handelsembargo’s, maar ook om gerichtere maatregelen die tegen specifieke individuen, ondernemingen of entiteiten zijn gericht, zoals de bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen.

Sancties van de VN-Veiligheidsraad kunnen verschillende doelen dienen, zoals:

  • vreedzame transities ondersteunen;
  • ongrondwettelijke evoluties afwijzen;
  • terrorisme indammen;
  • mensenrechten beschermen;
  • non-proliferatie bevorderen.

Ze zijn het doeltreffendst wanneer ze worden toegepast als onderdeel van een alomvattende strategie die ook vredeshandhaving en vredesopbouw behelst.

De VN-Veiligheidsraad heeft op dit ogenblik veertien actieve sanctieregimes die zijn gericht op de ondersteuning van politieke processen in gewapende conflicten, nucleaire non-proliferatie en terrorismebestrijding. Sanctieregimes worden ingesteld via een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Elk sanctieregime wordt beheerd door een sanctiecomité, waarin alle vijftien leden van de Veiligheidsraad zetelen. Die sanctiecomités zien toe op de uitvoering van de sancties en kunnen bij consensus beslissen om gerichte sancties aan te nemen ten aanzien van specifieke individuen, ondernemingen of entiteiten. De voorzitter is traditiegetrouw een niet-permanent lid van de Veiligheidsraad. De meeste sanctiecomités krijgen de ondersteuning van een groep van experts of een monitoringgroep.

In 2006 richtte de Veiligheidsraad een ‘Focal Point for Delisting’ op. Daar kunnen individuen en entiteiten die op een VN-sanctielijst staan een verzoek indienen om van de lijst te worden verwijderd. Personen die onder het IS(IL)- en Al Qaeda-sanctieregime werden geregistreerd, kunnen ook verhaal zoeken bij de Ombudspersoon van dat specifieke sanctieregime. U vindt meer informatie over het ‘Focal Point for Delisting' in onderstaand document.