Terrorisme

Terrorisme is een wereldwijd fenomeen waarop de internationale gemeenschap eensgezind moet reageren.

Terrorisme en mensenrechten

België veroordeelt alle vormen van terrorisme en is ervan overtuigd dat de strijd tegen het terrorisme enkel kan worden gevoerd voor zover de mensenrechten en het internationaal humanitair recht ten volle worden nageleefd.
  1. Laatst bijgewerkt op

De strijd tegen het terrorisme vereist een nauwe internationale samenwerking tussen Staten en binnen de belangrijkste internationale organisaties, waaronder organisaties die zich buigen over mensenrechten of internationaal humanitair recht, evenals de organisaties die bevoegd zijn om preventieve of sanctiemechanismen uit te vaardigen.
 

Onherroepelijke veroordeling van het terrorisme


België veroordeelt zonder voorbehoud terroristische aanslagen en gewelddadig extremisme dat uitmondt in terrorisme, ongeacht de nationaliteit of de geloofsovertuiging van de daders. Het internationaal terrorisme beperkt zich immers niet tot een bepaalde godsdienst of tot een bepaalde zaak.
 

Terrorisme bestrijden met eerbied voor de rechten van de mens


België is van mening dat de strijd tegen het terrorisme geen afbreuk mag doen aan de rechten van de mens, aan de fundamentele vrijheden of aan het internationaal humanitair recht. Het is niet door deze rechten en vrijheden of de beginselen van de rechtsstaat met voeten te treden, dat we het terrorisme op doeltreffende wijze zullen bestrijden,  integendeel. België veroordeelt  het gebruik van foltering  in de strijd tegen terrorisme, ongeacht de reden. België steunt het mandaat van de VN speciale rapporteur voor de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen terrorisme, evenals de werkzaamheden van andere actoren die zich met deze kwesties bezighouden,  of dit nu gebeurt via de andere speciale procedures van de Mensenrechtenraad, de verdragsorganen van de Verenigde Naties of de verschillende instellingen van de Raad van Europa, zoals de Commissaris voor de rechten van de mens.
 

Samenwerking tussen Staten en in internationale organisaties


Terrorisme treft alle Staten waar ook ter wereld. Het merendeel van de terroristische groeperingen heeft vertakkingen die tot ver buiten de nationale grenzen reiken. Daarom ook moet de strijd tegen terrorisme wereldwijd worden gevoerd, door middel van een feilloze samenwerking tussen Staten. Dat moet  het mogelijk maken om zowel preventieve als  sanctionerende maatregelen aan te nemen in de bevoegde internationale organisaties: de Organisatie van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) of de Raad van Europa.

België zal in de regionale en internationale mensenrechtenorganisaties steun blijven verlenen aan de inspanningen ter bescherming van de mensenrechten in de strijd tegen terrorisme.
 

Voor doeltreffende en passende sanctiemechanismen


De VN, de Raad van Europa en de EU voerden sanctiemechanismen in om de strijd aan te binden tegen terrorisme en de financiering ervan. Die mechanismen maken het onder meer mogelijk de tegoeden te bevriezen van personen die ervan worden verdacht lid te zijn van terroristische groeperingen of deze te helpen. België steunt deze maatregelen maar vraagt ook een grondige motivering van elke plaatsing op en schrapping van de betreffende lijsten. Deze motivering moet het voor verdachten mogelijk maken om zich te verdedigen en om in beroep te gaan tegen beslissingen tegen hen. België is van oordeel dat de sancties die in de strijd tegen terrorisme worden getroffen, rechtvaardig, duidelijk en transparant moeten zijn en dat de desbetreffende mechanismen  de  mensenrechten van de betrokkenen moeten eerbiedigen.