De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie

In deze rubriek vindt u meer over de Coördinatie van het Europees beleid en vertegenwoordiging van België, het organogram en het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Unie.

Wie zijn wij?

De opdracht en structuur van de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie.
 1. Laatst bijgewerkt op

Onze opdracht


Het Belgische standpunt coördineren zodat ons land in de Europese fora met één stem spreekt. De DGE doet het voorbereidende coördinatiewerk en belegt daartoe regelmatig vergaderingen met verschillende federale en/of gewestelijke bestuursniveaus, afhankelijk van de bevoegdheid voor de te bespreken EU-materie. De DGE fungeert als voorzitter en secretariaat van de coördinatievergaderingen. Het is de bedoeling het Belgische standpunt te bepalen, zowel uit algemeen oogpunt als over elk punt op de agenda van een vergadering van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Raad.

Nadat in de coördinatievergadering het Belgische standpunt is bepaald, stuurt de minister van Buitenlandse Zaken het naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, en ontvangen de belanghebbende ministers een kopie. Het comité van de Permanente Vertegenwoordigers en van de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten (COREPER) doet het voorbereidende werk voor de Raden van ministers van de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie is de instantie waar de EU-ministers die bevoegd zijn voor het onderwerp op de agenda wetgeving aannemen en de Europese beleidslijnen op elkaar afstemmen. De Europese Raad is de instantie waar de staatshoofden en regeringsleiders de algemene beleidskoers en de politieke prioriteiten van de Europese Unie bepalen.

Het samenwerkingsakkoord (PDF, 1.55 MB) tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de instanties van de Europese Unie beschrijft de taken van de DGE en de verdeling van de bevoegdheden om het Europees beleid van België te bepalen.
 

Onze structuur


De DGE is een multidisciplinair team van 60 medewerkers onder leiding van directeur-generaal a.i. Bernard Quintin.

De directie-generaal "Europese Zaken en Coördinatie" bestaat uit:

 • 1 dienst E0.0 dat verantwoordelijk is voor de coördinatie (de organisatie en de follow-up van de coördinatievergaderingen, de voorbereiding van de Europese Raad en de Raad Algemene Zaken), het algemeen beheer van de DGE en de sensibilisering van het grote publiek.
 • 1 cel E0.1: Strategische autonomie/Coördinatie Fit for 55/Opvolging Brexit (phase out).
 • 1 cel E0.2: Coördinatie voorzitterschap EU 2024
 • 6 directies die elk verantwoordelijk zijn voor een deel van de coördinatie van het Europese beleid van België binnen de Europese Unie.

 
Ons organogram
 


Persdienst van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Het directoraat-generaal

Het directoraat-generaal ziet erop toe dat de DGE de verdediging van de Belgische belangen in de EU behartigt en de efficiëntie van het Europees beleid waarborgt in een geest van overleg en samenwerking met alle partners op federaal en gedecentraliseerd niveau.
 

De dienst E0.0

E0.0 staat in voor de voorbereiding, coördinatie en opvolging van horizontale dossiers die de DGE aanbelangen en is verantwoordelijk voor de coördinatie en voorbereiding van de Europese Raad en de Raad Algemene Zaken.

E0.0 staat in voor de ondersteuning van de coördinatieopdracht op administratief & logistiek vlak:

 • Bijhouden van de lijsten van de deelnemers aan het coördinatieproces;
 • Organisatie en planning van de coördinatievergaderingen.

E0.0 verzamelt en verspreidt informatie over de Belgische voorlichtingsactiviteiten over het EU-beleid. E0.0 verzorgt de opvolging van de interinstitutionele samenwerking tussen België en de Europese Instellingen. 

E0.0 fungeert als contactpunt voor de Belgische publiekscommunicatie over Europa en de rol van de DGE. 

E0.0 is ook verantwoordelijk voor het beheer van het personeel, begroting en de infrastructuur.


De cel E0.1

E0.1 coördineert de opvolging van de nieuwe verhouding EU-UK, van de strategische autonomie en van Fit for 55.

 
De cel E0.2

E0.2 coördineert de voorbereiding (programma, budget en logistieke organisatie) van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024.

 
Directie E1

De taken van directie E1 zijn:

 • voor België de follow-up verzorgen van intergouvernementele conferenties (IGC) en meer in het algemeen van de institutionele hervormingen van de Unie;
 • voor België de follow-up verzorgen van de filosofie die elke Lidstaat aanhoudt ten aanzien van het Europees proces;
 • voor België de Europese dossiers beheren met betrekking tot de werking van de instellingen van de Unie;
 • de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling in de Raad “Justitie en Binnenlandse Zaken” (met inbegrip van civiele bescherming) en in de Raad “Onderwijs, Jeugd en Cultuur” (met inbegrip van audiovisuele media);
 • de Belgische coördinatie verzorgen inzake de betrekkingen met de Gewesten en de Gemeenschappen, de Europese dossiers voorbereiden die zijn ingediend bij de Interministeriële Conferentie “Buitenlands Beleid” (ICBB) en de werkgroep “gemengde verdragen”;
 • de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling inzake de ratificatie van de Europese Verdragen;
 • de Conferentie over de toekomst over Europa voorbereiden;
 • de correcte en tijdige omzetting door België van de Europese richtlijnen om inbreukprocedures te vermijden die kunnen leiden tot door het Europees Hof van Justitie opgelegde financiële sancties;
 • EU-Pilot-dossiers beheren: het is de bedoeling dat voor vragen of klachten die afkomstig zijn van de Commissie zelf ofwel van burgers of bedrijven over de juiste toepassing van het Unierecht of de overeenstemming van het Belgisch recht met het Unierecht, samen met de Commissie langs informele weg naar een oplossing wordt gezocht.


Directie E2

De taken van directie E2 zijn de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling voor:

 • de Europese agenda inzake het sociaal-economisch bestuur van de EU en meer bepaald de uitvoering van de Europa 2020-Strategie;
 • de werking van de Economische en Monetaire Unie;
 • het beheer van de schuldencrisis in de eurozone;
 • het Europese belastingstelsel en de regulering van de financiële sector;
 • de Raad ECOFIN en de Raad EPSCO (werkgelegenheid/sociale zaken);
 • het meerjarig financieel kader 2021-2027 van de Unie en de jaarlijkse begroting van de Unie.


Directie E3

De taken van directie E3 zijn:

 • de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling in de Raad "Mededinging" (interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, ruimte);
 • de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling in de Raad "Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)" en van de Europese dossiers inzake civiel nucleair gebruik;

Het Belgische SOLVIT-centrum is een onderdeel van directie E3. SOLVIT is een informeel Europees netwerk dat burgers en bedrijven helpt bij de oplossing van problemen die voortvloeien uit een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties van andere Lidstaten.


Directie E4

De taken van Directie E4 zijn de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling voor:

 • de Raad “Landbouw en Visserij”;
 • de Raad “Milieu en Gezondheid”;
 • het dossier “Klimaat” in samenspraak met de directie Duurzame Ontwikkeling van de DG Multilaterale Zaken en Mondialisering van de FOD Buitenlandse Zaken;
 • de dossiers van het Speciaal Landbouwcomité en COREPER I (comité van de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers van de Lidstaat) die worden voorgelegd voor overleg tussen de federale staat en de Gewesten in de Permanente Werkgroep Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid (ICLB).


Directie E5

De taken van Directie E5 zijn de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling voor:

 • de handelsgerelateerde vraagstukken die onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen (meer bepaald via de activiteiten van het raadgevende Comité Handelspolitiek van de EU) en de follow-up ervan op internationaal niveau bij de Wereldhandelsorganisatie of andere multilaterale instellingen.


Directie ME6

De taken van Directie ME6 zijn de follow-up en de coördinatie verzorgen van de Belgische standpuntbepaling voor:

 • het buitenlands beleid van de EU, met inbegrip van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB);
 • het uitbreidingsproces;
 • de follow-up van alle internationale kaderovereenkomsten van de Europese Unie;
 • de coördinatie van de Raad "Buitenlandse Zaken" (met inbegrip van de ministerformaties Defensie en Ontwikkelingssamenwerking).